Rådmannens forslag 12.1 Vann- og avløpsgebyrer

I budsjettet for 2015 er det lagt til grunn en økning av gebyrer for vann med 5,0 % og en økning av gebyrene for avløp med 7,1 %. Dekningsgraden i rådmannens forslag er for vannverket 90,6 % og for avløpsverket er den 105,3 %.

Manglende dekningsgrad blir dekket inn av opparbeidede fond fra tidligere år. En renteoppgang kan på sikt føre til en økning av gebyrene.

12.1.1 Generelt om gebyrgrunnlaget

Gebyrene baseres på at inntektene for vann- og avløpsverket ikke skal overskride gebyrgrunnlaget sett over en periode på fire til fem år. I 2015 ligger de foreslåtte gebyrinntektene for avløpsverket litt over gebyrgrunnlaget for å tilbakebetale opparbeidede underskudd. For vannverket ligger gebyrinntektene under gebyrgrunnlaget i 2015-16 for å bruke opparbeidet selvkostfond.

Gebyrgrunnlaget består av utgifter til:

  • Administrasjon, etc.
  • Drift og vedlikehold
  • Betjening av investert kapital
  • Betaling til IVAR for vann- og avløpstjenester

Selvkostberegningene gjøres etter reglene i kommunaldepartementets rundskriv om selvkostberegninger i kommunene.

For størstedelene av VA- anleggene legges det til grunn en avskrivningstid på 40 år. Avskrivning er lineær.

Rentene på restkapitalen er satt lik 5-årig swap-rente per september 2014 på 2,7 % (2,2 % + 0,5 %).

12.1.2 Beregning av gebyrgrunnlaget

Gebyrgrunnlaget fremgår av budsjettet:

Vannverket – ansvar 602

  • Funksjon 340: produksjon av vann. Det vil si kjøp av vann fra IVAR
  • Funksjon 345: Distribusjon av vann

Avløpsverket – ansvar 603

  • Funksjon 350: avløpsrensing. Det vil si leveranse av avløpsvann til IVAR.
  • Funksjon 353: avløpsanlegg, innsamling av avløpsvann

Funksjon 345 og 353 vises med følgende oppdeling: Lønn for VA-verkets egen administrasjon, drift og vedlikehold samt overføringer til administrasjonen og kapitalkostnader.

Beregning av gebyrgrunnlag 20152015201620172018
Vannverket
Fastledd, IVAR17 370 19 608 24 844 31 695
Mengdevariabelt ledd, IVAR26 110 28 028 34 258 42 175
Bemanningsøkning iht Hovedplan7001 050 1 400 1 750
Driftsutgifter/generell prisstigning33 750 34 425 35 114 35 816
Avskrivninger 17 876 18 939 19 839 20 739
Renter restkapital13 787 14 348 14 790 15 208
Gebyrgrunnlag109 593 116 398 130 245 147 383
Foreslåtte inntekter-99 330 -108 398 -130 245 -147 383
Dekningsgrad90,6 %93,1 %100,0 %100,0 %
Avløpsverket
Avløpsrensing IVAR81 732 87 940 88 951 90 990
Bemanningsøkning iht Hovedplan7001 050 1 400 1 750
Driftsutgifter/generell prisstigning37 326 38 073 38 834 39 611
Avskrivninger 37 190 38 635 39 973 41 311
Renter restkapital27 212 27 244 27 621 27 963
Gebyrgrunnlag184 160 192 942 196 779 201 625
Foreslåtte inntekter-193 841 -202 137 -205 974 -210 820
Dekningsgrad105,3 %104,8 %104,7 %104,6 %
Tabell 12.1 Beregning av gebyrgrunnlag 2015
Last ned tabelldata (Excel)

Prisen for vann 2015 foreslås økt med 5,0 %. Prisen for avløp foreslås økt med 7,1 %. Alle priser er eksklusiv MVA.

12.1.3 Årsgebyrer

Vann

a) Ubebygde eiendommer
Inntil bystyret bestemmer noe annet settes gebyret for disse til kr 0 per år.

b) Fastleddet
Alle eiendommer skal betale kr 4,15 per m2 brutto gulvareal per år.

c) Det mengdevariable leddet
Prisen er kr 3,20 per m3 målt forbruk. Eiendommer som ikke har installert vannmåler betaler for et stipulert forbruk tilsvarende 1,5 m3 per m2.

 

Avløp

a) Ubebygde eiendommer
Inntil bystyret bestemmer noe annet settes gebyret for disse til kr 0 per år.

b) Fastleddet
Alle eiendommer skal betale kr 8,24 per m2 brutto gulvareal per år.

c) Det mengdevariable leddet
Prisen er kr 6,61 per m3 målt forbruk. Eiendommer som ikke har installert vannmåler betaler for et stipulert forbruk tilsvarende 1,5 m3 per m2.

12.1.4 Vannmålerleie

Alle abonnenter med vannmåler skal betale en årlig leie. Prisen for leie er:

VannmålerleiePris (kr)HorisontalVertikal
For 20 mm (3/4”) vannmåler per stk.163190 mm105 mm
25 mm (1")196260 mm150 mm
40 mm (1 1/2")259300 mm200 mm
50 mm (2")431200 mm200 mm
50 mm Woltmannmåler966270 mm
80 mm1 213300 mm
100 mm1 435360 mm
150 mm1 610500 mm
200 mm2 418350 mm350 mm
Tabell 12.2 Årlig vannmålerleie
Last ned tabelldata (Excel)

12.1.5 Tilknytningsgebyrer

Vann

Gebyret for tilknytning er kr 2418,00 + kr 2,25 per m2 brutto gulvareal.

Avløp

Gruppe I kr 41,12 per m2 brutto gulvareal. Gjelder for eiendommer hvor tomtene som er gjort byggeklare, allerede har betalt full refusjon for opparbeidelse av hele feltet, vei, vann, avløp samt ledninger til feltet.

Gruppe II kr 101,50 per m2 brutto gulvareal. Gjelder for eiendommer hvor tomtene som er gjort byggeklare, bare delvis har betalt og/eller dekket noen av kostnadene til forsterkning av eksisterende offentlig ledningsnett

Gruppe III kr 200,80 per m2 brutto gulvareal

  1. Gjelder for eksisterende bebyggelse som ved fremføring av offentlig avløp gis tilknytningsmuligheter til denne.
  2. Gjelder for bebyggelse som kan tilknyttes eksisterende offentlig avløp, og som ikke er pålagt refusjon for dette.

12.1.6 Oppmøte

For oppmøte betales kr 250,00.

12.1.7 Slamgebyr

Eiendommer som er tilknyttet kommunalt avløp, betaler et utlignet gebyr for slam kr 29,46.

Eiendommer som ikke er tilknyttet kommunalt avløp, betaler gebyr for slam kr 646,37.

Denne siden ble sist oppdatert 29. October 2014, 09:57.