Rådmannens forslag 12.10.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Viser til satsene ovenfor. I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning – kr 1 600.

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for berammede saker som blir trukket før fullføring eller som ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 gebyr av satsene etter 10.1 og 10.2.

Denne siden ble sist oppdatert 29. October 2014, 10:07.