Rådmannens forslag 12.8 Egenbetalingssatser for levekår

12.8.1 Betaling for langtidsopphold

Langtidsopphold på institusjon omfattes av forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester: 75 % av inntekt mellom kr 7 500 og folketrygdens grunnbeløp, og 85 % av overskytende inntekt. Fribeløpet før beregning av vederlag, kr 7 500 er justert i tråd med forslag til statsbudsjett for 2015.

Maksimalsatsen foreslås økt med 5 % til kr 38 220 per måned fra 1.1.2015.

12.8.2 Betaling for sykehjemsopphold i Spania

Opphold på disse plassene omfattes av forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Betaling for oppholdet varierer avhengig av om brukeren er hjemmeboende eller langtidspasient på sykehjem. For hjemmeboende er satsen satt lik maksimalsats for korttidsopphold på sykehjem, mens langtidsbeboere fortsetter å betale sitt faste vederlag for opphold. I tillegg må brukere betale reise og reiseforsikring via kommunen.

Langtidspasienter ved alders- og sykehjem betaler sitt faste vederlag, andre betaler sats for korttidsopphold kr 147 per døgn. I tillegg betales for reise og reiseforsikring. Satsene er justeres i tråd med endring i forskrift.

12.8.3 Betaling for korttidsopphold

Korttidsopphold på institusjon omfattes av forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Satsen er kr 147 i 2015 og er justert i tråd med forslag til statsbudsjett 2015. Forskriften sier videre at hvis en bor mer enn 60 døgn på korttidsopphold i løpet av et år, kan betaling kreves etter reglene for langtidsopphold.

12.8.4 Betaling for opphold på overgangsplass for utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten som trenger tjenester fra kommunehelsetjenesten, kan i en periode ha behov for opphold på overgangsplass på sykehjem inntil pasientens behov for kommunalt tjenestetilbud er avklart/på plass. Betaling for opphold på overgangsplass er i henhold til døgnsats for korttidsopphold, kr 147 per døgn, uavhengig av oppholdets lengde. Satsen er justert i tråd med forslag til statsbudsjett for 2015.

12.8.5 Betaling for døgnopphold øyeblikkelig hjelp

I henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 1 andre ledd punkt b, kan det ikke kreves egenandel for døgnplasser som kommunen oppretter for å sørge for tilbud om døgnopphold øyeblikkelig hjelp.

12.8.6 Betaling ved Lagård dag- og nattlosji og K46

Prisen foreslås økt med 2 % fra 1.1.2015 til kr 270 per døgn.

12.8.7 Betaling for dagsenteropphold

Dagsenter for brukere med reduserte kognitive funksjoner

Stavanger kommune krever sats for opphold på kr 77, tilsvarende Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Satsen er justert i tråd med forslag til statsbudsjett for 2015.

Andre dagsenter

Stavanger kommune krever sats for opphold på kr 77, tilsvarende Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Satsen er justert i tråd med endring i forskrift. I tillegg betales det for måltider. Rådmannen foreslår å øke betaling for måltider med 5 % til kr 46 for dagsenterbrukere med nettoinntekt under 2G og kr 81 for dagsenterbrukere med nettoinntekt over 2G.

Pris per opphold ved dagsenter inkludert måltider blir:

NettoinntektPris per opphold
Under 2G (0–176 740)123
Over 2G (>176 740)158
Tabell 12.13
Last ned tabelldata (Excel)

Avtalte dagsenterbesøk må betales hvis fraværet ikke er varslet innen 24 timer på forhånd.

12.8.8 Betaling for praktisk bistand i hjemmet

Dette er betaling i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 11.2 «Vederlag for helse- og omsorgstjeneste» og Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 8 «Kommunens adgang til å fastsette betalingssatser for praktisk bistand og opplæring». Det kreves ikke betaling for pleie.

Stavanger kommune krever tilsvarende maksimal betalingssats for husstander med inntekt under 2G, det vil si kr 186 per måned. Satsen er justert i tråd med endring i forskrift.

Rådmannen foreslår å øke timesatsen med 3 % fra kr 407 til kr 419 fra 1.1.2015. Dette tilsvarer omtrent kommunens lønnsutgifter til hjemmehjelpen per time tillagt 10 % administrasjon, og er det maksimale som kan kreves i henhold til forskrift.

Helse- og omsorgsdepartementet sendte 13.12.2006 ut rundskriv I-6/2006. Dette inneholder en tolkning som medfører at trygghetsalarm i mange tilfeller er en tjeneste som omfattes av inntektsskjermingsregelen. Dette medfører at husstander med nettoinntekt under 2G ikke skal betale mer enn kr 186 per måned for hjemmehjelp og trygghetsalarm samlet. I Stavanger har vi lagt til grunn en tolkning som betyr at alle husstander med inntekt under 2G betaler kr 186 per måned for hjemmehjelp og/eller trygghetsalarm.

  1. Abonnementsordningen for tjenester i hjemmet omfatter praktisk bistand og opplæring i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.. § 3-2 punkt 6b.
  1. Abonnementsavgiften avhenger av husstandens nettoinntekt før særfradrag ved siste ligning, og av om noen i husstanden mottar hjelpestønad til hjelp i huset. Det tas også hensyn til utenlandsk pensjon som ikke inngår i nettoinntekten. Eventuelt omsorgslønnsbidrag i nettoinntekten trekkes fra.
  1. Timesats for hjemmehjelp: kr 419. Følgende begrensninger gjelder fra 1.1.2015:
NettoinntektMaksimal månedssats
Under 2G (0–176 740)186
2G–3G (176 740–265 110)758
3G–4G (265 110–353 480)1 453
Over 4G (>353 480)2 906
Tabell 12.14 Betaling for hjemmehjelp
Last ned tabelldata (Excel)

Med G menes grunnbeløp i folketrygden. Nettoinntekt er inntektsgrunnlag ved siste ligning. For husstander med inntekt under 2G inngår eventuell trygghetsalarm i satsen på kr 186 per måned.

12.8.9 Abonnementsavgift for trygghetsalarm

Prisen foreslås økt med 3 % opp til nærmeste 5-krone fra 1.1.2015.

Helse- og omsorgsdepartementet sendte 13.12.2006 ut rundskriv I-6/2006. Dette inneholder en tolkning som medfører at trygghetsalarm i mange tilfeller er en tjeneste som omfattes av inntektsskjermingsregelen. Dette medfører at husstander med nettoinntekt under 2G ikke skal betale mer enn kr 185 per måned for hjemmehjelp og trygghetsalarm samlet. I Stavanger har vi lagt til grunn en tolkning som betyr at alle husstander med inntekt under 2G betaler kr 185 per måned for hjemmehjelp og/eller trygghetsalarm.

Følgende begrensninger gjelder fra 1.1.2015:

NettoinntektMånedssats
Under 2G (0–176 740)185 inkl. ev praktisk bistand
2G–3G (176 740–265 110)271
Over 3G (>265 110)541
Tabell 12.15 Abonnementsavgift for trygghetsalarm
Last ned tabelldata (Excel)

Maksimal betalingssats for husstander med nettoinntekt under 2G er justert i tråd med endringer i forskrift.

12.8.10 Vaksinasjonsgebyr

Rådmannen foreslår at satsene står uendret fra 2014 for å kunne være konkurransedyktige i forhold til det private markedet. Vaksinasjonsgebyr ved utenlandsreise vil fra 1.1.2015 bli som følger:

  • Konsultasjon første gang voksne kr 315 + vaksine.
  • Oppfølgingskonsultasjon voksne kr 215 + vaksine.
  • Konsultasjon barn 2 – 16 år kr 215 + vaksine.
  • Barn under 2 år betaler kun for vaksine.
  • Studenter får 10 % rabatt på konsultasjonsgebyr.
  • Familiegruppe på tre eller flere over 16 år: Hver tredje person betaler andregangs konsultasjonsgebyr. Dette gjelder ved ny reise.

12.8.11 Arbeidsreise

Transport ”arbeidsreise” er foreslått økt fra kr 21 til kr 22 per tur fra 1.1.2015.

Denne siden ble sist oppdatert 29. October 2014, 09:13.