Rådmannens forslag 14 Forslag til vedtak

FORSLAG TIL VEDTAK I HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 SAMT ÅRSBUDSJETT 2015

Politisk behandling av handlings- og økonomiplan 2015-2018 samt årsbudsjett 2015 vil bli som følger:

 • Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan legges fram for bystyret 31. oktober
 • Formannskapet (AU) 25. november
 • Formannskapet behandler og innstiller handlings- og økonomiplanen den 27. november
 • Bystyret vedtar handlings- og økonomiplansaken den 15. desember 2014

Rådmannen anbefaler at formannskapet innstiller slik:

Formannskapet tilrår bystyret å fatte følgende:

Forslag til vedtak:

 1. Bystyret godkjenner det fremlagte forslag til Handlings- og økonomiplan 2015-2018 for Stavanger kommune. Netto budsjettramme for 2015 fastsettes i henhold til:
  • Budsjettskjema 1 B Driftsbudsjett, jf. kapittel 10, pkt. 10.1.3
  • Budsjettskjema 2 A Investeringsbudsjett, jf. kapittel 10.2.2
  • Budsjettskjema 2 B Investeringsprosjekter, jf. kapittel 10.2.3
 2. Bystyret godkjenner forslag til skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat m.v. i henhold til budsjettskjema 1A i kapittel 10, pkt. 10.1.2.
 3. Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til høyeste skattøre som Stortinget vedtar.
 4. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 a) skrives eiendomsskatt for 2015 ut på faste eiendommer i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen er 2 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 360 000 av takstverdi. Bystyrets vedtak (sak 0011/05 og 0063/07) i medhold av eiendoms-skatteloven § 7 videreføres for følgende punkter:
  • Foreninger, lag og stiftelser som driver religiøs-/livssynsmessig, humanitær, idrettslig og kulturell ikke-kommersiell virksomhet skal få fritak fra eiendomsskatt, jf. § 7 a)
  • Fredede bygninger og anlegg i privat eie gis fullt fritak for eiendomsskatt, jf. § 7 b)
  • Fritak for Austre Åmøy og ikke landfast byøyer, jf. § 7 d)
 5. Eiendomsskatten skal betales i to terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
 6. Bystyret godkjenner at det tas opp følgende lån til finansiering av investeringsbudsjettet i 2015:
  • Startlån fra Husbanken til videre utlån på inntil kr 350 mill./avdragstid 25 år
  • Lån til finansiering av egne investeringer på inntil kr 646,7 mill./avdragstid 30 år
  • Lån for viderelån til Sølvberget KF på inntil kr 14,9 mill./avdragstid 30 år
 7. Bystyret godkjenner endringer i egenbetalinger mv. slik det fremgår av kapittel 12.
 8. Bystyret godkjenner budsjettreglementet slik det fremgår av kapittel 13.
 9. Bystyret godkjenner budsjett 2015 for Sølvberget KF, Stavanger byggdrift KF, Stavanger Natur- og idrettsservice KF og Stavanger Parkeringsselskap KF i samsvar med rådmannens anførsler. Økonomiplan for perioden 2015-2018 anses som retningsgivende for den videre drift.

Denne siden ble sist oppdatert 29. October 2014, 19:09.

Gå til 13 Budsjettreglement