Rådmannens forslag 10.1.1 Hovedoversikt – drift

Hovedoversikt – driftRegnskap
2013
Budsjett
2014
Budsjett
2015
Budsjett
2016
Budsjett
2017
Budsjett
2018
Driftsinntekter
Brukerbetalinger420 401 000430 701 000454 551 000459 251 000459 251 000459 251 000
Andre salgs- og leieinntekter780 808 000746 270 000787 056 000813 303 000843 062 000869 021 000
Overføringer med krav til motytelse896 455 000644 215 000647 174 000647 174 000647 174 000647 174 000
Rammetilskudd1 495 453 0001 470 991 0001 606 300 0001 640 500 0001 656 700 0001 672 500 000
Andre statlige overføringer134 134 000127 633 000126 983 000125 933 000124 033 000124 033 000
Andre overføringer21 473 00016 044 00016 044 00016 044 00016 044 00016 044 000
Skatt på inntekt og formue4 753 061 0005 147 900 0004 986 900 0005 053 000 0005 126 100 0005 201 900 000
Eiendomsskatt159 315 000160 000 000161 000 000174 000 000188 800 000188 800 000
Sum driftsinntekter8 661 101 0008 743 754 0008 786 008 0008 929 205 0009 061 164 0009 178 723 000
Driftsutgifter
Lønnsutgifter3 712 258 0003 703 368 0003 604 996 0003 592 685 0003 647 281 0003 650 795 000
Sosiale utgifter974 009 0001 065 661 0001 060 738 0001 064 649 0001 078 853 0001 079 539 000
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon1 028 818 0001 392 824 0001 396 716 0001 433 940 0001 496 958 0001 500 826 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon1 766 005 0001 711 696 0001 730 603 0001 754 927 0001 769 122 0001 789 809 000
Overføringer896 967 000977 943 0001 096 928 0001 081 728 0001 052 738 0001 052 508 000
Avskrivninger435 134 000439 901 000447 648 000450 569 000453 434 000456 247 000
Fordelte utgifter-79 171 000-442 459 000-442 459 000-442 459 000-442 459 000-442 459 000
Sum driftsutgifter8 734 020 0008 848 934 0008 895 170 0008 936 039 0009 055 927 0009 087 265 000
Brutto driftsresultat-72 919 000-105 180 000-109 162 000-6 834 0005 237 00091 458 000
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte394 953 000361 828 000380 488 000420 079 000420 379 000453 920 000
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)23 257 000-----
Mottatte avdrag på utlån1 280 0001 361 0001 361 0001 361 0001 361 0001 361 000
Sum eksterne finansinntekter419 490 000363 189 000381 849 000421 440 000421 740 000455 281 000
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger264 870 000267 690 000304 461 000338 987 000330 402 000359 756 000
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)1 992 000-----
Avdrag på lån353 032 000365 199 000325 900 000347 800 000345 000 000352 000 000
Utlån1 370 0001 230 0001 230 0001 230 0001 230 0001 230 000
Sum eksterne finansutgifter621 264 000634 119 000631 591 000688 017 000676 632 000712 986 000
Resultat eksterne finanstransaksjoner-201 774 000-270 930 000-249 742 000-266 577 000-254 892 000-257 705 000
Motpost avskrivninger435 134 000439 901 000447 648 000450 569 000453 434 000456 247 000
Netto driftsresultat160 441 00063 791 00088 744 000177 158 000203 779 000290 000 000
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk15 506 000-----
Bruk av disposisjonsfond77 015 000-----
Bruk av bundne fond85 091 0009 107 00015 656 00012 842 0005 221 0004 900 000
Sum bruk av avsetninger177 613 0009 107 00015 656 00012 842 0005 221 0004 900 000
Overført til investeringsregnskapet143 418 00072 898 000104 400 000190 000 000209 000 000294 900 000
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk------
Avsatt til disposisjonsfond106 336 000-----
Avsatt til bundne fond80 537 000-----
Sum avsetninger330 291 00072 898 000104 400 000190 000 000209 000 000294 900 000
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk7 763 000-----
Tabell 10.1 Hovedoversikt – drift
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 26. October 2014, 10:50.