Rådmannens forslag 10.2.2 Budsjettskjema 2A – investering

Budsjettskjema 2A – investeringRegnskap 2013Budsjett 2014Budsjett 2015Budsjett 2016Budsjett 2017Budsjett 2018
Investeringer i anleggsmidler1 181 7471 197 4361 265 2491 153 900739200768700
Utlån og forskutteringer368 962371 200379 950366 100367100368100
Avdrag på lån158 72196 57195 00095 0009500095000
Dekning av tidligere års udekket42 37276 625--00
Avsetninger36 260137 585--00
Årets finansieringsbehov1 788 0621 879 4171 740 1991 615 0001 201 3001 231 800
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler1 017 6231 126 2871 011 5491 058 100475 900612 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler170 929189 400283 60052 5002 80059 000
Tilskudd til investeringer14 125124 56038 40034 500284 30032 900
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner206 545285 311292 200279 000229 300233 000
Andre inntekter76 995-----
Sum ekstern finansiering1 486 2171 725 5581 625 7491 424 100992 300936 900
Overført fra driftsbudsjettet143 41870 509104 400190 000209 000294 900
Bruk av avsetninger81 80383 35010 050900--
Sum finansiering1 711 4381 879 4171 740 1991 615 0001 201 3001 231 800
Udekket/udisponert76 625-----
Tabell 10.8 Budsjettskjema 2A – investering
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 26. October 2014, 11:23.