Vedtatt budsjett 4 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger

VedtatteAi??endringer i avgifter, gebyrer og egenbetalinger i 2015:

 1. Vanngebyr A?kesAi??med 5,0 % og avlA?psgebyr A?kesAi??med 7,1 %.
 2. Satser for renovasjonsgebyr opprettholdes pA? samme nivA? som 2014.
 3. Billettpriser i svA?mmehallene A?kes med om lag 11 %.
 4. Feieravgift A?kesAi??med om lag 3,6 %.
 5. Egenbetalingssats for barns opphold i barnehager 2015Ai??A?kesAi??per mA?ned for en 100 % plass, fra kr 2 405 til kr 2 480 til og med 1.1.15 og ytterligere til kr 2 580 fra og med 1.5.15. Ai??I tillegg vedtasAi??endringer i moderasjonsordningene.
 6. Betalingssats for skolefritidsordningen A?kesAi??fra hA?sten 2015. Dette gir en A?kning pA? kr 149Ai??per mA?ned for 100 % plass og kr 89Ai??per mA?ned for 60 % plass fra 1.8.2015.
 7. Elevkontingent for Stavanger Kulturskole A?kesAi??med en prisA?kning pA? 3,5 % per semester med virkning fra 1.1.2015.
 8. Maksimalsats for betaling for langtidsopphold i institusjon A?kesAi??opp til
  kr 38 220 per mA?ned. Timepris for praktisk bistand i hjemmet A?kesAi??til kr 419. Forskriftsregulerte egenbetalinger innen levekA?r er justert i trA?d med forslag til statsbudsjett for 2015.
 9. Gebyr for startlA?n A?kesAi??med kr 500 til kr 1 500.
 10. Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven A?kesAi??med 2 %.
 11. Gebyrregulativ for byggesaksbehandling A?kesAi??med i gjennomsnitt 2 %.
 12. Gebyrregulativ for behandling av private reguleringsplaner, samt sA?knader om deling A?kesAi??med i gjennomsnitt med 2 %.
 13. Avgifter pA? gravlunds tjenester A?kes med 7 %.



4.1 Vann og avlA?psgebyr



Generelt om gebyrgrunnlaget#4.1.1

Gebyrene baseres pA? at inntektene for vann- og avlA?psverket ikke skal overskride gebyrgrunnlaget sett over en periode pA? fire til fem A?r. I 2015 ligger gebyrinntektene for avlA?psverket litt over gebyrgrunnlaget for A? tilbakebetale opparbeidede underskudd. For vannverket ligger gebyrinntektene under gebyrgrunnlaget i 2015-16 for A? bruke opparbeidet selvkostfond.

Gebyrgrunnlaget bestA?r av utgifter til:

 • Administrasjon, etc.
 • Drift og vedlikehold
 • Betjening av investert kapital
 • Betaling til IVAR for vann- og avlA?pstjenester

Selvkostberegningene gjA?res etter reglene i kommunaldepartementets rundskriv om selvkostberegninger i kommunene.

For stA?rstedelene av VA- anleggene legges det til grunn en avskrivningstid pA? 40 A?r. Avskrivning er lineAi??r.



Beregning av gebyrgrunnlaget#4.1.2

Gebyrgrunnlaget fremgA?r av budsjettet:

Vannverket ai??i?? ansvar 602

 • Funksjon 340: produksjon av vann. Det vil si kjA?p av vann fra IVAR
 • Funksjon 345: Distribusjon av vann

AvlA?psverket ai??i?? ansvar 603

 • Funksjon 350: avlA?psrensing. Det vil si leveranse av avlA?psvann til IVAR.
 • Funksjon 353: avlA?psanlegg, innsamling av avlA?psvann

Funksjon 345 og 353 vises med fA?lgende oppdeling: LA?nn for VA- verkets egen administrasjon, drift og vedlikehold samt overfA?ringer til administrasjonen og kapitalkostnader.

Beregning av gebyrgrunnlag A?r 2015

Vannverket2015201620172018
Fastledd, IVAR17 370 19 608 24 844 31 695
Mengdevariabelt ledd, IVAR26 110 28 028 34 258 42 175
Bemanningsøkning iht Hovedplan700 1 050 1 400 1 750
Driftsutgifter/generell prisstigning33 750 34 425 35 114 35 816
Avskrivninger 17 876 18 939 19 839 20 739
Renter restkapital13 787 14 348 14 790 15 208
Gebyrgrunnlag109 593 116 398 130 245 147 383
Foreslåtte inntekter-99 330 -108 398 -130 245 -147 383
Dekningsgrad90,6 %93,1 %100,0 %100,0 %
Tabell 4.1 Beregning av gebyrgrunnlag A?r 2015 ai??i?? Vannverket.
Last ned tabelldata (Excel)
Avløpsverket2015201620172018
Avløpsrensing IVAR81 732 87 940 88 951 90 990
Bemanningsøkning iht Hovedplan700 1 050 1 400 1 750
Driftsutgifter/generell prisstigning37 326 38 073 38 834 39 611
Avskrivninger 37 190 38 635 39 973 41 311
Renter restkapital27 212 27 244 27 621 27 963
Gebyrgrunnlag184 160 192 942 196 779 201 625
Foreslåtte inntekter-193 841 -202 137 -205 974 -210 820
Dekningsgrad105,3 %104,8 %104,7 %104,6 %
Tabell 4.2 Beregning av gebyrgrunnlag A?r 2015 ai??i?? AvlA?psverket.
Last ned tabelldata (Excel)



Ai??rsgebyrer#4.1.3

Vann

a) UBEBYGDE EIENDOMMER
Inntil bystyret bestemmer noe annet settes gebyret for disse til kr 0 per A?r.

b) FASTLEDDET
Alle eiendommer skal betale kr 4,15 per m2 brutto gulvareal per A?r.

c) DET MENGDEVARIABLE LEDDET
Prisen er kr 3,20 per m3 mA?lt forbruk. Eiendommer som ikke har installert vannmA?ler betaler for et stipulert forbruk tilsvarende 1,5 m3 per m2.

AvlA?p

a) UBEBYGDE EIENDOMMER
Inntil bystyret bestemmer noe annet settes gebyret for disse til kr 0 per A?r.

b) FASTLEDDET
Alle eiendommer skal betale kr 8,24 per m2 brutto gulvareal per A?r.

c) DET MENGDEVARIABLE LEDDET


VannmA?lerleie#4.1.4

Alle abonnenter med vannmA?ler skal betale en A?rlig leie. Prisen for leie er:

VannmålerleieHorisontalVertikal
For 20 mm (3/4”) vannmåler per stk.kr 163190 mm105 mm
25 mm (1”)kr 196260 mm150 mm
40 mm (1 1/2”)kr 259300 mm200 mm
50 mm (2”)kr 431200 mm200 mm
50 mm Woltmannmålerkr 966270 mm
80 mmkr 1213300 mm
100 mmkr 1435360 mm
150 mmkr 1610500 mm
200 mmkr 2418350 mm350 mm
Tabell 4.3 VannmA?lerleie
Last ned tabelldata (Excel)


Tilknytningsgebyrer#4.1.5

Vann

Gebyret for tilknytning er kr 2418,00 + kr 2,25 per m2 brutto gulvareal.

AvlA?p

Gruppe I kr 41,12 per m2 brutto gulvareal. Gjelder for eiendommer hvor tomtene som er gjort byggeklare, allerede har betalt full refusjon for opparbeidelse av hele feltet, vei, vann, avlA?p samt ledninger til feltet.

Gruppe II kr 101,50 per m2 brutto gulvareal. Gjelder for eiendommer hvor tomtene som er gjort byggeklare, bare delvis har betalt og/eller dekket noen av kostnadene til forsterkning av eksisterende offentlig ledningsnett.

Gruppe III kr 200,80 per m2 brutto gulvareal

 1. Gjelder for eksisterende bebyggelse som ved fremfA?ring av offentlig avlA?p gis tilknytningsmuligheter til denne.
 2. Gjelder for bebyggelse som kan tilknyttes eksisterende offentlig avlA?p, og som ikke er pA?lagt refusjon for dette.



OppmA?te#4.1.6



Slamgebyr#4.1.7

Eiendommer som er tilknyttet kommunalt avlA?p, betaler et utlignet gebyr for slam kr 29,46.



4.2 Renovasjonsgebyr i 2015

Finansiering av husholdningsrenovasjon underligger det sA?kalte selvkostprinsippet. Utgiftene til renovasjon skal dekkes via gebyr, og regnskapene skal ai??i?? sett over en fireA?rsperiode ai??i?? gA? i balanse.

RenovasjonsgebyretAi??opprettholdes pA? samme nivA? som i 2014.

Fra 2013 til 2014 var det en A?kning i renovasjonsgebyret pA? 1%. Driftskostnadene for renovasjonen i 2015 forventes A? A?ke moderat. En del av de forventede merutgiftene i 2015 dekkes med midler fra renovasjonsfondet.



Beregning av gebyrgrunnlag A?r 2015#4.2.1

Alle tall er i hele 1000 kroner.

Beregning av gebyrgrunnlag2015201620172018
Kapitalkostnader
Avskrivninger3 972 0003 772 0003 570 0003 375 000
Renter restkapital842 000862 000872 000882 000
Sum kapitalkostnader4 814 0004 634 0004 442 0004 257 000
Drift og vedlikehold
Kjøp fra IVAR IKS54 500 00055 862 00057 258 00058 690 000
Egenregiavtale med Renovasjonen Egenregi AS50 260 00052 158 30054 130 30056 128 100
Hovedpost 0 (lønn)5 762 0005 924 5006 092 5006 265 900
Drift/vedlikehold (fratrukket internkjøp)23 452 00024 092 00024 602 00023 987 000
Internkjøp990 000990 000990 000990 000
Kapitalkostnad4 814 0004 442 0004 442 0004 257 000
Gebyrgrunnlag139 778 000147 514 800147 514 800150 318 000
Tabell 4.4 Beregning av gebyrgrunnlag A?r 2015
Last ned tabelldata (Excel)

Beregning av dekningsgrad (DG: forhold mellom inntekter og gebyrgrunnlag):

ForeslA?tte inntekter 2015: kr 136 785



Gebyrstruktur#4.2.2

Renovasjonsgebyrene i Stavanger kommune er splittet opp i et grunngebyr og en volum- avhengig (variabel) del basert pA? restavfallsbeholderens stA?rrelse.

Gebyrsammensetningen for 2015 blir derved slik for fA?lgende typiske abonnement (ekskludert merverdiavgift, kronebelA?p per husholdning):

Gebyrstruktur20142015
AbonnementstypeBeholderFastVariabelSUMFastVariabelSUM
Liten80-l9001 0111 9119001 0111 911
Standard120-l9001 3242 2249001 3242 224
Dobbel240-l9002 0942 9949002 0942 994
Storhusholdning660-l9005 1486 0489005 1486 048
Nedgrave container5 m39001 3002 2009001 3002 200
Tabell 4.5 Gebyrsammensetningen for 2015
Last ned tabelldata (Excel)

Gebyrsystemet er i samsvar med renovasjonsforskriftens Ai?? 11.

I henhold til ovenstA?ende redegjA?relse foreslA?r rA?dmannen fA?lgende:

 • Satsene for renovasjonsgebyr opprettholdes pA? samme nivA? som i 2014.
 • Renovasjonsgebyrene differensieres i samsvar med gjeldende renovasjonsforskrift slik:

Alle belA?p eksklusive merverdiavgift

Pkt. Gebyrdel 80-l beholder 120-l beholder 240-l beholder 660-l beholder
A Fast gebyrdel 900 900 900 900
B Variabel gebyrdel (restavfall) 1 011 1 324 2 094 5 148
C Fellesabonnement Ved fellesabonnement ilegges hver husholdning en fast gebyrdel etter pkt. A, samt variabel gebyrdel i forhold til hver husholdnings andel av antall og stA?rrelse pA? beholdere i henhold til punkt B.
D Hjemmekompostering 1) For abonnenter som hjemmekomposterer i henhold til Ai?? 6 i renovasjonsAi??forskriften, innrA?mmes en gebyrreduksjon pA? 20% av samlet gebyr (fast og variabel del) i individuelt eller fellesabonnement. Brun dunk mA? da vAi??re inndratt.
2) Det gis dessuten en rabatt pA? kommunens kompostbeholder og tilbud om gratis tilkjA?ring av beholderen. Prisen pA? beholderen settes til kr 1 700.
E Dobbel tA?mmefrekvens Abonnenter som A?nsker dobbel hyppighet for tA?mming av beholdere som fast ordning, betaler dobbelt belA?p for den variable gebyrdelen samt et gebyr pA? kr 100 per oppmA?te i «mellomukene»
F Henteordning for glass-/ metall- og
plastemballasje
Borettslag, sameier og lignende som A?nsker egen henteordning for plast og glass/metall, tilbys en egen tA?mmeordning. Prisen per tA?mming per beholder er for plastemballasje fA?lgende:
80 liters beholder: kr 14
120 liters beholder: kr 20
240 liters beholder: kr 30
660 liters beholder: kr 50
Sekk med plast: kr 12
TA?mming av beholdere for glass-/metallemballasje er gratis.
G TA?mming av nedgravde containere Kr 400 per tA?mming, uansett avfallsfraksjon. I omrA?der der Stavanger kommune har investert i nedgravde containere, betaler husholdningsabonnenten en variabel gebyrdel pA? kr 1 200. Tilknyttede nAi??ringsdrivende i samme omrA?de betaler en A?rspris pA? henholdsvis kr 1 950, kr 3 680 og kr 8 150, avhengig av bedriftens stA?rrelse.
H Bruk av kompaktor Hver kompaktor-beholder (600 liter) for restavfall prises lik to vanlige restavfallsbeholdere pA? 660 liter.
I Bytte av avfallsbeholder Kr 175 per byttet beholder. Bytte av A?delagte beholdere er gratis.
J KjA?p av ekstra sekker Sekk for papir: kr 24
Sekk for bioavfall: kr 28
Sekk for restavfall: kr 36
Sekkeprisen inkluderer kostnadene for henting og behandling av avfall.
K Trilletjenester for spann For borettslag og sameier tilbys en tjeneste der abonnenten slipper A? sette beholderne fram for tA?mming ved nAi??rmeste kjA?rbare vei. Trillingen av spann utfA?res av renovatA?rene. Prisene er oppgitt per beholder og tA?mmedag.
Avstand til kjA?rbar vei i meter: kr 1,80 per meter
Ulempetillegg terskel: kr 1,80 per terskel
Ulempetillegg ramper: kr 3,20 per meter hA?ydeforskjell
Ulempetillegg trapper: kr 3,20 per trinn
NA?kkelservice (lA?ste dA?rer/porter): kr 15 per dA?r og tA?mmedag
L LA?sbare spann Tillegg pA? kr 90 per beholder per A?r. Dette gjelder ogsA? brannsikre spann med lA?s.
M Gebyrregulativ for kommunal behandling av forurenset-grunn-saker (iht. bystyrevedtak 6.12.2004) For behandling av saker om graving i forurenset grunn er det et differensiert gebyrsystem:
a) Mindre saker av enkel karakter: kr 12 000
b) Mellomstore saker: kr 18 500
c) Store, kompliserte saker: kr 25 000
Tabell 4.6Ai??Renovasjonsgebyrene differensieres i samsvar med gjeldende renovasjonsforskrift



4.3 Priser i svA?mmehaller 2015

Formannskapet vedtok i sak 13/631 en gradvis A?kning av billettpriser i svA?mmehallene fra 2013 nivA? til tilsvarende nivA? som benyttes i Oslo og Bergen i A?r 2018. FA?lgende prisA?kning, som tilsvarer om lag 11 % er vedtatt:

Priser i svømmehaller20142015201620172018
Enkeltbillett til barn/honnør2831364145
Enkeltbillett til voksne5055657585
Klippekort, 10 klipp, til barn/honnør215240280320360
Klippekort, 10 klipp, til voksne400440500580680
Halvårskort til barn/honnør520580670770860
Halvårskort til voksne9701 0701 2701 4701 670
Halvårskort til familie1 4551 6551 8552 0552 255
Tabell 4.7 Priser i svA?mmehaller
Last ned tabelldata (Excel)


4.4 Feieavgift 2015

Feiing og tilsyn tilbys alle eiendommer med bygning(er) med pipe og ildsted og er en lovpA?lagt og avgiftsbelagt tjeneste. Tjenestens primAi??re funksjon er A? forebygge boligbrann.

Det feies etter behov, og tjenesten innebAi??rer besA?k av feier for kontroll og eventuell feiing av pipe minimum hvert 4. A?r. Tilsynet omfatter blant annet kontroll av ildsted og pipe, rA?dgiving om brannsikkerhet og rA?mningsveier, samt bruk og vedlikehold av rA?ykvarslere og slukningsmidler. Tilsynet utfA?res av en feier og tilbys utfA?rt hvert 4. A?r.

Feieravgiften er i 2014 kr 280 per pipelA?p. Avgiften A?kesAi??til kr 290 per pipelA?p i A?r 2015.



4.5 Egenbetalingssatser for barns opphold i barnehager

Foreldrebetaling#4.5.1

Foreldrebetaling per A?r

Maksimalsatsen for barns opphold i barnehage ble fastsatt i Stortingets budsjettvedtak i desember 2014. A?kning av maksimalpris trer i kraft fra 1. mai 2015, og makspris for en heltidsplass i 2015 blir kr 27Ai??980. Alle typer moderasjon gjelder i kommunale og ikke-kommunale barnehager. Reduserte plasstyper har et prispA?slag pA? 10 %. Dette belA?pet blir utregnet etter en plasstype pA? 100 %, hvor betalingen er kr 2Ai??580 per mA?ned. Makspris per A?r blir da:

Plasstype
Inntil
100 %
45 timer
80 %
36 timer
60 %
27 timer
50 %
22,5 timer
40 %
18 timer
20 %
9 timer
Barnepark
Betaling totalt 01.01. – 30.04.20159 9208 9286 9445 9524 9602 9762 135
Betaling totalt 01.05. – 31.12.201518 06016 25412 64210 8369 0305 4183 735
Betaling per år27 98025 18219 58616 78813 9908 3945 870
Tabell 4.8 Foreldrebetaling per A?r. Kostpenger og eventuelt bleiepenger kommer i tillegg.
Last ned tabelldata (Excel)

Foreldrebetaling per mA?ned

Betalingen i kommunale barnehager fordeles over 11 betalingsterminer. Disse betales forskuddsvis hver mA?ned. August er betalingsfri. Ikke-kommunale barnehager fordeler betalingen pA? 11 eller 12 terminer. Stavanger kommune anbefaler alle A? nytte betalingsform avtalegiro eller e-faktura.

Plasstype100 %80 %60 %50 %40 %20 %Barnepark
Maksimal månedspris 01.01.-30.04.20152 4802 2321 7361 4881 240744534
Maksimal månedspris 01.05.-31.12.20152 5802 3221 8061 5481 290774534
Tabell 4.9 Foreldrebetaling perAi??mA?ned.
Last ned tabelldata (Excel)



Moderasjonsordninger#4.5.2

SA?skenmoderasjon

SA?skenmoderasjon gis for barnehageplassen med lavest plasstA?rrelse. SA?skenmoderasjon belastes den kommunale barnehagen nA?r sA?sken samtidig gA?r i privat barnehage. Det gis 50 %Ai??moderasjon for fjerde og femte barn.

Mod. %100 %80 %60 %50 %40 %20 %
Pris for det første barnet0 %2 580 2 322 1 806 1 548 1 290 774
Pris for det andre barnet30 %1 806 1 625 1 264 1 084 903542
Pris for ev. tredje barn50 %1 290 1 161 903774645387
Pris for ev. fjerde barn50 %1 290 1 161 903774645387
Pris for ev. femte barn50 %1 290 1 161 903774645387
Tabell 4.10 SA?skenmoderasjon
Last ned tabelldata (Excel)

Moderasjon pA? A?konomisk grunnlag

Bystyret har vedtatt at fra 2015 bortfaller friplass.

Familier med inntekt under 441 850 = 5G (G= folketrygdens grunnbelA?p) kan sA?ke om moderasjon pA? A?konomisk grunnlag. Moderasjon innvilges slik:

Par/gifte/samboere/delt omsorg:

 • For inntekt inntil 5G1 kan det sA?kes om 50 % moderasjon.
 • For inntekt inntil 3,5G det sA?kes om 75 % moderasjon.

Enslige forsA?rgere:

 • For inntekt inntil 6G har ikke enslige forsA?rgere krav pA? moderasjon fra Stavanger kommune. De kan sA?ke NAV om 64 % moderasjon.

SA?kere som fA?r dekket deler av foreldrebetalingen av andre, fA?r denne stA?naden til fradrag i reduksjonen fra kommune. SA?kere med inntekt over 5G kan ikke sA?ke om moderasjon.



Funksjonshemmede#4.5.3

Barn som mottar spesialpedagogisk hjelp etter Ai?? 5-7 har rett til A? fA? denne hjelpen gratis.

 • Foreldrebetalingen reduseres ut fra antall innvilgende spesialpedagogiske timer i ordinAi??r barnehager.
 • Barn med vedtak om plass i spesielt tilrettelagt avdeling defineres som 30 timer spesialpedagogisk hjelp nA?r oppholdstiden til sammen er 45 timer.
 • Foreldrene fA?r enkeltvedtak om fratrekk i foreldrebetaling etter Ai?? 5-7.
 • Vedtaket kan omgjA?res dersom det skjer endringer i barnet sine behov for spesialpedagogisk hjelp i lA?pet av A?ret.



Varighet#4.5.4



Prosedyre ved sA?knad om moderasjon#4.5.5

Foresatte har selv ansvar for A? sA?ke om moderasjon. Det mA? sA?kes pA? ny for hvert A?r.Ai??Frist: 1.mai. SA?knadsskjema fA?s i barnehagen. Dokumenterte opplysninger om familiens samlede inntekter mA? fA?lge med sA?knaden. Eventuell moderasjon innvilges nA?r barnehagen har mottatt fullstendig sA?knad, dvs. nA?r alle inntekter og utgifter er dokumentert. HA?yeste sats vil bli krevd inntil vedtak om moderasjon foreligger. Reduksjon i betaling med tilbakevirkende kraft innvilges ikke.



Refusjonsordningen for ikke-kommunale barnehager#4.5.6

Ikke-kommunale barnehager er saksbehandlere pA? sA?knadene fra foreldrene nA?r det gjelder sA?knad om sA?skenmoderasjon, pkt. 5.2.1, pA? sA?knad om moderasjon pA? A?konomisk grunnlag, punkt 5.2.2, og moderasjon for barn som mottar spesialpedagogisk hjelp etter Ai?? 5-7, punkt 5.3.

Barnehagene sA?ker Stavanger kommune om refusjon for det belA?p barnehagen har innvilget som moderasjon til foreldre. To ganger per A?r sender Stavanger kommune ut et felles skjema som barnehagene fyller ut.

Ved krav om refusjon pA? moderasjon pA? A?konomisk grunnlag kreves inntektsdokumentasjon. Oppfyller sA?knaden refusjonskravene, fA?r den ikke-kommunale barnehagen dekket moderasjonsbelA?pet av Stavanger kommune.



4.6 Egenbetalingssatser for skolefritidsordningen og fiks ferigge ferie 2015

Skolefritidsordningen (SFO)#4.6.1

Betalingssatsene for opphold i skolefritidsordningen for høsten 2014 videreføres våren 2015. Betalingssatsen for våren er:

MånedsprisPeriodePlass
2 63101.01 - 30.06100 %
1 83101.01 - 30.0660 %
Tabell 4.11
Last ned tabelldata (Excel)

Fra høsten 2015 økes betalingssatsen med kr 149 per måned for 100 % plass og kr 89 per måned for 60 % plass. Dette utgjør følgende:

MånedsprisPeriodePlass
2 78001.08 - 31.12100 %
1 92001.08 - 31.1260 %
Tabell 4.12
Last ned tabelldata (Excel)

Betalingen fordeles over 11 terminer. I tillegg kommer matpenger ved enkelte ordninger.

 1. Det er anledning til å søke om 60 % friplass eller moderasjon for 100 % plass for familier med lav inntekt. De som tilfredsstiller kravene til friplass vil i perioden 01 – 30.06 kunne få redusert avgiften på 100 % plass fra kr 2 631 per måned til kr 1 052 per måned. For perioden 01.08 – 31.12 vil søker kunne få redusert avgiften på 100 % plass fra kr 2 780 per måned til kr 1 112 per måned.
 2. Søskenmoderasjonsordningen videreføres. I praksis betyr det 25 % søskenmoderasjon fra og med 2. barn i skolefritidsordningen. Moderasjonen beregnes av laveste plass-størrelse.

Fiks Ferigge Ferie#4.6.2

Det blir gitt et tilbud i skolens sommerferie med egen påmelding og særskilt betalingssats. Ferietilbudet er et samarbeid mellom «Fiks Ferigge Ferie» og SFO på enkeltskoler. Prisen er på kr 1 700 per uke i 2015. Barn som kan benytte seg av tilbudet i «Fiks Ferigge Ferie» får sitt tilbud her, mens elever med behov for et tilrettelagt tilbud får dette organisert av SFO på egen skole.

4.7 Elevkontingent i stavanger kulturskole 2015

Kontingentsatsene for Stavanger Kulturskole økes i snitt med 3,5 % til følgende beløp med virkning fra 1.1.2015:

AktivitetPris 2014Vedtatt pris 2015Endring i kr
Instrumental-/vokalundervisning3 530+ eventuell instrumentleie3 600+ eventuell instrumentleie70
Musikk fra livets begynnelse3 130 3 20070
Musikklek 3-4-5 år3 1303 20070
Kulturkarusellen 1 & 2 klasse (inkl. 100,- i materiell)3 0303 300270
Kulturskolekor2 9003 200 300
Lørdagsskolen instrument6 3407 200 860
Barnedans (nybegynnere)2 9003 200300
Dansepartier med 45-60 min. pr. uke3 3503 600250
Dansepartier med 75 min. per uke3 7003 600−100
Dansepartier med 90 min. per uke3 9603 600 −360
Talentklasse dans5 9806 700 720
Bilde og visuelt/fotobehandling3 7503 820 70
Drama/teater3 750 inkludert materiell3 820 inkludert materiell70
Drama/teater voksen7 5807 5800
Samspill1 1601 20040
Tabell 4.13 Kontigentsatser
Last ned tabelldata (Excel)

 Søskenmoderasjon

Det er 25 % søskenmoderasjon for elever i kulturskolen. Moderasjonen gjelder billigste kontingent og på tvers av tilbudene.

4.8 Egenbetalingssatser for levekår 2015

Betaling for langtidsopphold#4.8.1

Langtidsopphold på institusjon omfattes av Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester: 75 % av inntekt mellom kr 7 500 og folketrygdens grunnbeløp, og 85 % av overskytende inntekt. Fribeløpet før beregning av vederlag, kr 7 500 er justert i tråd med forslag til statsbudsjett for 2015.

Maksimalsatsen økes med 5% til kr 38 220 per måned fra 1.1.2015.

Betaling for sykehjemsopphold i Spania#4.8.2

Opphold på disse plassene omfattes av Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Betaling for oppholdet varierer avhengig av om brukeren er hjemmeboende eller langtidspasient på sykehjem. For hjemmeboende er satsen satt lik maksimalsats for korttidsopphold på sykehjem, mens langtidsbeboere fortsetter å betale sitt faste vederlag for opphold. I tillegg må brukere betale reise og reiseforsikring via kommunen.

Langtidspasienter ved alders- og sykehjem betaler sitt faste vederlag, andre betaler sats for korttidsopphold kr 147 per døgn. I tillegg betales for reise og reiseforsikring. Satsene er justeres i tråd med endring i forskrift.

Betaling for korttidsopphold#4.8.3

Korttidsopphold på institusjon omfattes av forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Satsen er kr 147 i 2015 og er justert i tråd med forslag til statsbudsjett 2015. Forskriftet sier videre at hvis en bor mer enn 60 døgn på korttidsopphold i løpet av et år, kan betaling kreves etter reglene for langtidsopphold.

Betaling for opphold på overgangsplass for utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten#4.8.4

Utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten som trenger tjenester fra kommunehelsetjenesten, kan i en periode ha behov for opphold på overgangsplass på sykehjem inntil pasientens behov for kommunalt tjenestetilbud er avklart/på plass. Betaling for opphold på overgangsplass er i henhold til døgnsats for korttidsopphold, kr 147 per døgn, uavhengig av oppholdets lengde. Satsen er justert i tråd med forslag til statsbudsjett for 2015.

Betaling for døgnopphold øyeblikkelig hjelp#4.8.5

I henhold til Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 1 andre ledd punkt b, kan det ikke kreves egenandel for døgnplasser som kommunen oppretter for å sørge for tilbud om døgnopphold øyeblikkelig hjelp.

Betaling ved Lagård dag- og nattlosji og K46#4.8.6

Prisen økes med 2 % fra 1.1.2015 til kr 270 per døgn.

Betaling for dagsenteropphold#4.8.7

Dagsenter for brukere med reduserte kognitive funksjoner
Stavanger kommune krever sats for opphold på kr 77, tilsvarende Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Satsen er justert i tråd med forslag til statsbudsjett for 2015.

Andre dagsenter
Stavanger kommune krever sats for opphold på kr 77, tilsvarende Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Satsen er justert i tråd med endring i forskrift. I tillegg betales det for måltider. Betaling for måltider økes med 5 % til kr 46 for dagsenterbrukere med nettoinntekt under 2G og kr 81 for dagsenterbrukere med nettoinntekt over 2G.

Pris per opphold ved dagsenter inkludert måltider blir:

Nettoinntekt                                                  Pris per opphold
Under 2G       ( 0 – 176 740)                          123
Over 2G          ( >176 740)                              158

Avtalte dagsenterbesøk må betales hvis fraværet ikke er varslet innen 24 timer på forhånd.

Betaling for praktisk bistand i hjemmet#4.8.8

Dette er betaling i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 11.2 «Vederlag for helse- og omsorgstjeneste» og Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 8 «Kommunens adgang til å fastsette betalingssatser for praktisk bistand og opplæring». Det kreves ikke betaling for pleie.

Stavanger kommune krever tilsvarende maksimal betalingssats for husstander med inntekt under 2G, det vil si kr 186 per måned. Satsen er justert i tråd med endring i forskrift.

Timesatsen økes med 3 % fra kr 407 til kr 419 fra 1.1.2015. Dette tilsvarer omtrent kommunens lønnsutgifter til hjemmehjelpen per time tillagt 10 % administrasjon, og er det maksimale som kan kreves i henhold til forskrift.

Helse- og omsorgsdepartementet sendte 13.12.2006 ut rundskriv I-6/2006. Dette inneholder en tolkning som medfører at trygghetsalarm i mange tilfeller er en tjeneste som omfattes av inntektsskjermingsregelen. Dette medfører at husstander med nettoinntekt under 2G ikke skal betale mer enn kr 186 per måned for hjemmehjelp og trygghetsalarm samlet. I Stavanger har vi lagt til grunn en tolkning som betyr at alle husstander med inntekt under 2G betaler kr 186 per måned for hjemmehjelp og/eller trygghetsalarm.

 1. Abonnementsordningen for tjenester i hjemmet omfatter praktisk bistand og opplæring i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.. § 3-2 punkt 6b.
 2. Abonnementsavgiften avhenger av husstandens nettoinntekt før særfradrag ved siste ligning, og av om noen i husstanden mottar hjelpestønad til hjelp i huset. Det tas også hensyn til utenlandsk pensjon som ikke inngår i nettoinntekten. Eventuelt omsorgslønnsbidrag i nettoinntekten trekkes fra.
 3. Timesats for hjemmehjelp: kr 419. Følgende begrensninger gjelder fra 1.1.2015:

Nettoinntekt                                        Maksimal månedssats
Under 2G        ( 0 – 176 740 )                            186
2G – 3G           (176 740 – 265 110 )                  758
3G – 4G           ( 265 110 – 353 480 )               1 453
Over 4G          ( > 353 480 )                               2 906

Med G menes grunnbeløp i folketrygden. Nettoinntekt er inntektsgrunnlag ved siste ligning. For husstander med inntekt under 2G inngår eventuell trygghetsalarm i satsen på kr 186 per måned.

Abonnementsavgift for trygghetsalarm#4.8.9

Prisen økes med 3 % opp til nærmeste 5-krone fra 1.1.2015.

Helse- og omsorgsdepartementet sendte 13.12.2006 ut rundskriv I-6/2006. Dette inneholder en tolkning som medfører at trygghetsalarm i mange tilfeller er en tjeneste som omfattes av inntektsskjermingsregelen. Dette medfører at husstander med nettoinntekt under 2G ikke skal betale mer enn kr 185 per måned for hjemmehjelp og trygghetsalarm samlet. I Stavanger har vi lagt til grunn en tolkning som betyr at alle husstander med inntekt under 2G betaler kr 185 per måned for hjemmehjelp og/eller trygghetsalarm.

Følgende begrensninger gjelder fra 1.1.2015:

Nettoinntekt                                            Månedssats
Under 2G       ( 0 – 176 740 )                185 inkl. ev praktisk bistand
2G – 3G          (176 740 – 265 110 )       271
Over 3G          ( > 265 110)                     541

Maksimal betalingssats for husstander med nettoinntekt under 2G er justert i tråd med endringer i forskrift.

Vaksinasjonsgebyr#4.8.10

Satsene står uendret fra 2014 for å kunne være konkurransedyktige i forhold til det private markedet. Vaksinasjonsgebyr ved utenlandsreise vil fra 1.1.2015 bli som følger:

 • Konsultasjon første gang voksne kr 315 + vaksine.
 • Oppfølgingskonsultasjon voksne kr 215 + vaksine.
 • Konsultasjon barn 2 – 16 år kr 215 + vaksine.
 • Barn under 2 år betaler kun for vaksine.
 • Studenter får 10 % rabatt på konsultasjonsgebyr.
 • Familiegruppe på tre eller flere over 16 år: Hver tredje person betaler andregangs konsultasjonsgebyr. Dette gjelder ved ny reise.

Arbeidsreise#4.8.11

Transport ”arbeidsreise” er foreslått økt fra kr 21 til kr 22 per tur fra 1.1.2015.

Betaling for opphold ved trygghetsavdeling#4.8.12

Opphold ved trygghetsavdeling er ikke hjemlet i  Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgsavdelinger. Pris for opphold ved trygghetsavdeling kan derfor overstige pris for korttidsopphold i institusjon, som er hjemlet i forskrift. Brukere som har rett til helsehjelp i form av korttidsopphold på institusjon bør derfor søke om dette i stedet for å søke plass på tryggehetsavdelingen.

Prisen er vedtatt økt med 3,0 % fra 01.01.2015, avrundet til nærmeste femkrone:

NettoinntektPris per døgn
Under 2G (0 – 176 740)kr 310
2G – 3G (176 740 – 265 110)kr 380
over 3G (over 265 110)kr 460
Tabell 4.14 Betaling for opphold ved trygghetsavdeling
Last ned tabelldata (Excel)

4.9 Gebyr for startlån 2015

Gebyr for startlån økes fra kr 1 000 til kr 1 500.

4.10 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver 2015 etter matrikkelloven

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger:

Oppretting av matrikkelenhet#4.10.1

Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Oppretting av grunneiendom og festegrunn
Areal fra 0 – 500 m² kr 22 000kr 22 000
Areal fra 501 – 2000 m² kr 24 000kr 24 000
Areal fra 2001 m² – økning per påbegynt da. kr 2 000kr 2 000
Tabell 4.15 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
Last ned tabelldata (Excel)

For eiendom som ikke er selvstendig bruksenhet, beregnes et halvt gebyr etter dette punktet.

Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret:

 • 6 – 10 tomter: 10 % reduksjon.
 • 11 – 25 tomter: 15 % reduksjon.
 • 26 og flere: 20 % reduksjon.

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn / ukjent eier

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn / ukjent eier
Areal fra 0 - 150 m²kr 18 000
Areal fra 151 – 500 m²kr 22 000
Areal fra 501 – 2000 m²kr 24 000
Areal fra 2001 m² – økning per påbegynt da.kr 2 000
Tabell 4.16 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn / ukjent eier
Last ned tabelldata (Excel)

Oppretting av uteareal på eierseksjon

Gebyr for tilleggsareal per eierseksjon
Areal fra 0 – 50 m²kr 10 400
Areal fra 51 – 250 m²kr 13 000
Areal fra 251 – 2000 m²kr 15 000
Areal fra 2001 m² – økning per påbegynt da.kr 2 000
Tabell 4.17 Gebyr for tilleggsareal per eierseksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret:

 • 6 – 10 tomter: 10 % reduksjon.
 • 11 – 25 tomter: 15 % reduksjon.
 • 26 og flere: 20 % reduksjon.

Oppretting av anleggseiendom

Gebyr for oppretting av anleggseiendom
Areal fra 0 – 2000 m²kr 31 500
Areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.kr 2 000
Tabell 4.18 Oppretting av anleggseiendom
Last ned tabelldata (Excel)

Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. – se punkt 10.1.1

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning#4.10.2

Viser til 10.1.1, 10.1.2, 10.1.4 og 10.1.5. I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning – kr 1 600.

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for berammede saker som blir trukket før fullføring eller som ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 gebyr av satsene etter 10.1 og 10.2.

Grensejustering#4.10.3

Grunneiendom

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.

Grunneiendom
Areal fra 0 – 100 m²kr 7 300
Areal fra 101 – 150 m²kr 9 400
Areal fra 151 – 250 m²kr 12 400
Areal fra 251 – 500 m²kr 15 500
Tabell 4.19 Grunneiendom
Last ned tabelldata (Excel)

Anleggseiendom

En anleggseiendom kan justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens areal, men den maksimale grensen settes til 1000 m².

Anleggseiendom
Areal fra 0 – 250 m²kr 16 700
Areal fra 251 – 1000 m²kr 19 800
Tabell 4.20 Anleggseiendom
Last ned tabelldata (Excel)

Arealoverføring#4.10.4

Grunneiendom

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift.

Grunneiendom
Areal fra 0 – 250 m²kr 15 700
Areal fra 251 – 500 m²kr 19 800
Tabell 4.21 Arealoverføring grunneiendom
Last ned tabelldata (Excel)

Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på kr  2 000.

Heftefrie grunneiendommer

Når eiendommene er heftefrie benyttes følgende satser:

Heftefrie grunneiendommer
Areal fra 0 – 250 m²kr 12 500
Areal fra 251 – 500 m²kr 16 600
Tabell 4.22 Arealoverføring heftefrie grunneiendommer
Last ned tabelldata (Excel)

Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på kr  2 000.

Anleggseiendom

For anleggseiendom kan areal som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, – ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Arealet kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende areal.

Anleggseiendom
Areal fra 0 – 250 m²kr 22 000
Areal fra 251 – 500 m²kr 26 000
Tabell 4.23 Arealoverføring anleggseiendom
Last ned tabelldata (Excel)

Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på kr  2 000.

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning#4.10.5

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
For inntil 2 punkterkr 3 600 + mva
For overskytende grensepunkter, pr. punktkr 500 + mva
Tabell 4.24 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
Last ned tabelldata (Excel)

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter#4.10.6

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter
For inntil 2 punkterkr 6 100 + mva
For overskytende grensepunkter, pr. punktkr 1 200 + mva
Tabell 4.25 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter
Last ned tabelldata (Excel)

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

Privat grenseavtale#4.10.7

Privat grenseavtale
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengdekr 7 200
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengdekr 1 700
Tabell 4.26 Privat grenseavtale
Last ned tabelldata (Excel)

Billigste alternativ for rekvirent velges.

Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid.

Urimelig gebyr#4.10.8

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

Betalingstidspunkt#4.10.9

Gebyret skal kreves inn etterskuddsvis.

Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken#4.10.10

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

Utstedelse av matrikkelbrev#4.10.11

Utstedelse av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 siderkr 175
Matrikkelbrev over 10 siderkr 350
Tabell 4.27 Utstedelse av matrikkelbrev
Last ned tabelldata (Excel)

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen

Andre tjenester#4.10.12

Ved krav om grunnbokshjemmel utskilt fra umatrikulert grunn eller ukjent eier skal det betales et gebyr på kr 4 000 som dekker utlysning i avis, dokumentavgift ol.

For arbeider som ikke passer inn i klassene over, vil arbeid bli fakturert slik:

Ingeniør / konsulent:  kr 850 per time

4.11 Gebyrregulativ for byggesaksbehandling 2015

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Gebyrer foreslått med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1 og med virkning fra 1.1.2015.

Gebyrregulativet tar utgangspunkt i de bygningstyper som er basert på NS (Norsk standard) 3457. Regulativet gjenspeiler det faktiske saksbehandlingsarbeidet de forskjellige sakstypene medfører. Gebyret er bygget opp av to elementer, et basisgebyr som avspeiler hovedtyngden av arbeidet innenfor hver sakskategori avhengig av tiltaksklasse, og et arealgebyr som fanger opp merarbeid som følge av størrelsen på bygget. I tillegg kommer gebyr for godkjenning av ansvarlige samt gebyr for behandling av eventuelle dispensasjoner.

I spesielle tilfeller kan kommunen også belaste tiltaket med utgifter til nødvendig sakkyndig bistand i forbindelse med tilsyn.

§1 Gebyret innbefatter
Saksbehandling, godkjenning av ansvarlige, dokumentkontroll, fastsetting av høydeplassering i marken, samt tilsyn av prosjektering, utførelse og kontroll. Gebyret utstedes til tiltakshaver.

Eventuell påvisning av bygget rekvireres av oppmålingsvesenet og betales etter gjeldende regulativ.

§2 Betalingsplikt
Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Etter forfall beregnes renter etter Lov om forsinkelsesrenter. Ved purring påløper purregebyr etter gjeldende satser.

§3 Gebyrberegningstidspunkt/avregning
Gebyret beregnes på det tidspunkt det fattes et vedtak, f.eks. rammetillatelse, igangsettingstillatelse eller tillatelse til tiltak.

§4 Fakturerings- og betalingstidspunkt
Når vedtak som innebærer godkjenning av søknaden blir gitt, herunder også rammetillatelse, faktureres fullt gebyr. Ved behandling av igangsetting betales gebyr for ansvarlige foretak som er kommet til.

Dersom tiltakshaver trekker prosjektet etter at rammetillatelse er gitt kan det innen 1 år søkes om å få refundert inntil 50 % av innbetalt gebyr. Etter 2 år kan det søkes om refusjon av 25 % av innbetalt gebyr.

§5 Kombinerte bygg
Består bygningen av flere funksjoner beregnes gebyret etter de enkelte delene.

§6 Midlertidige bygninger
Ved midlertidige bygninger betales fullt gebyr i den kategori bygget omfattes av.

§7 Prosjekter som kommer inn under flere tiltaksklasser
Ved prosjekter som kommer inn under flere tiltaksklasser beregnes gebyret etter byggets samlete tiltaksklasse.

§8 Avslag
Ved vedtak som medfører avslag på ramme/igangsettingstillatelse blir tiltakshaver belastet med 25 % i forhold til opprinnelig fullt gebyr. Gebyr under 200 kr. faktureres ikke.

§8a Gebyr for allerede utført byggearbeid
Allerede utført byggearbeid som det søkes om tillatelse for i ettertid, blir belastet med

50 % høyere gebyr enn normalsatsen for tilsvarende tiltak.

§8b Utgifter til bruk av sakkyndig bistand
Dersom kommunen i forbindelse med tilsyn har behov for å innhente sakkyndig bistand i spesielle saker der kommunen selv ikke har nødvendig fagkompetanse for å kunne vurdere tiltaket/dokumentasjonen, kan utgiftene til dette helt eller delvis belastes tiltakshaver.

§9 Urimelig gebyr
Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader byggesaksavdelingen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan kommunaldirektøren fastsette passende gebyr.

§10 Klageadgang
Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages. Kommunaldirektørens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

Tiltak som behandles etter søknad.

I tillegg til basisgebyr betales et arealgebyr på 17 kr per m2 bruksareal.

>10.000 m2 halveres arealgebyret til kr.8.50 pr m2
Tiltaksklasse 1Tiltaksklasse 2Tiltaksklasse 3
01. BOLIGER
(Bygningstyper i parentes)
Basisgebyr:
a. Enebolig (111-113)13 95020 700
b. Tomannsbolig (121 – 124)13 95020 700
c. Rekkehus, kjedehus, andre småhus (131-136)18 05023 250
d. Fritidsbolig (161- 163)10 60018 050
e. Tilbygg punkt a-d00
< 50 m22 0503 250
> 50 m23 2505 300
f. Påbygg punkt a-d00
< 50 m22 0503 250
> 50 m23 2505 300
g. Ombygging < 50 % av totalt areal2 050
h. Ombygging > 50 % av totalt areal12 050
a Ny boenhet12 050
Hovedombygging = nybygg0
i. Stort boligbygg 2 et. ( 141-144)44 45066 00087 000
j. Stort boligbygg 3 og 4 et. (142-145)087 000145 650
k. Stort boligbygg 5 et. el. mer (143-146)0113 400169 600
l. Bygg med bofellesskap (151-159)44 45066 00086 900
m. Tilbygg punkt i-l.
Ved små til/påbygg/ ombygginger betales et minimumsgebyr på 4550 kr
< 1000 m222 90032 700
> 1000 m232 70043 400
n. Påbygg punkt i-l00
< 1000 m222 57032 700
> 1000 m232 70043 400
o. Ombygging < 50 % av totalt areal (j, k)038 25063 450
p. Ombygging > 50 % av totalt areal (j, k)069 850117 150
q. Ombygging < 50% av total areal (i,l)17 85028 30034 900
r. Ombygging >50% av total areal (i,l)28 30049 85065 280
Hovedombygging = nybygg
s. Boligbrakker8 000150 000
Andre tiltak på boligeiendom
Fasadeendring/vinduskift (per fasade)750
Støttemur3 250
Innhengning/gjerde/støyskjerm750
Brygge3 2505 300
Graving/fylling/sprenging2 050
Brønn/dam1 350
Basseng3 800
02. ANDRE NYBYGG
(Bygningstyper i parentes)
Basisgebyr:
a. Garasje og uthus til bolig, naust (181-183)2 050
b. Tilbygg a1 100
c. Påbygg a1 100
03. INDUSTRI OG LAGERBYGNING
(Bygningstyper i NS 3457 i parentes)
Basisgebyr:
a. Industribygg (211-218)44 06066 00087 050
b. Annet industribygg og lignende(219)20 20037 45058 900
c. Energiforsyningsbygg (221-229)45 00066 00087 050
d. Lagerbygg (231-239)20 30037 45058 900
e. Fiskeri og landbruksbygg (241-249)20 30037 45058 900
f. Tilbygg a-e ved mindre til/påbygg ombygginger betales et minimumsgebyr på 7150 kr
< 1 000 m211 90023 15044 550
> 1 000 m223 10044 60066 000
g. Påbygg a-e
< 1 000 m211 90023 15044 550
> 1 000 m223 15044 60066 000
h. Omb-./bruksendring < 50 % av totalt areal (a,c)17 30032 90049 400
i. Omb-/bruksendring > 50 % av totalt areal (a,c)32 90044 55066 000
j. Omb.-/bruksendring <50% av totalt areal (b,d,e)8 15015 00029 300
k. Bruksendring uten ombygging 7150kr
l. Ombygging >50% av totalt areal (b,d,e)17 30032 90044 550
m. Trafo, pumpestasjon, kjølekontainer (små)4 400
Hovedombygging = nybygg
04 KONTOR-FORRETNING
(Bygningstyper i parentes)
Basisgebyr:
a. Kontorbygg (311-319)55 70089 650154 100
b. Varehus og andre butikkbygg (321-330)55 700110 350172 700
c. Bensinstasjon (323)22 95044 550
Samferdsel og kommunikasjon
d. Ekspedisjonsbygg, terminal, telekommunikasjonsbygg (411-429)55 70089 650154 100
e. Garasje- og hangarbygg, veg- og trafikktilsynsbygg (431-449)22 60044 55066 100
f. Tilbygg a-e ved mindre til/påbygg ombygginger betales et minimumsgebyr på 7150 kr
< 1 000 m223 10044 600
> 1 000 m244 60066 00077 900
Påbygg a-e
< 1 000 m223 10044 600
> 1 000 m244 60066 00077 900
g. Omb-/bruksendring < 50 % av totalt areal (a,b,d)23 10032 70066 000
i. Omb-/bruksendring > 50 % av totalt areal (a,b,d)44 60066 00086 900
j. Omb-/bruksendring < 50 % av totalt areal (c,e)8 90017 85026 700
k. Omb-/bruksendring > 50 % av totalt areal c,e)17 85032 64049 400
k. Bruksendring uten ombygging kr 7 150
05. HOTELL OG RESTAURANTBYGG
(Bygningstyper i parentes)
Basisgebyr:
a. Hotellbygg (511-519)66 650109 000172 700
b. Bygg for overnatting (521-529)54 70082 300117 900
c. Restaurantbygg (531-539)54 70082 300117 900
d. Tilbygg a-c Ved mindre til/påbygg/ombygginger betales et minimumsgebyr på 7150 kr
< 1 000 m223 10044 60066 000
> 1 000 m244 60066 000113 700
Påbygg a-c
< 1 000 m223 10044 60066 000
> 1 000 m244 60066 000113 700
e. Omb-/bruksendring < 50 % av bygning32 70044 60066 000
f. Omb-/bruksendring > 50 % av bygning44 60066 00089 350
g. Bruksendring uten ombygging kr 7 150
Hovedombygging = nybygg
06. KULTUR OG FORSKNING
(Bygningstyper i parentes)
Basisgebyr:
a. Lekepark, barnehage (611-612)20 30033 300
b. Skolebygg (613-619)53 60089 350155 000
c. Universitets- og høgskolebygg, museums- og biblioteksbygg (621-649)89 350155 000
d. Idrettsbygg (651-659)66 000113 700
e. Kulturhus (661-669)5360089 350155 000
f. Bygg for religiøse aktiviteter (671-679)89 350155 000
Helsebygg
g. Sykehus, sykehjem (719-729)113 700168 500
h. Primærhelsebygg (731-739)44 60066 000113 700
Fengsel, beredskapsbygg
i. fengselsbygg, beredskapsbygg (819-829)53 60089 350155 000
j. Tilbygg a-i. Ved mindre til/påbygg eller ombygginger betales et minimumsgebyr på 7150kr
< 1 000 m223 154
> 1 000 m244 60089 350
Påbygg a-i
< 1 000 m222 60056 600
> 1 000 m244 60089 350
k. Omb-/bruksendring < 50 % av totalt areal (unntatt lekepark/barnehage)22 60032 640
l. Omb-/bruksendring > 50 % av totalt areal (unntatt lekepark/barnehage)66 000113 700
m. Omb-/bruksendring < 50% av totalt areal (lekepark/barnehage)8 05015 000
n. Omb-/bruksendring > 50% av totalt areal (lekepark/barnehage)15 00032 700
o. Bruksendring uten ombygging 7150kr
Hovedombygging = nybygg
07. DISPENSASJONSSØKNADER
Det skal beregnes gebyr for hver av disse forhold
a. Formål5 0008 00010 000
b. Utnyttelse5 0008 00010 000
c. Plassering (reg.byggelinje/byggegrense)5 0008 00010 000
d. Etasjetall5 0008 00010 000
e. Høyde (gesimshøyde o.l.)5 0008 00010 000
f. Andre forhold i reg. best.5 0008 00010 000
g. Avstandskrav § 29-4 i pbl5 0008 00010 000
h. Veiopparbeidelse5 0008 00010 000
i. Byggteknisk forskrift5 0008 00010 000
08. REVIDERTE TEGNINGER/TILLEGGSSØKNADER
(mindre endringer)
Ved økt areal beregnes det basisgebyr, samt 17 kr per m2 bruksareal. Ved større endringer beregnes gebyr som ved ombygging.1 5002 250
09. RIVING
Gebyr per bygning
< 400 m21 100
> 400 m24 200
10. TEKNISKE INSTALLASJONER
PBL § 20. f.
Installasjon/sikkerhetskontroll av heis. Gebyr per heis.2 950
Ventilasjonsanlegg
oppføring/endring/reparasjon
4 200
VVS-planer nyanlegg/større endringer og reparasjoner/ledningsnett4 200
Kjølemaskiner/Trykkøkingsmaskin4 200
Basestasjon for mobil/kommunikasjon4 200
11. ANDRE TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE
Fasadeendring/vindusskift (per fasade)1 400
Skilt/reklame1 400
Større skiltplan3 000
Støttemur3 300
Innhegning/gjerde/støyskjerm3 000
Fylling > 1000 m214 000
12. GODKJENNING AV ANSVARLIG SØKER, PROSJEKTERENDE, UTFØRENDE OG KONTROLLERENDE
Gebyr beregnes for hvert tiltak det søkes om.
a. Ved lokal godkjenning (per foretak)1 785
c. Personlig ansvarsrett (selvbygger)600
13. UTENDØRSPLANER/OPPARBEIDELSESPLAN
< 5000 m²4 400
> 5000 m²8 700
Ny avkjørsel fra eiendom1 950
14. FRIKJØP PARKERING87 500
Beløpet fastsettes etter parkeringsnorm for Stavanger
15. FRIKJØP TILFLUKTSROM
Beløp fastsettes av sivilforsvaret
16. TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG SOM KAN FORESTÅS AV TILTAKSHAVER PBL§ 20-2
a) mindre tiltak på bebygd eiendom.
(ved små tiltak og komplett søknad ved innsending kan gebyret reduseres til kr 1 050 )
2 050
b) alminnelige driftsbygninger i landbruket4 300
c) midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år4 300
d) andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver2 050
17. DELT IGANGSETTING
Det tas et gebyr på 3 250 kr for igangsetting nr. 2, 3, 4 osv.
18. FERDIGATTEST ELDRE BYGG
For bygg over 5 år tas et gebyr på kr 2 750
Tabell 4.28 Tiltak som behandles etter søknad
Last ned tabelldata (Excel)

4.12 Gebyrregulativ for saksbehandling av detaljplaner, mindre endringer, dispensasjoner og konsekvensutredninger

Reguleringsplaner#4.12.1

Samlet gebyr blir summen av A, B og eventuelt C og D. Beregningsgrunnlaget er arealet av planområdet (både over og under terreng) som fremmes til behandling. Gebyret regnes ut fra maks. utnyttelse som planen gir mulighet for. Hvis et forslag legger til rette for både offentlig og private tiltak skal gebyr bare beregnes for den del av planområdet som omfatter de private tiltakene.

A Gebyr etter planområdets areal:

 • For arealer t.o.m. 2 000 m2: 56 050 kr
 • For arealer over 2 000 m2 o.m. 5 000 m2: 75 530 kr
 • For arealer over 5 000 m2o.m. 10 000 m2: 94 400 kr
 • For arealer over 10 000 m2o.m. 20 000 m2: 125 850kr
 • For arealer over 20 000 m2 betales et tillegg
  for hvert påbegynt arealintervall på 1 000 m2: 1 715 kr

B Tilleggsgebyr for bebyggelse:

Det skal betales tilleggsgebyr for bebyggelse i planområdet. Både eksisterende bebyggelse som skal bli stående og ny bebyggelse skal regnes med. Det skal betales gebyr for arealer som ligger både over og under terreng. Arealet beregnes i tråd med NS 3940 og skal foreligge ved søknad.

For hver påbegynt 100 m2 bruksareal (BRA): 940 kr

C Endringsgebyr:

Kultur og byutvikling kan kreve et tilleggsgebyr dersom forslagstiller fremmer endringsforslag underveis: 30 % av gebyr. Med endringsforslag forstås endringer som ikke krever ny varsling av planoppstart.

D   Konsekvensutredninger:

For planer som faller inn under forskrift om konsekvensutredninger (§ 4.1 og § 4.2 i plan- og bygningsloven), skal det betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 75 % av satsen for selve reguleringsplanen, jf. avsnitt 1. 

Mindre endringer#4.12.2

 • Ny atkomst, eller flytting av eksisterende/regulert atkomst: 5 970 kr
 • For arealer t.o.m. 2 000 m2: 21 010 kr
 • For arealer over 2 000 m2 til og med 5 000 m2: 34 960 kr
 • For arealer over 5 000 m2 til og med 10 000 m2: 56 0150 kr
 • For arealer over 10 000 m2: 70 225 kr

Tilleggsgebyr:

 • For saker der kommunen må utarbeide/bearbeide plankart/bestemmelser: 3 570 kr
 • For saker der kommunen må gjennomføre tilleggs høring: 3 570 kr

Delesøknader#4.12.3

A. Delesaker/grensejusteringer

Fradeling av ny(-e) tomt(-er) fastsatt i plan.
Grensejusteringer/makebytte i tråd med plan (maks 5 % endring av minste involverte eiendom)

 • Per tomt/areal som søkes fradelt: 9 050 kr
 • Ved deling av flere tomter i samme søknad der delelinje er påtegnet i plan gis det 50 % rabatt i forhold til pkt 3.1 fra 2. t.o.m. den 10. berørte tomt
 • Gebyrfritt fra tomt 11

B. Delesak som krever mindre reguleringsendring eller dispensasjon

Fradeling av ny(-e) tomt(-er) som krever endring av plan. For eksempel endrede tomtegrenser, innregulering av ny/felles avkjørsel eller justering av formålsgrenser. Fradeling av ny(-e) tomt(-er) som krever dispensasjon fra plan. 

Per tomt som søkes fradelt: 18 460 kr

Tilleggsgebyr:

 • For saker der kommunen må utarbeide/bearbeide plankart/bestemmelser: 3 570 kr
 • For saker der kommunen må gjennomføre tilleggs høring: 3 570 kr

Dispensasjoner#4.12.4

 • Saker som fremlegges for kommunalstyret: 18 460 kr
 • Saker til administrativt vedtak: 9 050 kr

Annet#4.12.5

Urimelig gebyr

Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses urimelig av andre grunner, kan kommunen v/direktør for Kultur og byutvikling fastsette passende gebyr.

Klageadgang

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages der gebyrregulativet følges. Direktørens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

For utregning av areal, se Norsk Standard NS 3940

4.13 Avgifter for gravlundstjenester 2015

Avgifter for gravlundstjenester i 2015.

FormålAvgiftssatser 2014Avgiftssatser 2015
Festeavgift for urne- og kistegraver150150
Kremasjonsavgift utenbys rekvirent5 1335 300
Leie av kapell på gravlund til seremoni, utenbys rekvirent1 8722 200
Tabell 4.29 Avgifter for gravlundstjenester 2015
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 7. October 2018, 12:08.

Gå til 3 Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner Gå til 5 Budsjettreglement