Rådmannens forslag 12.1.1 Generelt om gebyrgrunnlaget

Gebyrene baseres på at inntektene for vann- og avløpsverket ikke skal overskride gebyrgrunnlaget sett over en periode på fire til fem år. I 2015 ligger de foreslåtte gebyrinntektene for avløpsverket litt over gebyrgrunnlaget for å tilbakebetale opparbeidede underskudd. For vannverket ligger gebyrinntektene under gebyrgrunnlaget i 2015-16 for å bruke opparbeidet selvkostfond.

Gebyrgrunnlaget består av utgifter til:

  • Administrasjon, etc.
  • Drift og vedlikehold
  • Betjening av investert kapital
  • Betaling til IVAR for vann- og avløpstjenester

Selvkostberegningene gjøres etter reglene i kommunaldepartementets rundskriv om selvkostberegninger i kommunene.

For størstedelene av VA- anleggene legges det til grunn en avskrivningstid på 40 år. Avskrivning er lineær.

Rentene på restkapitalen er satt lik 5-årig swap-rente per september 2014 på 2,7 % (2,2 % + 0,5 %).

Denne siden ble sist oppdatert 20. October 2014, 14:41.