Rådmannens forslag 12.5 Egenbetalingssatser for barns opphold i barnehager

12.5.1 Foreldrebetaling

Foreldrebetaling per år

Det er i forslag til statsbudsjett foreslått en årlig maksimalpris på kr 28 380 for barns opphold i barnehage. Alle typer moderasjon gjelder i kommunale og ikke-kommunale barnehager. Reduserte plasstyper har et prispåslag på 10 %. Dette beløpet blir utregnet etter en plasstype på 100 %, hvor betalingen er kr 2 580 per måned. Makspris per år blir da:

Plasstype
Inntil
100 %
45 timer
80 %
36 timer
60 %
27 timer
50 %
22,5 timer
40 %
18 timer
20 %
9 timer
Barnepark
Betaling per år28 38025 54219 86617 02814 1908 5145 870
Tabell 12.7 Foreldrebetaling per år.Kostpenger og eventuelt bleiepenger kommer i tillegg
Last ned tabelldata (Excel)

Foreldrebetaling per måned

Betalingen i kommunale barnehager fordeles over 11 betalingsterminer. Disse betales forskuddsvis hver måned. August er betalingsfri. Ikke-kommunale barnehager fordeler betalingen på 11 eller 12 terminer. Stavanger kommune anbefaler alle å nytte betalingsform avtalegiro eller e-faktura.

Plasstype100 %80 %60 %50 %40 %20 %
Maksimal
Månedspris
2 5802 3221 8061 5481 290774
Tabell 12.8 Foreldrebetaling per måned
Last ned tabelldata (Excel)
       

12.5.2 Moderasjonsordninger

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon gis for barnehageplassen med lavest plasstørrelse. Søskenmoderasjon belastes den kommunale barnehagen når søsken samtidig går i privat barnehage. I tidligere år er det gitt 75 % moderasjon for fjerde og femte barn. Rådmannen foreslår å endre dette til 50 %.

SøskenmoderasjonMod. %100 %80 %60 %50 %40 %20 %
Pris for det første barnet0 %2 5802 3221 8061 5481 290774
Pris for det andre barnet30 %1 8061 6251 2641 084903542
Pris for ev. tredje barn50 %1 2901 161903774645387
Pris for ev. fjerde barn50 %1 2901 161903774645387
Pris for ev. femte barn50 %1 2901 161903774645387
Tabell 12.9 Søskenmoderasjon
Last ned tabelldata (Excel)

Moderasjon på økonomisk grunnlag

I tidligere år har øvre inntektsgrense for å søke moderasjon i foreldrebetaling på økonomisk grunnlag/friplass vært 8G. For inntekt inntil 6G kunne det søkes om 64 % moderasjon, og for inntekt fra 6G til 8G kunne det søkes om 32 % moderasjon.

Rådmannen foreslår fra 2015 bortfall av friplass og følgende endringer:

Familier med inntekt under kr 441 850 = 5G (G= folketrygdens grunnbeløp) kan søke om moderasjon på økonomisk grunnlag. Moderasjon innvilges slik:

Par/gifte/samboere/delt omsorg:

  • For inntekt inntil 5G[1] kan det søkes om 50 % moderasjon.
  • For inntekt inntil 3,5G det søkes om 75 % moderasjon.

Enslige forsørgere:

  • For inntekt inntil 6G har ikke enslige forsørgere krav på moderasjon fra Stavanger kommune. De kan søke NAV om 64 % moderasjon.

Søkere som får dekket deler av foreldrebetalingen av andre, får denne stønaden til fradrag i reduksjonen fra kommune. Søkere med inntekt over 5G kan ikke søke om moderasjon.

Funksjonshemmede

Barn som mottar spesialpedagogisk hjelp etter § 5-7 har rett til å få denne hjelpen gratis.

  • Foreldrebetalingen reduseres ut fra antall innvilgende spesialpedagogiske timer i ordinær barnehager.
  • Barn med vedtak om plass i spesielt tilrettelagt avdeling defineres som 30 timer spesialpedagogisk hjelp når oppholdstiden til sammen er 45 timer.
  • Foreldrene får enkeltvedtak om fratrekk i foreldrebetaling etter § 5-7.
  • Vedtaket kan omgjøres dersom det skjer endringer i barnet sine behov for spesialpedagogisk hjelp i løpet av året.

Moderasjonen tildeles på grunnlag av sakkyndig tilrådning og enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp.

Varighet

Moderasjon innvilges for inntil ett år om gangen. De nye satsene foreslås gjeldende fra 1.1.2015.

Prosedyre ved søknad om moderasjon

Foresatte har selv ansvar for å søke om moderasjon. Det må søkes på ny for hvert år.

Frist: 1.mai. Søknadsskjema fås i barnehagen. Dokumenterte opplysninger om familiens samlede inntekter må følge med søknaden. Eventuell moderasjon innvilges når barnehagen har mottatt fullstendig søknad, dvs. når alle inntekter og utgifter er dokumentert. Høyeste sats vil bli krevd inntil vedtak om moderasjon foreligger. Reduksjon i betaling med tilbakevirkende kraft innvilges ikke.

Søknad om moderasjon leveres i barnehagen og barnehage oversender søknaden til Oppvekstservice, Stavanger kommune, som saksbehandlende instans.

  • 1 Pr. 01.05.2014 utgjør folketrygdens grunnbeløp (G) kr 88 370. Den reguleres den 01.05 hvert år.

 

12.5.6 Refusjonsordningen for ikke-kommunale barnehager

Ikke-kommunale barnehager er saksbehandlere på søknadene fra foreldrene når det gjelder søknad om søskenmoderasjon, på søknad om moderasjon på økonomisk grunnlag, og moderasjon for barn som mottar spesialpedagogisk hjelp etter § 5-7.

Barnehagene søker Stavanger kommune om refusjon for det beløp barnehagen har innvilget som moderasjon til foreldre. To ganger per år sender Stavanger kommune ut et felles skjema som barnehagene fyller ut.

Ved krav om refusjon på moderasjon på økonomisk grunnlag kreves inntektsdokumentasjon. Oppfyller søknaden refusjonskravene, får den ikke-kommunale barnehagen dekket moderasjonsbeløpet av Stavanger kommune.

Fristene er 15. juni og 15. november hvert år.

Denne siden ble sist oppdatert 29. October 2014, 09:59.