Rådmannens forslag 9 Statistikk, planer og brukerundersøkelser

9.1 Nøkkeltall

Nøkkeltall201120122013
9.1.1 Grunnskole og SFO
Elever i Stavangerskolen, barnetrinn10 03810 07910 242
Elever i Stavangerskololen, ungdomstrinn4 5464 4284 341
Sum årsverk personale med lederoppgaver115118128
Sum årsverk til undervisning1 0431 0871 079
Elever med enkeltvedtak om spesialundervisning etter Opplæringsloven § 5-11 0721 2531 397
Elever med særskilt språkopplæring etter Opplæringsloven § 2-89061 0301 198
Barn i SFO4 3744 4934 744
Barn i SFO med 100% plass3 4943 4163 818
Lærertetthet i ordinær undervisning191819
Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev71 15076 62480 947
9.1.2 Barnehager201120122013
Antall barn i barnehage 0-6 år7 7837 8747 866
Antall barn i kommunal barnehage 0-3 år1 8741 9621 847
Antall barn i privat barnehage 0-3 år9689971 016
Antall barn i kommunal barnehage 3-6 år3 1293 1143 173
Antall barn i privat barnehage 3-6 år1 8121 7761 830
Styrket barnehagetilbud, antall barn425468496
Tilbud i spesielt tilrettelagt avdeling (smågruppe), antall barn484840
Spesialpedagogisk hjelp av spesialpedagogisk team, antall barn264336266
Korrigerte brutto driftsutgifter per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager384043
9.1.3 Johannes læringssenter201120122013
Antall barn i innføringsbarnehagen565651
Antall barn i barnehager med flerspråklig assistenter419522482
Antall elever i innføringsskolen på Johannes læringssenter(1-7.trinn)206246274
Grunnskoler - tospråklig fagundervisning og morsmålsopplæring830784720
Tospråklig fagundervisning og mormålsopplæring (innføringsklasse)186243266
Norskopplæring asylsøkere1 0161 001928
Norskopplæring - betalingsdeltakere på dag og kveld1 0891 3041 552
9.1.4 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste201120122013
Antall fødsler1 8121 8011 823
Dekningsgrad hjembesøk nyfødte42,2 %55,4 %66,0 %
Konsultasjoner helsestasjon 0-5 åringer45 12444 12344 984
Konsultasjoner skolebarn 6-15 år20 74322 87426 886
Andel fullvaksinerte 2 åringer kikhostevaksine96,0 %94,0 %95,0 %
Andel fullvaksinerte 10 klasse MMR vaksine96,0 %94,0 %91,0 %
9.1.5 Barnevernstjenesten201120122013
Alle barn med tiltak779883902
Barn med hjelpetiltak i hjemmet pr 31.12503545578
Barn med hjelpetiltak utenfor hjemmet pr 31.12276338324
Antall nye meldinger851831930
Antall nye barn med vedtak om tiltak266301395
Oversittelser av lovpålagte frister for gjennomføring av undersøkelse40,0 %24,0 %27,0 %
Netto driftsutgifter per innbygger 0 til 17 år til barnevern6 1106 8286 958
9.1.6 Pleie og omsorgstjenester201120122013
Antall personer med omsorgslønn979884
Antall personer med personlig assistent303039
Antall innvilget individuell plan (IP)719677457
Antall sykehjemsplasser 31.12918967967
Antall plasser aldershjem og bofellesskap eldre166166166
Antall dagsenterplasser for eldre235235235
Andel sykehjem korttid20,0 %19,8 %19,8 %
Andel plasser i enerom94,7 %97,7 %98,0 %
Antall mottakere bare hjemmehjelp 31.12910832792
Antall mottakere hjemmehjelp og hjemmesykepleie 31.121 5451 3641 338
Antall mottakere bare hjemmesykepleie 31.121 2271 2711 343
Antall oppdrag natttjenesten36 75541 72241 037
Antall plasser på dagsenter464346
Antall plasser i avlastingsbolig282828
Antall plasser i barne- og ungdomsbolig, bokollektiv og ungdomsbolig252525
Netto driftsutgifter pleie og omsorg per innbygger12 47413 72414 216
9.1.7 NAV201120122013
Mottakere av sosialhjelp3 1692 9613 192
Andel under 25 år24,0 %23,0 %22,0 %
Andel med sosialhjelp som viktigste kilde livsopphold17,0 %29,0 %30,0 %
Andel langtidsmottakere (sosialhjelp over 6 måneder siste år)38,0 %38,0 %37,0 %
Antall nyregistrerte i løpet av året580518592
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp per innbygger 20-66 år1 4211 3991 644
9.1.8 Stavanger Legevakt201120122013
Antall konsulatasjoner41 89840 26641 231
Antall sykebesøk1 8621 5611 607
9.1.9 Krisesenteret201120122013
Antall kvinnelige beboere122176178
Antall mannlige beboere111821
Antall barn93155143
9.1.10 Arbeidstrenignsseksjonen201120122013
Antall tiltaksplasser108163176
Praksisplass for funksjonshemmede - antall personer med avtale 31.12394245
9.1.11 Musikk- og kulturskole201120122013
Antall elevplasser i musikk- og kulturskolen3 3513 3843 473
Netto driftsutgifter per deltaker eksl. Korsp/kor7 9789 0148 741
9.1.12 Stavanger eiendom201120122013
Forvalting av eiendom - målt i bta kvadratmeter819 300839 100831 984
Prosjektering bygg - ferdigstilte bygg målt i millioner kroner411853501
9.1.13 Park og vei201120122013
Vedlikeholdsareal park og idrett - målt i dekar12 85613 00613 817
Vedlikeholdsareal vei - målt i dekar2 5582 5582 558
Vedlikehold av kommunale plasser og veier - slaghull lappet1 5391 6721 205
Vedlikehold av kommunale plasser og veier - gatesluk tømt5 3004 9941 573
Vedlikehold av kommunale plasser og veier - gaterenhold inkl sykkelruter610158769
Vedlikehold av kommunale plasser og veien - reparasjoner310498450
Nyanlegg turveier - målt i meter-2 186680
9.1.14 Idrett201120122013
Antall besøk i idrettshaller1 680 8221 621 3431 579 669
Driftstilskudd til idrettslag målt i kroner6 336 0006 536 0006 336 000
9.1.15 Revovasjon201120122013
Sum gjenvunnet husholdningsavfall33 07134 29536 302
Sum restavfall (forbrenning med energiutnyttelse)18 38119 93820 479
9.1.16 Vann og avløp201120122013
Antall avløpspumpestasjoner9498102
Antall vannmålere i drift3 1503 0953 217
Antall utskifting av vannmåler40189334
Driftsutgifter per innbygger1 1391 1951 256
9.1.17 Byggesak201120122013
Antall mottatte byggesaker3 0933 6132 347
Antall boliger fullført5406501 028
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker232736
Tabell 9.1 Nøkkeltall
Last ned tabelldata (Excel)
Eiendomskatt
2014
KommuneHoved-
gruppe
EskattPromille-
sats
Bunn-
fradrag
Eiendoms-skatt
normal bolig 2014
Sum inntekt
regnskap 2013
(Promille)(Hele kroner)(Hele tusen kroner)
KristiansandBoligJa, hele kommunen65 850200 934
NæringJa665 771
Sum266 705
FredrikstadBoligJa, hele kommunen4200 0005 100141 260
NæringJa758 562
Sum199 822
TrondheimBoligJa, hele kommunen5500 0004 346337 564
NæringJa5130 624
Sum468 188
TromsøBoligJa, hele kommunen3200 0003 45698 082
NæringJa536 277
Sum134 359
StavangerBoligJa, nesten hele kommunen2360 0002 00088 029
NæringJa271 286
Sum159 315
BergenBoligNei
NæringJa5201 022
Sum201 022
BærumBoligNei
NæringNei
OsloBoligNei
NæringNei
DrammenBoligNei
NæringNei
SandnesBoligNei
NæringNei0
Tabell 9.2 Eiendomskatt
Last ned tabelldata (Excel)

9.2 Brukerundersøkelser og spørreundersøkelser i perioden 2015-2018

Årlig     Annet hvert år     Hvert tredje år     Hvert fjerde år

2015201620172018
Oppvekst og levekår
Foresatteundersøkelse 3., 6., 9 trinnForesatteundersøkelse 3., 6., 9 trinnForesatteundersøkelse 3., 6., 9 trinnForesatteundersøkelse 3., 6., 9 trinn
Elev, skole 7. og 10. trElev, skole 7. og 10. trElev, skole 7. og 10. trElev, skole 7. og 10. tr
Foresattundersøkelse barnehageForesattundersøkelse barnehageForesattundersøkelse barnehageForesattundersøkelse barnehage
Stavanger legevaktStavanger legevaktStavanger legevaktStavanger legevakt
Ressurssenter for styrket barnehagetilbudRessurssenter for styrket barnehagetilbud
Pårørendeundersøkelse PUHHjemmesykepleieHjemmehjelpstjenestenPårørendeundersøkelse PUH
Avlastning i boligSykehjem og dagsenter beboereForesattundersøkelse kulturskolenAvlastning i bolig
Fysio- og ergoterapitj.Sykehjem pårørendeJordmortjenestenFysio- og ergoterapitj.
SosialtjenestenOppvekst og levekårserviceHelsestasjonSosialtjenesten
Aktivitetssenter psykisk helseAktivitetssenter psykisk helse
Bofellesskap psykisk helseBofellesskap psykisk helse
Ungdomsundersøkelsen
Bymiljø og utbygging
Brukerundersøkelser VA-tjenesterBrukerundersøkelser VA-tjenesterBrukerundersøkelser VA-tjenesterBrukerundersøkelser VA-tjenester
Brukertilfredshet RenovasjonBrukertilfredshet RenovasjonBrukertilfredshet RenovasjonBrukertilfredshet Renovasjon
IdrettIdrett
Destinasjonsparker (ParkCheck)Destinasjonsparker (ParkCheck)
Nabolagsparker (ParkCheck)Nabolagsparker (ParkCheck)
Personal og organisasjon
Medarbeider­undersøkelseMedarbeider­undersøkelseMedarbeider­undersøkelseMedarbeider­undersøkelse
Servicetorget – test av servicenivåServicetorget – test av servicenivåServicetorget – test av servicenivåServicetorget – test av servicenivå
Andre
Politisk sekretariat
InternbrukerInternbruker
Tabell 9.3 Brukerundersøkelser og spørreundersøkelser i perioden 2015-2018
Last ned tabelldata (Excel)

9.3 Planoversikt

Vedtatte planer samt planer under arbeid / oppstart i perioden 2015–2018

Oversikten er oppdatert i forhold til planoversikten i Kommunal planstrategi for Stavanger 2012-2015, vedtatt av bystyret 29.10.2012, samt oversikten som ligger i gjeldende Handlings- og økonomiplan 2014-2017. Plan-/revisjonsbehov gjelder perioden 2015-2018 med hovedvekt på de første årene. Kommunal planstrategi vil blir revidert senest i 2016.

PlanVedtattPlan- / revisjons-behovKommentar/status
Kommunal planstrategi
Kommunal planstrategi for Stavanger 2012-201520122016Revideres hvert 4. år og vedtas innen ett år etter at nytt bystyre er konstituert.
Interkommunale planer. Gjeldende
Hovedplan - avløp2014IVAR IKS ansvarlig for plan.
Hovedplan vann – transportanlegg2013IVAR IKS ansvarlig for plan.
Hovedplan vann – vannforsyning 20502011IVAR IKS ansvarlig for plan for drikkevann.
Felles boligstrategi for storbyområdet2014
Strategisk næringsplan for Stavangerregionen 2013-20252013
Strategi for energi- og varmeløsninger i Stavanger, Randaberg, Rennesøy, Sola, Sandnes og bybåndet sør2012Følges opp med retningslinjer og bestemmelser som inngår i kommuneplan.
Framtidens byer2008Framtidens byer er et nasjonalt program der de 13 største norske byene skal finne gode måter å redusere klimagassutslippene på, og skape et godt bymiljø. En forpliktende intensjonsavtale om å kutte klimagassutslippene med minst 20 % fra 1990-nivå innen 2020. Programmet er 6-årig (2009-2014).
Interkommunale planer. Under arbeid
Hovedplan vann – behandlingsanlegg 205020042014?IVAR er ansvarlig for framdrift.
Felles beredskapsplan for Randaberg, Sola, Stavanger og Sandnes kommuneIgangsatt i tråd med vedtak i bystyret 28.04.2014.
Felles befolkningsframskrivinger for storbyområdetUnder arbeid.
Videreutvikling av strategi for regionale næringsområderJaIgangsatt i tråd med kommunal planstrategi 2012-2015.
Områderegulering for Universitetet i Stavanger (Stavanger og Sola)JaIgangsatt jf. kommuneplanen. Sola kommune invitert.
Områderegulering for Dusavik I og II (Stavanger og Randaberg)JaIgangsatt i tråd med kommuneplan. Randaberg kommune invitert.
Hafrsfjord – bruk av strandsone/sjø og grønnstruktur (Sola og Stavanger)Jf. planstrategi Sola kommune, anbefales dette som regional plan.
Kommuneplan
Kommuneplan 2010-2025 – samfunnsdel og arealdel2011JaRevisjon jf. eget kapittel i planstrategien. Rulleres hvert 4. år.
Kommuneplan 2014-2029 – samfunnsdel og arealdelPlanforslag på høring. Frist for innspill 06.10.2014.
Kommunedelplaner (KDP)
Kommunedelplan for universell utforming 2014-20292014Bystyret sak 17/14.
Kommunedelplan for kulturminner 2010-20252011
Kommunedelplan for klima og miljø 2010-20252010JaVurderes revidert 2016-2017.
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og naturopplevelser 2010-20222009JaRevisjonsbehov. Er under revidering av Idrett. PV sin revidering starter i 2015.
Kommunedelplan for kunst og kultur, Kulturbyen Stavanger 2010-20172009JaRevisjon høsten 2015-våren 2017; ny plan for perioden 2018-2025, jf. tilsvarende for kulturarenaplanen (temaplan).
Kommunedelplan for småbåthavner i Stavanger 2007 – 2017 (K120)2008Revidert planhefte av 10.10.2008 er vedtatt av bystyret desember 2008. Fulgt opp med egen handlingsplan.
Overordnede strategier (for kommunens virke)
Strategisk kompetansestyring 2014-20262014Følges opp med 4-årig handlingsplan.
Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune2014
Arbeidsgiverstrategi 2013-2025 Attraktiv arbeidsgiver og handlekraftig organisasjon2013Følges opp med 4-årig handlingsplan.
Strategi for likestilling og mangfold 2013-20202013Tiltaksplaner revideres årlig.
IKT-strategi for Stavanger kommune2010JaRevideres i 2014. IKT-strategien skal bidra til å realisere digitaliseringsstrategiens hovedmål og vil bli behandlet i bystyret vinteren 2015 samtidig med digitaliseringsstrategi for 2014-2029.
Kommunikasjonsstrategi2009
Finansreglement for Stavanger kommune2012Revideres hver bystyreperiode.
Temaplaner
Fagplan idrett 2014-20292014Vedtatt av bystyret 27.10.2014.
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 – 20182014
Strategi for å bedre kompetanse om kost og ernæring for barn og unge2014Vedtatt i kommunalstyrene for Oppvekst og Levekår i juni 2014. Rapport om gjennomføring av planen skal inngå i virksomhetenes årsrapporter.
Plan for reduksjon i vannlekkasjer2014
Internasjonal strategi for Stavanger kommune2014Vedtatt av formannskapet – sak 99/14.
Etisk standard for ansatte og folkevalgte2014Vedtatt av bystyret.
Plan for etikk og forebygging av misligheter og korrupsjon2014
Strategiplan for folkehelsearbeidet 2013-2029 Det gode liv i Stavanger2014Rulleres hver bystyreperiode. Neste rullering innen juni 2016.
Visjon og strategi for Stavanger som arrangementsby2014Vedtatt av formannskapet.
Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Selvstendig, trygg og aktiv2014
Melding om univsersitetsbyen Stavanger2014Følges opp av «Handlingsplan for studentboliger».
Handlings- og økonomiplan 2014-201720132014Årlig revisjon/rullering.
Boligbyggeprogram og befolkningsframskriving årlig20132014Årlig revisjon/rullering. Politisk behandling høsten 2014.
Utbyggingsplan 2011-2015 En god by å bo i2011JaOppfølging av planen vedtatt 2013. Revisjonsbehov jf. planens tidshorisont.
Barnehagebruksplan20132015Rulleres årlig.
Handlingsplan for reduksjon av støy2013
Vedlikeholdsstrategi for kommunens bygningsmasse og aktuelle uteområder2013
Frivillighetsmeldingen for levekårsområdet2012JaPlanen skal utvides til å omfatte kultur/ idrett og ungdom/fritid.
Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile 2012-20162012JaRevideres i 2016.
Kulturarenaplan2012JaRulleres i perioden høsten 2015-våren 2017 for planperioden 2018-2025, jf. tilsvarende for KDP for kunst og kultur.
Plan for skolestruktur2012Rulleres årlig.
Plan for Stavanger kulturskole 2012-20222012
Sykkelstrategi for Stavanger med handlingsplan 2011-152012JaRevisjonsbehov med bakgrunn i sykkelprosjektet.
Kvalitetsplan for SFO 2011-2015 Fritid på skolen2011JaRevideres 2014-2015.
Kvalitetsplan for skole 2011-2015 God, bedre, best2011JaRevideres 2014-2015.
Kvalitetsplan for barnehage 2011-2015 Stadig bedre2011JaRevideres 2014-2015.
Omsorg 20252011JaForeslås erstattet av ny helhetlig plan for helse og omsorg.
Plan for fysisk aktivitet i barnehage, barneskole/SFO og ungdomsskole2011
Plan for psykisk helsearbeid i Stavanger kommune 2011-20152011JaRevideres i 2016 med to handlingsdeler: en for barn og en for voksne.
Ruspolitisk handlingsplan for Stavanger 2011-2015 Sammen om veien videre2011JaRevideres i 2015.
Plan for Stavanger legevakt2011JaRevideres 2014/2015.
Plan for legetjenesten2011JaRevideres 2014/2015.
Boligsosial handlingsplan 2010-20152010JaRevideres i 2015.
Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp 2011-20222010JaRevideres i 2016.
Trafikksikkerhetsplan for Stavanger 2010-20132010JaPlanforslaget er sendt ut på høring og blir sluttbehandlet i løpet av høsten 2014.
Pandemiplan2009JaRevisjonsbehov, oppstart høst 2014.
Smittevernplan2009JaRevisjonsbehov, oppstart høst 2014.
Plan mot fattigdom2004Utgår. Erstattes av Tiltaksplan mot Barnefattigdom – se temaplaner under arbeid.
Strategisk plan for beredskap og samfunnssikkerhet2002JaRevisjonsbehov.
Fagplan for landbruk2001
Nye temaplaner under arbeid eller planlagt startet i planperioden
Plan for reduksjon av fremmedvannPlanarbeidet startet i 2014. Ferdigstilles 2015.
Rammeplan for vedlikehold av kommunale bygningerPlan under arbeid. Politisk behandling i 2015.
DemensplanPlanen er under arbeid . Ferdigstilles 2015.
Helhetlig plan for helse og omsorgNy plan i tråd med formannskapsvedtak, vurderer oppstart planarbeid 2015.
Plan for helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming i Stavanger kommune 2015 – 2018Planen vil bli ferdigstilt og gå til politisk behandling høsten 2014.
Tiltaksplan mot barnefattigdomSe kommentar til Plan mot fattigdom.
Digitaliseringsstrategi 2014 - 2029Strategiarbeidet vil bli sluttført høsten 2014. Politisk behandling vinteren 2015. Følges opp gjennom IKT-strategien og handlingsplaner innenfor de enkelte tjensteområdene.
Handlingsplan for studentboligerUtledet av meldingen om universitetsbyen Stavanger.
Kommunedelplaner for areal
Kommunedelplan for E39 Smiene-Harestad2012
Kommunedelplan for sykkelstamveg på Nord-Jæren2011
Kommunedelplan for Stavanger Sentrum2005JaIgangsatt i tråd med vedtak i kommunalutvalget. Planforslag på høring i 2014.
Kommunedelplan for Paradis og Hillevåg2005JaAktuelt å revidere rekkefølgebestemmelser.
Kommunedelplan for Jåttåvågen2001
Kommunedelplan for dobbeltsporet2001
Kommunedelplan for Husabø1996
Områdeplaner for areal
Områdeplan for Nore Sunde2014
Områdeplan for Jåttå Nord2014
Områdeplan for utfylling på Buøy2013
Områdeplan for Jåttåvågen Nord2012
Nye arealplaner under arbeid eller planlegges startet i planperioden
Interkommunal kommunedelplan for ForusJaPolitisk bestilling kommunalutvalget (2013): Uttalelse til regional planstrategi.
Kommunedelplan for parkering på ForusJaPlanen er på høring til 1.10.2013.
Områdeplan for 2020ParkJaIgangsatt jf. bystyrets kommuneplanvedtak. Innarbeidet i områdeplan for Forus øst, men tatt ut ved kommunalstyrets behandling.
Områdeplan for AtlanterenJaVedtas i 2014.
Områdeplan for DusavikJaForberedes for høring.
Områdeplan for Forusstranda NordJaIgangsatt jf. bystyrets kommuneplanvedtak. Innarbeidet i områdeplan for Forus øst.
Områdeplan for Forus østJaForberedes for høring.
Områdeplan for Madla – RevheimJaForberedes for høring.
Områdeplan for MarieroJaForberedes for høring.
Områdeplan for NytorgetJaForberedelse arkitektkonkurranse.
Områdeplan for universitetsområdetJaUtledet av meldingen om universitetsbyen Stavanger. Forberedes for høring.
Reguleringsplan for E 39 Smiene - HarestadJaPlanprogramvedtatt, i regi av Statens vegvesen.
Reguleringsplan for FV 44 Sandnes til Gausel stasjonJaFørstegangsbehandling 19.09.2013.
Reguleringsplan for FV44 mellom Diagonalen og Gausel stasjonJaFørstegangsbehandling høst 2013.
Reguleringsplan for kollektivfelt langs RV 509 fra Hafrsfjord bru til BrådeJaHøringsperioden er avsluttet. Avventer arkeologiske utgravinger. Vedtas 2014?
Reguleringsplan for kollektivfelt RV 509 fra Bråde til Ragbakken vestJaPlanprogram på høring, i regi av Statens vegvesen.
Reguleringsplan for ParadisJaHøring av detaljplan for Paradis sør. Sluttbehandling lagt på vent pga behov for avklaring fra Jernbaneverket.
Reguleringsplan for sykkelstamvegen fra Sørmarka til kommunegrensenJaPlanprogram vedtatt, i regi av Statens vegvesen. To planer.
Reguleringsplan for transportkorridor vestJaPlanprogram vedtatt, i regi av Statens vegvesen.
Reguleringsplaner for bussvei 2020 langs RV 509 og FV 44Ja
Tabell 9.4 Vedtatte planer samt planer under arbeid / oppstart i perioden 2015-2018
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 29. October 2014, 19:07.

Gå til 8 Kommunale foretak Gå til 10 Hovedoversikter og driftsrammer