Rådmannens forslag 12.12.1 Reguleringsplaner

Samlet gebyr blir summen av A, B og eventuelt C og D. Beregningsgrunnlaget er arealet av planområdet (både over og under terreng) som fremmes til behandling. Gebyret regnes ut fra maks. utnyttelse som planen gir mulighet for. Hvis et forslag legger til rette for både offentlig og private tiltak skal gebyr bare beregnes for den del av planområdet som omfatter de private tiltakene.

A    Gebyr etter planområdets areal:

  • For arealer t.o.m. 2 000 m2:  kr 56 050
  • For arealer over 2 000 m2  t.o.m. 5 000 m2:  kr 75 530
  • For arealer over 5 000 m2  t.o.m. 10 000 m2: kr 94 400
  • For arealer over 10 000 m2  t.o.m. 20 000 m2: kr 125 850
  • For arealer over 20 000 m2 betales et tillegg for hvert påbegynt arealintervall på 1 000 m2: kr  715

B Tilleggsgebyr for bebyggelse:
Det skal betales tilleggsgebyr for bebyggelse i planområdet. Både eksisterende bebyggelse som skal bli stående og ny bebyggelse skal regnes med. Det skal betales gebyr for arealer som ligger både over og under terreng. Arealet beregnes i tråd med NS 3940 og skal foreligge ved søknad.

For hver påbegynt 100 m2 bruksareal (BRA): kr 940

C Endringsgebyr:
Kultur og byutvikling kan kreve et tilleggsgebyr dersom forslagstiller fremmer endringsforslag underveis: 30 % av gebyr. Med endringsforslag forstås endringer som ikke krever ny varsling av planoppstart.

D   Konsekvensutredninger:
For planer som faller inn under forskrift om konsekvensutredninger (§ 4.1 og § 4.2 i plan- og bygningsloven), skal det betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 75 % av satsen for selve reguleringsplanen, jf. avsnitt 1. 

Denne siden ble sist oppdatert 29. October 2014, 09:16.