Rådmannens forslag 12.5.6 Refusjonsordningen for ikke-kommunale barnehager

Ikke-kommunale barnehager er saksbehandlere på søknadene fra foreldrene når det gjelder søknad om søskenmoderasjon, på søknad om moderasjon på økonomisk grunnlag, og moderasjon for barn som mottar spesialpedagogisk hjelp etter § 5-7.

Barnehagene søker Stavanger kommune om refusjon for det beløp barnehagen har innvilget som moderasjon til foreldre. To ganger per år sender Stavanger kommune ut et felles skjema som barnehagene fyller ut.

Ved krav om refusjon på moderasjon på økonomisk grunnlag kreves inntektsdokumentasjon. Oppfyller søknaden refusjonskravene, får den ikke-kommunale barnehagen dekket moderasjonsbeløpet av Stavanger kommune.

Fristene er 15. juni og 15. november hvert år.

Denne siden ble sist oppdatert 29. October 2014, 08:33.