Rådmannens forslag 10.2.3 Investeringstabell

Investeringstabell 2015-2018Total prosjekt-kostnadBudsjett til og med 20142015201620172018
DIVERSE BYGG OG ANLEGG
1Nye Tou, 1. byggetrinn (ferdig 2016)84 10072 60014 00010 800
2Holmeegenes, rehabilitering (ferdig 2015)22 00011 0001 200
3Kulvert over motorvei, inkl.prosjektering (ferdig 2016)141 0008 60063 20077 300
4Administrasjonsbygg, utbedring3 0003 0003 0003 000
5Energitiltak i kommunale bygg55 00017 00019 00019 000
6Olav Kyrres gate 19, varmesentral (ferdig 2016)15 0002 00013 000
7Olav Kyrres gate 19, rehabilitering (ferdig 2017/2018)40 0002 00030 0008 000
8Vålandstårnet, rehabilitering (ferdig 2015)7 0007 000
9Kongsgata 47/49, rehabilitering10 00010 000
10Olav Kyrresgate 23, taktekking5 0005 000
11Legionellaforebygging (ferdig 2015)32 00027 2704 349
12Boliger til flyktninger og vanskeligstilte, bygging og kjøp10 00010 00015 00030 000
13Haugåsveien, 20 kommunale bolger og tre tjenesteboliger55 00020 00020 00015 000
14Prestebolig Hafrsfjord menighet5 3003 5001 800
15Oddahagen, 9 boliger25 0001 00012 00012 000
16Kari Trestakkv. 3, 10 boliger25 0002 00013 00010 000
17Brannsikring i sentrum1 5001 5001 5001 500
18Eldre boliger, rehabilitering2 5002 5002 5002 500
Sum diverse bygg521 400125 970172 549196 10086 00045 000
SKOLEBYGG
Nybygg/utvidelse/ombygging
19Madlavoll skole - utvidelse/ombygging (ferdig 2015)52 00054 0008 700
20Lenden skole og ressurssenter - (ombygging Johannes skole) (ferdig mai 2015)55 00047 00014 000
21Storhaug skole, SFO bygg til skoleformål (ferdig 2015)10 0001 0009 000
22Kristianslyst skole - nybygg 6 klasserekker (ferdig 2014)195 000176 00027 800
23Madlamark skole, nybygg (ferdig 2019)150 0005 00070 000
24Johannes voksenopplæring, utstyr (2015)4 0001003 900
25Eiganes skole. Utbygging av 27 rom inkl. fransk skole (ferdig 2016)280 00016 80060 000168 20035 000
26Vaulen skole, ombygging150 0002 000
27Kvaleberg skole, utbygging (ferdig 2020)57 0002 000
28Kannik skole, modulbygg (ferdig 2015)16 00016 000
29Skeie skole m/14 rom, utvidelse (ferdig 2022)182 0002 000
30Storhaug bydel ny barneskole 14 rom (ferdig 2019)182 0002001 0002 00020 00080 000
31Jåtten skole, nybygg 14 rom (ferdig 2019)196 0003 00030 00070 000
32Tastarustå skole, innvendig ombygging19 60019 000600
Rehabilitering
33Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2019)146 0002 00050 000
34Kvernevik skole, rehabilitering (inkl. Kunnskapsløftet) (ferdig 2019/2020)64 0002 000
35Hundvåg skole - rehabilitering (ferdig 2019)40 5003 000
36Gautesete skole - Kunnskapsløftet - rehabilitering - funksjonsendring (ferdig 2018)30 8002 00020 0008 800
37Skoler, inventar og utstyr6 0006 0006 0006 000
38Skoler, løpende rehabilitering6 5006 5006 5006 500
Sum skolebygg1 829 900314 100153 500187 700124 500302 300
BARNEHAGEBYGG
Nybygg
39Emmaus barnehage, trinn 4 (ferdig mars 2016)48 20021 00012 80022 000
40Stokkatunet barnehage, 2 avdelinger samt spesialavd. multihandicap.(ferdig 2015)50 70014 00036 500
41Roaldsøy barnehage ( riving/nybygg 4 avd) (ferdig 2016)36 0005 00010 00023 000
42Fransk barnehage (modulbygg) (ferdig 2015)29 0003 00026 000
43Kløvereng barnehage Storhaug - nytt garderobebygg ( ferdig 2015)7 3006 7003 000
44Nore Sunde ny barnehage 6 avd.(ferdig 2019)54 0005 000
Rehabilitering
45Ytre Tasta barnehage, rehabilitering avd. Eskeland (ferdig 2016/2017)20 0002 00015 0003 000
46Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes (ferdig 2017/2018)10 0008 0002 000
47Barnehager, løpende rehabilitering5 0005 0005 0005 000
48Barnehager, inventar og utstyr1 0001 0001 0001 000
Sum barnehagebygg255 20049 70096 30066 00017 00013 000
SYKEHJEM, BOFELLESSKAP OG DAGTILBUD
49Krosshaug - 8 stk nye omsorgsboliger i bofelleskap (ferdig nov. 2015)48 50019 00034 500
50Haugåsv 26/28, riving og nybygg -7 nye omsorgsboliger i bofellesskap (ferdig 2016)35 0008 40010 00011 90010 000
51Bjørn Farmandsgt 25, 4 plasser i barnebolig (inkl.parkering). Ferdig 201635 0001 00012 00022 000
52Kalhammaren avlastningsbolig, utbedring (ferdig 2014/2015)3 0002 0001 000
53Fredrikke Quamsvei, utbedring.Ferdig 2016.5 0005 000
54Helsehuset Stavanger- (prosjekteringsmidler)5001 000
55Lassahagen ombygging boliger (ferdig 2015)20 0004 00017 000
56Lervig, nytt sykehjem-123 plasser(inkl.tomt og prod.kjøkken)(ferdig 2017)490 00011 000153 900170 000159 000
57St.Petri aldershjem,riving, nytt bofellesskap (ferdig 2020)80 0002 000
58Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming30 0002 000
59Omsorgsboliger i bofellesskap til personer med utviklingshemming (2x8 boliger)80 0002 000
60Dagtilbud psykisk utviklingshemmede3 0001 5001 500
61Alarmer/mottakssentraler tekniske hjemmetjenester, utskifting4 5002 0002 500
62Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering6 0006 0006 0006 000
Sum sykehjem, bofellesskap og dagtilbud834 00045 900237 400218 900176 50012 000
PARK- OG IDRETTSBYGG
63Idrettsbygg, rehabilitering1 5001 5001 5001 500
64Hundvåg svømmehall (ferdig mars 2015)135 80097 10031 700
65Kvernevik svømmehall (ferdig 2015)132 30063 10060 40010 000
66Hetlandshallen,utvendig tak(ferdig 2015)13 0006 0007 000
67Hetlandshallen, dobbelhall40 00010 00030 000
68Stavanger idrettshall, garderober / fasade (ferdig 2019)40 0002 00025 000
69Folkebad (OPS) - Planleggingsutgifter10 0006 7002 0003 400
70Nye Gamlingen, inkl. rekkefølgekrav (ferdig 2016)120 00011 00029 00061 00019 000
71Stavanger svømmehall, rehabilitering (ferdig 2018/2019)70 0002 00060 000
Sum park og idrettsbygg561 100183 900131 60075 90034 500116 500
Sum bygg4 001 600719 570791 349744 600438 500488 800
UTBYGGINGSOMRÅDER
72Kjøp av areal i hovedutbyggingsområder35 00035 00035 00035 000
73Byggemodning av hovedutbyggingsområder20 00020 00020 00020 000
74Kjøp og utvikling av andre eiendommer25 00025 00025 00025 000
Jåttåvågen
75Jåttåvågen områdeutvikling (ferdig 2016)150 00080 00070 000
Anlegg Stavanger Forumområdet
76Stavanger Forum-ny utstillingshall, inkl.tomt/rekkefølgekrav255 200255 200500
77Stavanger Forum - områdeutvikling, inkludert grunnerverv200 000200 00017 50014 000
78Stavanger Forum, ny energisentral26 10026 1001 600500
Storhaug
79Områdeløft Storhaug8 0002 0002 0002 0002 000
Bjergsted
80Dansesaler Bjergsted26 0006 00020 000
Sum utbyggingsområder665 300489 300201 600166 50082 00080 000
VANNVERKET
Oppfølging hovedplaner
81Vannmålere/off. ledninger1 0001 100600600
82Ringledninger/forsterkninger.2 0002 4002 4002 400
83Fornyelse/renovering23 00022 00022 00022 000
84Vannledninger/utbyggingsområder4 0005 0005 0005 000
Andre prosjekter
85Byomforming2 0002 0002 0002 000
86Lekkasjereduksjon1 000
87Vålandsbassengene (ferdig 2016/2017)10 0001 0003 0004 0002 000
88Strakstiltak2 0002 0002 0002 000
Kjøretøy
89Desinfeksjon etc.500
90Reparasjonslag500
AVLØPSVERKET
Hovedplanrelaterte
91Kloakkrammeplanen3 0003 000
92Separering11 50011 00011 0007 500
93Fornyelse og renovering32 00033 00033 00033 000
Andre prosjekter
94Nedbørsmålere300300
95Vålandsbassengene (ferdig 2016/2017)10 0001 0003 0004 0002 000
96Stasjonsoppgradering inkl. brutt vannforsyning300
97Byomforming4 0005 0005 0005 000
98Strakstiltak2 5002 5002 5002 500
99Kirkelig fellesråd, refusjon(1 000)(1 000)(1 000)(1 000)
Kjøretøy
100Spylebil3 300
101Bil produksjonsleder500
RENOVASJON
102Kjøp av nye søppelspann2 2002 3002 3002 300
103Nedgravde containere2 0002 1002 1002 100
104Miljøstasjoner200200
Sum vann, avløp og renovasjon101 300102 40092 90085 400
PARK OG VEI
Framkommelighet
105Asfaltering5 0005 0005 0005 000
106Flaskehalsutbedring (ferdig 2015)25 0001 00024 000
107Rehabilitering1 5001 5001 5001 500
108Nye veianlegg2 1002 1002 1002 100
109Gatelys10 00010 00010 00010 000
110Gatelysarmatur som inneholder kvikksølv, utskifting40 00010 00010 00010 00010 000
Miljø og trafikksikkerhet
111Sykkelveinettet, sykkelparkering og servicefunksjoner2 5002 5002 5002 500
112Sykkelstrategi (ferdig 2016)50 00018 00016 00018 200
113Austre Åmøy, gang/sykkelvei (20146/2017)5 0005 000
114Trafikksikkerhet10 30010 30010 30010 300
115Miljø og gatetun3 5003 5003 5003 500
Sentrum
116Sentrum6 0006 0006 0006 000
Park og nærmiljø
117Løkker,baner,skatebaner og nærmiljøanlegg6 1006 1006 1006 100
118Tasta skatepark22 0001 0009 00012 000
119Kunst i offentlig rom ( lekeplasser )1 0001 0001 0001 000
120Prosjekt friområde10 00010 00010 00010 000
121Parkanlegg/friområder, rehabilitering700700700700
Utendørs idrettsanlegg
122Idrettsanlegg, rehabilitering6 0006 0006 0006 000
Uteområder kommunale bygg
123Utearealer skoler8 0008 0008 0008 000
Sum park og vei142 00020 000131 700117 90082 70082 700
FELLES
124Flytting av datasentre6 500
125Nytt sak/arkiv-system (anskaffelse og implementering) (ferdig 2015)8 0004 0004 000
126Egenkapitalinnskudd KLP15 10016 10017 10018 100
Sum felles8 0004 00025 60016 10017 10018 100
OPPVEKST
127IT i undervisning / utskifting (inkludert elektroniske tavler)6 0006 0006 0006 000
128IT i barnehager1 0001 0001 0001 000
Sum oppvekst7 0007 0007 0007 000
LEVEKÅR
129Utstyr, gjelder hele levekår4 0004 0004 0004 000
130Inventar sykehjem1 5001 5001 5001 500
131Biler1 5001 5001 5001 500
Sum levekår7 0007 0007 0007 000
KIRKELIG FELLESRÅD
132Maskiner gravlundene500500500500
133Tjensvoll gravlund,avløpsledning (refusjon VA-verk fra 2015)5 0001 0001 0001 0001 000
134Domkirken, restaurering av vestfasade (ferdig 2014/2015)12 50010 0002 500
135Domkirken, reparasjon orgel (ferdig 2015)6 5005 2003 100
136Domkirken 2025305 0002 5005 0005 0005 0005 000
137Krematoriet, skifte tak (2015)2 7002 700
138Bekkefaret kirke,rehabilitering (ferdig 2018)30 0002 00020 0008 000
139Kirkeparker og gravlunder, oppgradering7 0002 0002 000
140Gravlunder, utredning av trykk- og avløpsledninger1 100400700
141Tasta gravlund, prosjektering200600
Sum kirkelig fellesråd369 80017 70014 8008 50029 10017 800
Sum investeringer i planperioden5 186 7001 728 6701 280 3491 170 000756 300786 800
FINANSIERING AV INVESTERINGER
142Overføring fra driften104 400190 000209 000294 900
143Momsrefusjon investeringer153 600140 40090 70094 400
144Lyse Energi AS, avdrag ansvarlig lån43 60043 60043 60043 600
145Tilskudd kjøp/bygging boliger (maks 20%)6 0006 0006 0006 000
146Tilskudd rehabilitering boliger (maks 20%)600600600600
147Salg eiendommer (utbyggingsområder)63 1002 5002 80055 000
148Salg øvrige eiendommer172 0007 000--
149Ekstraordinære eiendomssalg42 00043 000-4 000
150Salg av kommunale boliger6 500
151Oppstartstilskudd nye sykehjemsplasser Lervig-230 000
152Oppstartstilskudd nye omsorgsboliger og bofelleskap11 80016 800
153Spillemidler ordinære idrettsanlegg8 3008 3008 3008 300
154Spillemidler nærmiljøanlegg800800800800
155Spillemidler 2 svømmehaller (Hundvåg/Kvernevik)36 600
156Tilskudd fra Enova2 0002 0002 200
157Spillemidler rehabilitering av Tasta svømmehall10 900
158Spillemidler, Nye Gamlingen10 000
159Spillemidler, Hetlandshallen dobbelhall5 000
160Bruk av disposisjonsfond10 050900
161Låneopptak646 699708 100125 900262 000
Sum finansiering av investeringer1 280 3491 170 000756 300786 800
Andel egenfinansiering49398367
Andel lånefinansiering51611733
Tabell 10.9 Investeringstabell (tusen kr). *Kravet til realistisk budsjettering gjelder for hvert budsjettår. Dersom det ikke er foretatt konsistente budsjettjusteringer mellom årene, vil ikke summen av årenes årsbudsjett være lik kostnadsrammene for prosjektene
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 26. October 2014, 11:27.