Rådmannens forslag 12.12.3 Delesøknader

A. Delesaker/grensejusteringer

Fradeling av ny(-e) tomt(-er) fastsatt i plan.
Grensejusteringer/makebytte i tråd med plan (maks 5 % endring av minste involverte eiendom)

  • Per tomt/areal som søkes fradelt: kr 9 050
  • Ved deling av flere tomter i samme søknad der delelinje er påtegnet i plan gis det 50 % rabatt i forhold til pkt 3.1 fra 2. t.o.m. den 10. berørte tomt
  • Gebyrfritt fra tomt 11

B. Delesak som krever mindre reguleringsendring eller dispensasjon
Fradeling av ny(-e) tomt(-er) som krever endring av plan. For eksempel endrede tomtegrenser, innregulering av ny/felles avkjørsel eller justering av formålsgrenser.
Fradeling av ny(-e) tomt(-er) som krever dispensasjon fra plan.

Per tomt som søkes fradelt: kr 18 460

Tilleggsgebyr:

  • For saker der kommunen må utarbeide/bearbeide plankart/bestemmelser: kr 3 570
  • For saker der kommunen må gjennomføre tilleggs høring: kr 3 570

Denne siden ble sist oppdatert 29. October 2014, 09:18.