Rådmannens forslag 12.12 Gebyrregulativ for planforslag, mindre endringer av reguleringsplaner, dispensasjoner og konsekvensutredninger

12.12.1 Reguleringsplaner

Samlet gebyr blir summen av A, B og eventuelt C og D. Beregningsgrunnlaget er arealet av planområdet (både over og under terreng) som fremmes til behandling. Gebyret regnes ut fra maks. utnyttelse som planen gir mulighet for. Hvis et forslag legger til rette for både offentlig og private tiltak skal gebyr bare beregnes for den del av planområdet som omfatter de private tiltakene.

A    Gebyr etter planområdets areal:

 • For arealer t.o.m. 2 000 m2:  kr 56 050
 • For arealer over 2 000 m2  t.o.m. 5 000 m2:  kr 75 530
 • For arealer over 5 000 m2  t.o.m. 10 000 m2: kr 94 400
 • For arealer over 10 000 m2  t.o.m. 20 000 m2: kr 125 850
 • For arealer over 20 000 m2 betales et tillegg for hvert påbegynt arealintervall på 1 000 m2: kr  715

B Tilleggsgebyr for bebyggelse:
Det skal betales tilleggsgebyr for bebyggelse i planområdet. Både eksisterende bebyggelse som skal bli stående og ny bebyggelse skal regnes med. Det skal betales gebyr for arealer som ligger både over og under terreng. Arealet beregnes i tråd med NS 3940 og skal foreligge ved søknad.

For hver påbegynt 100 m2 bruksareal (BRA): kr 940

C Endringsgebyr:
Kultur og byutvikling kan kreve et tilleggsgebyr dersom forslagstiller fremmer endringsforslag underveis: 30 % av gebyr. Med endringsforslag forstås endringer som ikke krever ny varsling av planoppstart.

D   Konsekvensutredninger:
For planer som faller inn under forskrift om konsekvensutredninger (§ 4.1 og § 4.2 i plan- og bygningsloven), skal det betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 75 % av satsen for selve reguleringsplanen, jf. avsnitt 1. 

12.12.2 Mindre endringer

 • Ny atkomst, eller flytting av eksisterende/regulert atkomst: kr 5 970
 • For arealer t.o.m. 2 000 m2: kr 21 010
 • For arealer over 2 000 m2 til og med 5 000 m2: kr 34 960
 • For arealer over 5 000 m2 til og med 10 000 m2: kr 56 0150
 • For arealer over 10 000 m2: kr 70 225

Tilleggsgebyr:

 • For saker der kommunen må utarbeide/bearbeide plankart/bestemmelser: kr 3 570
 • For saker der kommunen må gjennomføre tilleggs høring: kr 3 570

12.12.3 Delesøknader

A. Delesaker/grensejusteringer

Fradeling av ny(-e) tomt(-er) fastsatt i plan.
Grensejusteringer/makebytte i tråd med plan (maks 5 % endring av minste involverte eiendom)

 • Per tomt/areal som søkes fradelt: kr 9 050
 • Ved deling av flere tomter i samme søknad der delelinje er påtegnet i plan gis det 50 % rabatt i forhold til pkt 3.1 fra 2. t.o.m. den 10. berørte tomt
 • Gebyrfritt fra tomt 11

B. Delesak som krever mindre reguleringsendring eller dispensasjon
Fradeling av ny(-e) tomt(-er) som krever endring av plan. For eksempel endrede tomtegrenser, innregulering av ny/felles avkjørsel eller justering av formålsgrenser.
Fradeling av ny(-e) tomt(-er) som krever dispensasjon fra plan.

Per tomt som søkes fradelt: kr 18 460

Tilleggsgebyr:

 • For saker der kommunen må utarbeide/bearbeide plankart/bestemmelser: kr 3 570
 • For saker der kommunen må gjennomføre tilleggs høring: kr 3 570

12.12.4 Dispensasjoner

 • Saker som fremlegges for kommunalstyret: kr 18 460
 • Saker til administrativt vedtak: kr 9 050

12.12.5 Annet

Urimelig gebyr
Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses urimelig av andre grunner, kan kommunen v/direktør for Kultur og byutvikling fastsette passende gebyr.

Klageadgang
Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages der gebyrregulativet følges. Direktørens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

For utregning av areal, se Norsk Standard NS 3940

Denne siden ble sist oppdatert 29. October 2014, 09:19.