Vedtatt budsjett 2.1 Driftsbudsjett

2.1.1 Hovedoversikt ai??i?? drift

Tall i hele tusen

Hovedoversikt – driftRegnskap 2013Budsjett 2014Budsjett 2015Budsjett 2016Budsjett 2017Budsjett 2018
Driftsinntekter
Brukerbetalinger420 401429 980449 051448 751448 751448 751
Andre salgs- og leieinntekter780 808765 243787 056813 303843 062869 021
Overføringer med krav til motytelse896 455700 904647 174647 174647 174647 174
Rammetilskudd1 495 4531 659 9911 606 3001 640 5001 656 7001 672 500
Andre statlige overføringer134 134142 592126 983125 933124 033124 033
Andre overføringer21 47350 00516 04416 04416 04416 044
Skatt på inntekt og formue4 753 0614 771 9004 989 8005 084 8005 143 0005 218 800
Eiendomsskatt159 315160 000275 000288 000302 800302 800
Sum driftsinntekter8 661 1018 680 6158 897 4089 064 5059 181 5649 299 123
Driftsutgifter
Lønnsutgifter3 712 2583 804 6943 666 2513 674 4293 694 6123 698 126
Sosiale utgifter974 0091 095 1701 077 0331 086 1551 091 5721 092 258
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon1 028 8181 393 1691 399 2161 439 6401 496 1581 500 026
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon1 766 005 1 753 546 1 731 303 1 755 627 1 769 8221 790 509
Overføringer896 967 940 608 1 123 678 1 108 478 1 079 4881 079 258
Avskrivninger435 134 440 775 447 648 450 569 453 434456 247
Fordelte utgifter-79 171 -441 933 -442 459 -442 459 −442 459−442 459
Sum driftsutgifter8 734 020 8 986 029 9 002 670 9 072 439 9 142 6279 173 965
Brutto driftsresultat-72 919 -305 414 -105 262 -7 934 38 937 125 158
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte394 953 385 785 387 988 427 579 427 879 461 420
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)23 257 - - - - -
Mottatte avdrag på utlån1 280 1 361 1 361 1 361 1 361 1 361
Sum eksterne finansinntekter419 490 387 146 389 349 428 940 429 240 462 781
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger264 870 295 856 303 042 337 223 327 235 354 905
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)1 992 - - - - -
Avdrag på lån353 032 376 410 323 699 345 276 340 860 346 129
Utlån1 370 1 230 1 230 1 230 1 230 1 230
Sum eksterne finansutgifter621 264 673 496 627 971 683 729 669 325 702 264
Resultat eksterne finanstransaksjoner-201 774 -286 350 -238 622 -254 789 -240 085 -239 483
Motpost avskrivninger435 134 440 775 447 648 450 569 453 434 456 247
Netto driftsresultat160 441 -150 989 103 764 187 846 252 286 341 922
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk15 506 7 763 - - - -
Bruk av disposisjonsfond77 015 92 201 - - - -
Bruk av bundne fond85 091 87 228 15 656 12 842 5 221 4 900
Sum bruk av avsetninger177 613 187 19215 65612 8425 2214 900
Overført til investeringsregnskapet143 418 1 197 119 420 200 688 257 507 346 822
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk- - - - - -
Avsatt til disposisjonsfond106 336 35 006 - - - -
Avsatt til bundne fond80 537 - - - - -
Sum avsetninger330 291 36 203 119 420 200 688 257 507 346 822
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk7 763 - - - - -
Tabell 2.1 Hovedoversikt ai??i?? drift
Last ned tabelldata (Excel)


2.1.2 Budsjettskjema 1A ai??i?? drift

Budsjettskjema 1A – driftRegnskap 2013Budsjett 2014Budsjett 2015Budsjett 2016Budsjett 2017Budsjett 2018
Skatt på inntekt og formue4 753 0614 771 9004 989 8005 084 8005 143 0005 218 800
Ordinært rammetilskudd1 495 4531 659 9911 606 3001 640 5001 656 7001 672 500
Skatt på eiendom159 315160 000275 000288 000302 800302 800
Andre direkte eller indirekte skatter- - - - - -
Andre generelle statstilskudd134 134142 592126 983125 933124 033124 033
Sum frie disponible inntekter6 541 9646 734 4836 998 0837 139 2337 226 5337 318 133
Renteinntekter og utbytte394 953385 785387 988427 579427 879461 420
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)23 257- - - - -
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.264 870295 856303 042337 223327 235354 905
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)1 992- - - - -
Avdrag på lån353 032376 410323 699345 276340 860346 129
Netto finansinnt./utg.−201 684−286 481−238 753−254 920−240 216−239 614
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk- - - - - -
Til ubundne avsetninger106 336 35 006 - - - -
Til bundne avsetninger80 537 - - - - -
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk15 506 7 763 - - - -
Bruk av ubundne avsetninger77 015 92 201 - - - -
Bruk av bundne avsetninger85 091 87 228 15 656 12 842 5 221 4 900
Netto avsetninger-9 260 152 186 15 656 12 842 5 221 4 900
Overført til investeringsbudsjettet143 418 1 197 119 420 200 688 257 507 346 822
Til fordeling drift6 187 601 6 598 991 6 655 566 6 696 467 6 734 031 6 736 597
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)6 179 839 6 598 991 6 655 566 6 696 467 6 734 031 6 736 597
Mer/mindreforbruk7 762 - - - - -
Tabell 2.2 Budsjettskjema 1A ai??i?? drift
Last ned tabelldata (Excel)


2.1.3 Budsjettskjema 1B ai??i?? netto drift

Budsjettskjema 1b - netto drift
Tall i hele tusen
Vedtatt budsjett 2014Vedtatt budsjett 2015Vedtatt budsjett 2016Vedtatt budsjett 2017Vedtatt budsjett 2018
Rådmann, stab og støttefunksjoner
Rådmann9 2479 2479 2479 2479 247
Økonomi153 528145 728145 728145 728145 728
Personal og organisasjon124 368114 518113 368113 368113 368
Kommunikasjonsavdeling7 1227 5227 5227 5227 522
Næring5 2336 9836 7336 7336 733
Kommuneadvokat6 7217 0217 0217 0217 021
Politisk sekretariat11 33111 13111 13111 13111 131
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner317 550302 150300 750300 750300 750
Oppvekst og levekår
Stab Oppvekst og levekår66 89666 09666 09666 09666 096
Barnehage1 050 3581 029 9911 023 9911 017 9911 013 991
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud54 610 1 309 717 1 287 067 1 286 767 1 286 767
Grunnskole1 340 542 106 626 107 926 107 926 107 926
Johannes læringssenter100 326 32 210 32 210 32 210 32 210
Stavanger kulturskole35 010 38 423 38 423 38 423 38 423
Pedagogisk-psykologisk tjeneste39 473 61 010 60 610 60 610 60 610
Ungdom og fritid70 602 68 902 69 402 68 902 68 902
Helsestasjon og skolehelsetjenesten64 048 62 198 62 198 62 198 62 198
Helse- og sosialkontor1 561 814 1 538 839 1 511 039 1 511 039 1 511 039
NAV196 929 217 729 216 329 216 329 216 329
Fysio- og ergoterapitjenesten57 106 54 726 54 726 54 726 54 726
Barnevernstjenesten194 868 201 218 201 218 201 218 201 218
Helsehuset i Stavanger11 814 150 672 165 872 170 972 174 472
Hjemmebaserte tjenester143 362 102 036 126 086 132 386 132 386
Alders- og sykehjem97 986 30 025 30 025 30 025 30 025
Stavanger legevakt33 125 40 277 40 277 40 277 40 277
Rehabiliteringsseksjonen44 577 11 819 11 819 11 819 11 819
Arbeidstreningsseksjonen12 269 8 509 8 509 8 509 8 509
Flyktningseksjonen8 509 9 600 9 600 9 600 9 600
EMbo9 800 113 913 150 713 150 713 150 713
Dagsenter og avlastningsseksjonen94 488 1 312 1 312 1 312 1 312
Tekniske hjemmetjenester1 312 11 192 11 192 11 192 11 192
Krisesenteret i Stavanger10 892 12 314 13 314 14 314 14 314
Sentrale midler levekår77 429 -51 071 -51 071 -51 071 -51 071
Sentrale midler legetjeneste61 071 61 821 62 821 63 821 63 821
Sum Oppvekst og levekår5 439 216 5 290 104 5 311 704 5 318 304 5 317 804
Bymiljø og utbygging
Stab Bymiljø og utbygging4 790 4 690 4 690 4 690 4 690
Miljø4 549 4 549 4 549 4 549 4 549
utbygging4 169 -2 881 -2 581 -2 581 -2 581
Stavanger Eiendom-279 492 -288 592 -264 792 -218 892 -201 392
Park og vei147 302 138 202140 852142 552145 252
Idrett110 455 116 055 122 355 121 205 120 955
Vannverket- - - - -
Avløpsverket-9 195 -9 681 -9 195 -9 195 -9 195
Renovasjon140 140 140 140 140
Plan og anlegg- - - - -
Sum Bymiljø og utbygging-17 282 -37 518 -3 982 42 468 62 418
Kultur og byutvikling
Stab Kultur og byutvikling17 920 17 920 17 920 17 920 17 920
Byggesaksavdelingen- - 7 500 10 000 -
Planavdelinger29 222 27 622 27 122 27 122 27 122
Kulturavdelingen145 428 148 458 148 458 148 308 148 408
Sum Kultur og byutvikling192 570 194 000 201 000 203 350 193 450
Felles kostnader666 937 906 830886 995869 159862 175
Sum drift6 598 991 6 655 566 6 696 467 6 734 031 6 736 597
Sum fordelt til drift-6 598 991 -6 655 566 -6 696 467 -6 734 031 -6 736 597
Sum totalt- - - - -
Tabell 2.3 Budsjettskjema 1B ai??i?? netto drift
Last ned tabelldata (Excel)


2.1.4 Driftsrammetabell

NrDriftsrammetabell 2015 til 2018 - alle tiltakOpprinnelig budsjett 2014 2015201620172018
Frie inntekter
1Formue-/inntektsskatt−5 147 900−4 986 900−5 053 000−5 126 100−5 201 900
ENDREndring skatteinngang14 000−14 900
2Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning−2 576 191−2 561 000−2 607 900−2 638 000−2 668 400
3Inntektsutjevning1 105 200954 700967 400981 300995 900
ENDRØkt ramme fra statsbudsjettet (frie inntekter)−16 900−16 900−16 900−16 900
Sum frie inntekter−6 618 891−6 596 100−6 725 300−6 799 700−6 891 300
Sentrale inntekter
4Eiendomsskatt (netto)−134 000−135 000−148 000−162 800−162 800
ENDRØkning i eiendomsskatt−90 000−90 000−90 000−90 000
5Statlige overføringer, flyktninger og innvandrere−85 000−83 600−83 600−83 600−83 600
6Kompensasjonsordninger fra Husbanken−35 200−34 950−33 900−32 000−32 000
Sum sentrale inntekter−254 200−343 550−355 500−368 400−368 400
Finans
7Lyse Energi AS, utbytte-175 000 -179 000 -190 000 −201 000−212 000
8SF Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte-2 000 -2 000 -2 000 −2 000−2 000
9Renovasjonen IKS, utbytte-500 -1 000 -1 000 −1 000−1 000
10Motpost avskrivinger inkl. renter restkapital, VAR sektor-93 132 -100 879 -103 800 −106 665−109 478
11Lyse Energi AS, renteinntekter - ansvarlig lån-43 000 -39 300 -40 200 -40 800 -41 300
ENDRForus Næringspark, renter og avdrag - ansvarlig lån-7 500 -7 500 -7 500 -7 500
12Renteinntekter bank og finansforvaltning-39 850 -33 450 -40 200 -41 950 -43 700
13Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån166 211 178 722 192 307 196 772 205 835
ENDREndring rentekostnader-1 419 -1 764 -3 167 -4 851
14Avdragsutgifter (investeringslån)365 199 325 900 347 800 345 000 352 000
ENDREndring avdragsutgifter-2 201 -2 524 -4 140 -5 871
Sum finans177 928 137 873 151 119 133 550 130 135
Overføring til investering
15Egenfinansiering av investeringer72 898 104 400 190 000 209 000 294 900
ENDREndring egenfinansiering av investeringer15 020 10 688 48 507 51 922
Sum overføring til investering72 898 119 420 200 688 257 507 346 822
Sentrale utgifter
16Helårseffekt lønnsoppgjør 2014105 000 211 350 211 850 211 850 211 850
17Lønnsoppgjør 2015- 95 000 95 000 95 000 95 000
ENDRReduksjon av felleskostnader/sentrale utgifter -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
18Pensjon174 000 190 000 195 000 195 000 195 000
19Ordinær reservekonto og næring/kulturfondet7 200 7 200 7 200 7 200 7 200
20Folkevalgte47 000 49 500 49 500 49 500 49 500
ENDRReduksjon av posten til folkevalgte -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
21Hovedtillitsvalgte9 200 10 750 10 750 10 750 10 750
22Kirkelig fellesråd76 400 79 550 79 550 79 550 79 550
23Tilskudd livssynssamfunn10 300 12 000 12 000 12 000 12 000
24Revisjon og kontrollutvalg5 200 5 300 5 300 5 300 5 300
25Felleskostnader63 242 66 400 66 400 66 400 66 400
26Valg- 6 000 - 6 000 -
Sum sentrale utgifter497 542731 050730 550736 550730 550
Sum netto utgifter748 368 988 343 1 082 357 1 127 607 1 207 507
Tilskudd regionale prosjekter
27Brannvesenet Sør-Rogaland IKS106 140 109 250 112 500 115 850 119 300
28Greater Stavanger7 775 7 850 7 850 7 850 7 850
29Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift)32 900 45 200 45 950 46 550 47 050
30Sørmarka flerbrukshall IKS15 000 13 300 13 300 12 700 11 900
31Multihallen og Storhallen IKS12 575 11 200 11 100 10 950 10 800
32Ryfast, planleggingsutgifter35 000 35 000 20 000 - -
33Rogaland teater, prosjektmidler sceneskifte500 1 000 - - -
Sum tilskudd regionale prosjekter209 890 222 800 210 700 193 900 196 900
Beregnet netto driftsramme til disposisjon-5 914 833 -5 728 507 -5 787 743 -5 846 593 -5 855 293
Disponibelt utover 2014-nivå- 186 326 127 090 68 240 59 540
Driftskonsekvenser av investeringer i oppvekst og levekår
34Lervig sykehjem- 3 000 65 000 65 000
35Haugåsveien 26/28, bofellesskap psykisk helse, 7 plasser- 4 300 5 200 5 200
36Krosshaugveien, bofellesskap for autister, 8 plasser- 22 800 22 800 22 800
37Bjørn Farmannsgate 25, barn med autisme og PUH, 4 plasser- 11 000 11 000 11 000
38Lassahagen bofellesskap, psykisk helse, 4+6 plasser3 600 12 500 13 200 13 200
39Søra Bråde bofellesskap PUH, 16 plasser11 200 11 200 11 200 11 200
40Dagsenterplasser, PUH, 15 brukere- - 3 500 7 000
41Barnehageprosjekter ferdigstillt 2014, helårseffekter2 000 2 000 2 000 2 000
Sum driftskons. av invest. i oppvekst og levekår16 800 66 800 133 900 137 400
Driftskonsekvenser av investeringer til kirkelige formål
42Tjensvoll gravlund, utbygging av driftsbygning, drift og vedlikehold100 100 100 100
43Hundvåg gravlund, arealutvidelse200 200 200 200
Sum driftskonsekvenser av investeringer til kirkelige formål300 300 300 300
Driftskonsekvenser av investeringer på park og vei
44Framkommelighet4008001 2001 600
45Trafikksikkerhet og miljø300 600 900 1 200
46Etterslep vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg200 400 600 800
47Nye anlegg600 1 200 1 800 2 400
48Plasser, vei og torg ved Stavanger konserthus IKS200 400 600 800
Sum driftskonsekvenser av investeringer på park og vei1 700 3 400 5 100 6 800
Driftskonsekvenser av investering på idrett
49Kvernevik svømmehall700 4 250 4 250 4 250
50Hundvåg svømmehall2 850 4 250 4 250 4 250
51Utstillingshall, drift og vedlikeholdsutgifter400 400 400 400
52Hetlandshallen, dobbel idrettshall- - - 600
53Nye Gamlingen- - 1 500 1 500
Sum driftskonsekvenser av investering på idrett3 950 8 900 10 400 11 000
Driftskonsekvenser av investeringer i Stavanger eiendom
54Vedlikehold- og renholdsutgifter til nye bygg20 300 31 100 52 250 59 550
55Energiutgifter til nye bygg2 950 5 400 8 800 9 950
Sum Driftskonsekvenser av investeringer i Stavanger eiendom23 250 36 500 61 050 69 500
Sum netto driftskonsekvenser av investeringer46 000 115 900 210 750 225 000
SENTRALE OMRÅDER
Felles tiltak sentrale områder
56Innovasjons- og utviklingsmidler2 500 2 500 2 500 2 500
57Eksterne husleiekontrakter3 800 3 850 3 900 3 900
58Reduksjon i pris og forbruk av energi-3 400 -3 400 -3 400 -3 400
59Gjenopptakelse av oppreisningsordninger3 000 3 000 3 000 3 000
60ENØK-innsparinger-2 000 -4 000 -4 000 -6 000
61Gevinster ved bruk av IKT-løsninger-2 000 -4 000 -4 000 -4 000
62Rammeavtaler, økonomiske effekt-4 500 -4 500 -4 500 -4 500
Sum felles tiltak sentrale områder-2 600 -6 550 -6 500 -8 500
Personal og organisasjon
63Implementering av arbeidsgiverstrategi1 800 2 400 2 400 2 400
ENDRReduksjon i implementering av arbeidsgiverstrategi (utsettelse) -1 000
64Digital arkivdanning-2 000 -2 000 -2 000 -2 000
65Prosjekt eSak3 000 3 000 3 000 3 000
66Offentlige PhD500 500 500 500
67Regulering av torgavgift, gratis kopiering mv-500 -500 -500 -500
68Bemanningsreduksjon-1 000 -1 000 -1 000 -1 000
69Lærlingeordningen, verdiskapning-3 000 -4 000 -4 000 -4 000
70Redusere diverse ordninger som rekruttering, stipend mv-2 500 -3 000 -3 000 -3 000
71Gjennomgang av velferdsordninger, seniorpolitikk, boligtilskuddsordningen, kantinedrift mv.-3 250 -4 500 -4 500 -4 500
72Effektiviseringskrav-1 900 -1 900 -1 900 -1 900
ENDRRedusert sykefravær "Mandalsmodellen"/vakanser-3 200 -3 200 -3 200 -3 200
Sum personal og organisasjon-13 050 -14 200 -14 200 -14 200
Kommunikasjon
73Digital innbyggerdialog og sosiale medier500 500 500 500
74Klarspråk - tilrettelagt informasjon300 300 300 300
ENDRKlarspråk - tilrettelagt informasjon utgår -300 -300 -300 -300
75Effektiviseringskrav-100 -100 -100 -100
Sum kommunikasjon400400400400
Økonomi
76Salg av økonomitjenester til andre kommuner og selskap-3 800 -3 800 -3 800 -3 800
77SK-regnskap, intern omorganisering -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
78Effektiviseringskrav-3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Sum økonomi-7 800 -7 800 -7 800 -7 800
Kommuneadvokaten
79Merkantil ressurs og kjøp av advokattjenester300 300 300 300
Sum kommuneadvokaten300 300 300 300
Næring
80Justert driftsramme inkludert BID-ordning750 500 500 500
ENDRInnovasjonsmidler 1 000 1 000 1 000 1 000
Sum næring1 750 1 500 1 500 1 500
Politisk sekreteriat
81Effektiviseringskrav-200 -200 -200 -200
Sum politisk sekreteriat-200 -200 -200 -200
SUM SENTRALE OMRÅDER-21 200 -26 550 -26 500 -28 500
OPPVEKST OG LEVEKÅR
82Nye lokaler til Oppvekst og levekårsservice1 500 1 500 1 500 1 500
83SLT, reduksjon-500 -500 -500 -500
ENDRIkke reduksjon, SLT500 500 500 500
84Effektiviseringskrav-1 800 -1 800 -1 800 -1 800
Sum stab-300 -300 -300 -300
Budsjettekniske endringer
85Medfinansiering samhandlingsreform-109 400 -109 400 -109 400 -109 400
Sum budsjettekniske endringer-109 400 -109 400 -109 400 -109 400
Felles tiltak levekår
86Ressurskrevende tjenester, refusjonsinntekt -4 000 -4 000 -4 000 -4 000
87Samhandlingsstillinger i hjemmebaserte tjenester, reduksjon-3 900 -3 900 -3 900 -3 900
88Kommunalstyret levekår, økt ramme reversert -6 700 -6 700 -6 700 -6 700
89Tilskudd til lag og organisasjoner, reduksjon-700 -700 -700 -700
ENDRTilskudd til lag og organisasjoner ikke reduksjon 1 000 1 000 1 000 1 000
90Prosjekt "Ville veier", avsluttes-250 -250 -250 -250
Sum felles tiltak levekår-14 550 -14 550 -14 550 -14 550
Barnehage
91Pedagogisk bemanning,tilpassing til barnehagelovens krav6 000 6 000 6 000 6 000
92Kompetanseheving500 1 500 2 500 2 500
93Tilskudd ikke-kommunale barnehager, effekt av ny beregningsmetode- 5 000 -2 000 -6 000
94Økt foreldrebetaling, endring i satser-13 000 -13 000 -13 000 -13 000
95Omstilling av området "styrket barnehagetilbud"-4 000 -6 900 -6 900 -6 900
96Barnepark, familiebhg. og åpne bhg. samt drift av kommunale bhg. i leide bygg, avvikling-3 000 -5 400 -5 400 -5 400
ENDRBarnepark, familiebhg. Og åpne bhg. Opprettholdes3 000 3 000 3 000 3 000
97Ledelsesstruktur, administrasjonsressurs, kjøkkenassistentressurs mv, rammereduskjon-10 000 -15 000 -15 000 -15 000
ENDRBarnehage ramme, inkl SBF ikke reduksjon 2 000 2 000 2 000 2 000
98Tilskudd til SBF-ordningen, barnehage, reduksjon-100 -100 -100 -100
99Tospråklige assistenter, språktiltak, helsetjenester for flerspråkilge mv-1 100 -2 800 -2 800 -2 800
100Effektiviseringskrav-3 200 -3 200 -3 200 -3 200
Sum barnehage-22 900 -28 900 -34 900 -38 900
Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud
101Omstilling av området "styrket barnehagetilbud"4 000 6 900 6 900 6 900
102Opprettholdelse av aktivitetsnivå i 20143 000 100 100 100
103Psykisk helsestilling, avvikling-350 -750 -750 -750
104Effektiviseringskrav-250 -250 -250 -250
Sum Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud6 400 6 000 6 000 6 000
Skole og SFO
105Elevtallsvekst grunnskole3 600 3 600 3 600 3 600
106Lenden skole, avslutte leieforhold-850 -1 500 -1 500 -1 500
107Åmøy skole, inklusive SFO, avvikling-3 000 -3 000 -3 000 -3 000
108Skoleplasser for elever fra Åmøy700 700 700 700
109Stavanger-prosjektet, delfinansiere stilling Universitetet i Stavanger 300 300 - -
110Skolefritidsordningen, øke prisene-10 400 -15 100 -15 100 -15 100
ENDRSFO Redusert økning i foreldrebetaling 5 500 10 500 10 500 10 500
111Tastarustå og Teinå skoler, omstillingsmidler trekkes tilbake-1 000 -1 000 -1 000 -1 000
112Den kulturelle skolesekken, redusert aktivitet og busspenger-1 200 -1 200 -1 200 -1 200
113Rammereduksjon - skole-47 100 -67 100 -67 100 -67 100
ENDRØkt ramme skole42 750 42 750 42 750 42 750
114Redusert reserve – spesialundervisning og minoritetsspråklig undervisning-3 800 -3 800 -3 800 -3 800
ENDROpprettholde reserve spesialundervisning og minoritetsspråklig 2 000 2 000 2 000 2 000
115Kurs, kompetanseutvikling, reisestipend mv, redusert tilbud-3 000 -3 000 -3 000 -3 000
ENDRDelvis opprettholde kurs, kompentanseutvikling, reisestipend2 000 2 000 2 000 2 000
116«Grønt flagg»-ordning, internasjonalt skolesamarbeid, realfagssatsing på Oljemuseet-600 -1 400 -1 400 -1 400
117Driftsstyreordningen, reduksjon-300 -300 -300 -300
118Kommunalt foreldreutvalg, reduksjon i tilskudd-250 -250 -250 -250
ENDROpprettholde tilskudd til kommunalt foreldreutvalg 250 250 250 250
119Kommunalstyret oppvekst, reversere økt ramme -9 250 -10 750 -10 750 -10 750
120Brukerundersøkelser, reduksjon-200 -200 -200 -200
121Lenden, rammereduksjon -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
ENDRPPT/Lenden, ikke redusert ramme 3 000 3 000 3 000 3 000
122Effektiviseringskrav-5 500 -5 500 -5 500 -5 500
Sum skole og sfo-29 350 -52 000 -52 300 -52 300
Johannes læringssenter
123Husleie nye lokaler Haugesundsg 27 og 304 800 6 100 6 100 6 100
124Introduksjonsstønad, aktivitet på 2014-nivå4 500 4 500 4 500 4 500
125Johannes læringssenter, rammereduksjon-2 500 -2 500 -2 500 -2 500
126Effektiviseringskrav-500 -500 -500 -500
Sum Johannes læringssenter6 300 7 600 7 600 7 600
Kulturskolen
127Kulturskoletimen i SFO/skole, avvikling-1 800 -1 800 -1 800 -1 800
128Kontingentøkning-450 -450 -450 -450
129Kulturskolen, rammereduksjon-350 -350 -350 -350
130Effektiviseringskrav-200 -200 -200 -200
Sum Kulturskolen-2 800 -2 800 -2 800 -2 800
PPT
131PPT, rammereduksjon-2 400 -2 400 -2 400 -2 400
132Effektiviseringskrav-150 -150 -150 -150
Sum PPT-2 550 -2 550 -2 550 -2 550
Ungdom og fritid
133Ungdomsundersøkelsen- 500 - -
134Uteseksjonen, redusert drift-1 000 -1 000 -1 000 -1 000
ENDRUteseksjonen, ikke redusert drift 1 000 1 000 1 000 1 000
135Fritidsklubb/bydelhus, redusert drift-1 000 -1 000 -1 000 -1 000
136Barn og ungdomssekretærer, redusert tilskuddnivå-500 -500 -500 -500
137Effektiviseringskrav-200 -200 -200 -200
Sum Ungdom og fritid-1 700 -1 200 -1 700 -1 700
Helsestasjon og Skolehelsetjeneste
138Legetjeneste, reduksjon-500 -500 -500 -500
139HERO, avvikling-1 100 -1 100 -1 100 -1 100
140Effektiviseringskrav-250 -250 -250 -250
Sum Helsestasjon og Skolehelsetjeneste-1 850 -1 850 -1 850 -1 850
Barnevern
141Fosterhjemsutgifter, økte satser og økt volum4 000 4 000 4 000 4 000
142Økt kommunal egenandel, barnevernsinstitusjon4 200 4 200 4 200 4 200
143Rammereduksjon barnevern (stab)-1 500 -1 500 -1 500 -1 500
144Effektiviseringskrav-350 -350 -350 -350
Sum barnevern6 350 6 350 6 350 6 350
Embo
145Redusert bemanning-200 -200 -200 -200
Sum Embo-200 -200 -200 -200
Helse- og sosialkontor
146Omfattende pleiebehov3 000 3 000 3 000 3 000
147TAFU, prosjektmidler utgår -550 -550 -550 -550
148Redusert bemanning og effektiviseringskrav-3 050 -3 050 -3 050 -3 050
Sum helse- og sosialkontor-600 -600 -600 -600
NAV-kontorene
149Sosialhjelp20 000 20 000 20 000 20 000
150Redusere bemanningen- -1 400 -1 400 -1 400
151Effektiviseringskrav-200 -200 -200 -200
Sum NAV-kontorene19 800 18 400 18 400 18 400
Hjemmebaserte tjenester
152Økt eksternhusleie og innføring av arbeidstøy HBT2 750 4 250 4 250 4 250
153Samlokalisering av Madla og Tjensvoll hjemmebaserte tjenester250 750 750 750
154Rammereduksjon - hjemmebaserte tjenester-10 000 -10 000 -10 000 -10 000
155St Svithun bofellesskap, avvikling- -4 200 -4 200 -4 200
156HERO, avvikling-300 -300 -300 -300
157Prosjekt "miljøterapeut rus", avvikling av kommunal finansiering-1 400 -1 400 -1 400 -1 400
158Effektiviseringskrav-3 200 -3 200 -3 200 -3 200
Sum hjemmebaserte tjenester-11 900 -14 100 -14 100 -14 100
Alders- og sykehjem
159Husleieavtale, private ideelle sykehjem300 600 600 600
160Alders Hvile, driftsavtale1 500 1 500 1 500 1 500
161Boganes sykehjem, prisjustering3 200 3 350 3 350 3 350
162Tilskudd til studie av alternativ til sykehjemsdrift - Domkirken50 50 50 50
163Trygghetsavdeling, Vålandstunet sykehjem, avvikling-1 800 -2 700 -2 700 -2 700
ENDRIkke avvikle trygghetsavdeling på Vålandstunet før i 20171 800 2 700
164Mosheim sykehjem, avvikling -13 000 -26 000 -26 000 -26 000
ENDRUtsette avvikling av Mosheim sykehjem til 201713 000 26 000
165Boganes sykehjem, reversere planlagte dagsenterplasser-1 500 -1 500 -1 500 -1 500
166Øke antall øyeblikkelig hjelpssenger og redusere overgangsplasser, jf Tertial 30.04.2014-4 500 -4 500 -4 500 -4 500
167Rehabiliteringsplasser i Spania, avvikling- - -6 000 -6 000
168Vålandstunet sykehjem, avvikling-10 000 -21 000 -21 000 -21 000
ENDRUtsette avvikling av Vålandstunet sykehjem til 201710 000 21 000
169Effektiviseringskrav-3 050 -3 050 -3 050 -3 050
Sum alders- og sykehjem-4 000 -3 550 -59 250 -59 250
Rehabiliteringsseksjonen
170Redusere ressurser i botiltak-1 000 -1 000 -1 000 -1 000
171LAR, medisinutlevering, helsestasjon, reduksjon-3 100 -3 100 -3 100 -3 100
172Effektiviseringskrav-200 -200 -200 -200
Sum Rehabiliteringsseksjonen-4 300 -4 300 -4 300 -4 300
Dagsenter og avlastningsseksjonen
173PU-brukere dagsenter, 15 plasser3 500 3 500 3 500 3 500
174Ressurskrevende brukere avlastning3 000 3 000 3 000 3 000
175Avvikle ferieturer for funksjonshemmede-1 000 -1 000 -1 000 -1 000
176Redusere antall plasser i avlastningsboligene-4 500 -7 500 -7 500 -7 500
ENDROpprettholde antall plasser i avlastningsboligene 4 500 7 500 7 500 7 500
177Effektiviseringskrav-600 -600 -600 -600
Sum dagsenter og avlastningsseksjonen4 900 4 900 4 900 4 900
Krisesenteret
178Økt tilskudd i tråd med samarbeidsavtalen mellom kommunene300 300 300 300
Sum Krisesenteret300 300 300 300
Fysio- og ergoterapitjenesten
179Redusere aktiviteten ved Fysio- og ergoterapitjenesten-1 400 -1 400 -1 400 -1 400
180Effektiviseringskrav-200 -200 -200 -200
Sum fysio- og ergoterapitjenesten-1 600 -1 600 -1 600 -1 600
Arbeidstreningsseksjonen
181Redusere aktiviteten-450 -450 -450 -450
Sum arbeidstreningsseksjonen-450 -450 -450 -450
Helsehuset i Stavanger
182Stavanger lokalmedisinske senter-500 -500 -500 -500
183Leve HELE LIVET 1 000 2 000 3 000 3 000
Sum Helsehuset i Stavanger500 1 500 2 500 2 500
Stavanger legevakt
184Initiativ til interkommunalt samarbeid ved smittevernkontoret-500 -500 -500 -500
185Samarbeidsavtale Sola og Randaberg, merinntekt-2 400 -2 400 -2 400 -2 400
186Effektiviseringskrav-200 -200 -200 -200
Sum Stavanger legevakt-3 100 -3 100 -3 100 -3 100
Samfunnsmedisin
187Tilskudd fastleger som følge av befolkningsvekst, økning 1 000 2 000 3 000 3 000
188Sykehjemslegevakt, reduksjon-250 -250 -250 -250
189Utviklingsarbeid fastlegetjenesten, reduksjon-250 -250 -250 -250
Sum samfunnsmedisin500 1 500 2 500 2 500
SUM OPPVEKST OG LEVEKÅR-166 500 -194 900 -255 400 -259 400
KULTUR OG BYUTVIKLING
Kultur
190Opera Rogaland IKS, driftstilskudd- - 50 150
191MUST prosjektleder utv. Prosjekter, egnethetsanalyse, redusert driftstilskudd-500 -950 -950 -950
192Ny driftsavtale med Tou Scene600 600 600 600
193Økt tilskudd til kulturinstitusjoner, statlig del-finansiert2 150 2 150 2 150 2 150
194Kunstforeningen, tilbakeføring av tilskudd860 860 860 860
195Sølvberget KF, økt tilskudd1 650 1 650 1 450 1 450
196Redusere tilskudd til kulturformål-1 000 -1 000 -1 000 -1 000
197Effektiviseringskrav-600 -150 -150 -150
Sum kultur3 160 3 160 3 010 3 110
Byggesak
198Digitalisering av byggesaksarkiv - endret fremdrift- 7 500 10 000 -
Sum byggesak- 7 500 10 000 -
Geodata
199Eiendomsskatt, omtaksering500 - - -
Sum Geodata500 - - -
Planavdelinger
200Effektiviseringskrav-2 100 -2 100 -2 100 -2 100
Sum planavdelinger-2 100 -2 100 -2 100 -2 100
SUM KULTUR OG BYUTVIKLING1 560 8 560 10 910 1 010
BYMILJØ OG UTBYGGING
Felles tiltak bymiljø og utbygging
201Effektiviseringskrav stab BMU-100 -100 -100 -100
Sum felles tiltak bymiljø og utbygging-100 -100 -100 -100
Miljø
202Forurenset Sjøbunn500 500 500 500
203Justering av prosjektene "Endring av reisevaner" og "Miljøsøndag"-400 -400 -400 -400
204Effektiviseringskrav-100 -100 -100 -100
Sum miljø- - - -
Utbygging og juridisk
205Lysefjorden utvikling Urban sjøfront850 850 850 850
206Leieinntekter, utbyggingsavdelingen-7 800 -7 500 -7 500 -7 500
207Effektiviseringskrav-100 -100 -100 -100
Sum utbygging og juridisk -7 050 -6 750 -6 750 -6 750
Park og vei
208Biologisk mangfold250 500 750 1 000
209Ny drifts- og vedlikeholdsavtale med Lyse100 200 300 400
210Vedlikeholdsetterslep uteområder, kommunale bygg250 250 250 250
211Økt tilskudd til friluftsområdene, Attende, Arboreet350 450 600 750
212Uteservering, økt avgift -500 -500 -500 -500
213Småbåthavner, økte leieinntekter -500 -500 -500 -500
214Rammereduksjon park og vei-400 -400 -400 -400
215Vedlikehold gater og veier, økt rensing av gatesluk, reduksjon-2 050 -2 050 -2 050 -2 050
216Drift og vedlikehold sentrum, reduksjon-1 800 -1 800 -1 800 -1 800
217Vedlikehold parker, friområder og utendørs idrettsanlegg, reduksjon-4 250 -4 250 -4 250 -4 250
ENDRVedlikehold parker, friområder og utendørs idrettsanlegg redusert reduksjon700 700 700 700
218Sommerblomster, julebelysning, reduksjon-350 -350 -350 -350
219Bidrag fra vertskommune under festival, reduksjon-1 200 -700 -1 200 -700
220Tilskuddet til private lekeplasser, avvikling-450 -450 -450 -450
221Effektiviseringskrav-950 -950 -950 -950
Sum park og vei-10 800 -9 850 -9 850 -8 850
Idrett
222Leie og driftsutgifter for bruk av areal i idrettshaller/utstillingshaller8 300 10 800 10 800 10 800
223Leieinntekter ONS, utgår i 2015 og 20171 050 - 1 050 -
224Billettpriser Kvernevik og Hundvåg svømmehall, volumøkning, -1 200 -1 500 -1 500 -1 500
225Billettpriser i svømmehallene, økning-500 -1 000 -1 500 -2 000
226Beach volleyball World Tour Stavanger 2014-2016- - -2 500 -2 500
227Leieinntekter, OTD-700 - -700 -
228Gamlingen, stenges fom september 2015-750 -750 -750 -750
229Redusert forbruk på andre driftsutgifter-1 650 -1 650 -1 650 -1 650
230Renhold garderober, materiellkjøp, morgentrening, sommerstenging m.v. (NIS), reduksjon-1 950 -1 950 -1 950 -1 950
231Reduserte utbetalinger på større idrettsarrangement-700 -700 -700 -700
232Tilskudd til idretten (drift av Idrettsrådet), reduksjon-350 -350 -350 -350
ENDRDrift av idrettsrådet170 170 170 170
233Anleggstilskudd, reduksjon-350 -350 -350 -350
ENDRAnleggstilskudd, redusert reduksjon 230 230 230 230
234Driftstilskudd til idrettslag, reduksjon-900 -900 -900 -900
ENDRIkke reduksjon i driftstilskudd til idrettslag 900 900 900 900
235Effektiviseringskrav-150 -150 -150 -150
ENDRIntegrering i idretten200 200 200 200
Sum idrett1 650 3 000 350 -500
Stavanger eiendom
236Forsikring bygg1 200 1 400 1 600 1 800
237Volumøkning, bofellesskap og omsorgsboliger, husleieøkning-1 900 -5 500 -5 950 -5 950
238Strøm nødaggregat, private ideelle sykehjem4 500 - - -
239Kommunale boliger, effekt av tidligere års regulering av husleie-5 000 -5 000 -5 000 -5 000
240Tilskudd til presteboliger-1 000 -1 000 -1 000 -1 000
241Vedlikehold for administrasjons- og formålsbygg, reduksjon-23 950 -3 050 21 950 31 950
242Forsvarsbygg, bortfall av leieutgifter-1 300 -1 300 -1 300 -1 300
243Teknisk drift Forus, generell reduksjon -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
244Effektiviseringskrav-950 -950 -950 -950
Sum Stavanger eiendom-29 400 -16 400 8 350 18 550
Vannverket
245Fastledd, IVAR1 222 3 460 8 696 15 547
246Mengdevariabelt ledd, IVAR2 044 3 962 10 192 18 109
247Bemanningsøkning iht. hovedplan350 700 1 050 1 400
248Driftsutgifter/generell prisstigning2 907 3 582 4 271 4 973
249Avskrivninger950 2 013 2 913 3 813
250Renter restkapital1 923 2 484 2 926 3 344
251Bruk/avsetning til selvkostfond-4 666 -2 403 5 597 5 597
252Gebyrer/gebyrøkning-4 730 -13 798 -35 645 -52 783
Sum Vannverket- - - -
Avløpsverket
253Fastledd, IVAR1 403 3 841 4 562 5 731
254Mengdevariabelt ledd, IVAR1 740 5 510 5 800 6 670
255Bemanningsøkning iht. hovedplan350 700 1 050 1 400
256Driftsutgifter/generell prisstigning4 127 4 874 5 635 6 412
257Avskrivninger1 665 3 110 4 448 5 786
258Renter restkapital3 092 3 124 3 501 3 843
259Gebyrer/gebyrøkning-12 863 -21 159 -24 996 -29 842
Sum Avløpsverket-486 - - -
Renovasjon
260Økt leveringsgebyr og mengde til IVAR1 905 3 267 4 663 6 095
261Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning2 410 4 308 6 280 8 278
262Kalkulerte finanskostnader117 -63 -255 -440
263Generell prisstigning innkjøpte varer og tjenester1 023 1 825 2 503 2 062
264Gebyrer/generell gebyrøkning-3 572 -8 005 -11 480 -14 605
265Bruk av bundet fond-1 883 -1 332 -1 711 -1 390
Sum renovasjon- - - -
SUM BYMILJØ OG UTBYGGING-46 186 -30 100 -8 000 2 350
Sum endringer på sektorene-232 326 -242 990 -278 990 -284 540
Sum netto driftskonsekvenser investeringer og endringer på sektorene-186 326 -127 090 -68 240 -59 540
BUDSJETTBALANSE- - - -
Tabell 2.4 Driftsrammetabell
Last ned tabelldata (Excel)


2.1.5 A?konomiske mA?l

Økonomiske mål2015201620172018Snitt 2015-2018Mål
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene1,2 %2,1 %2,7 %3,7 %2,4 %3,0 %
Investeringer, andel egenfinansiering55 %40 %90 %73 %65 %> 50 %
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene62 %65 %61 %59 %62 %< 60 %
Tabell 2.5 A?konomiske mA?l
Last ned tabelldata (Excel)


2.1.6 Detaljert prognose over frie inntekter

Skatt og rammetilskudd
(hele tusen kroner)
Vedtatt budsjett 2015Vedtatt budsjett 2016Vedtatt budsjett 2017Vedtatt budsjett 2018
Formue- og inntektsskatt −4 989 800−5 084 800−5 143 000−5 218 800
Vekst fra året før4,6 %1,9 %1,1 %1,5 %
% av landsgjennomsnittet142,9 %143,8 %143,3 %143,3 %
Antall innbyggere 01.01.xx132 481134 438136 570138 752
Gjennomsnittlig skatt per innbygger i Stavanger 37 66437 82337 65837 612
Gjennomsnittlig skatt per innbygger på landsbasis 26 34826 30926 27126 239
Diff. Stavanger og landsgj.snittet11 31611 51411 38711 373
Rammetilskudd:
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)−2 945 721−2 994 530−3 034 200−3 074 233
Utgiftsutjevning460 969471 832482 107492 510
INGAR 8 329
Saker med særskilt fordeling-9 975−9 975−9 975−9 975
Storbytilskudd-47 202−47 827−48 532−49 302
Tapskompensasjon skjønn-27 400−27 400−27 400−27 400
Ekstra skjønn tildelt
Saldering NB /RNB
Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj.-2 561 000-2 607 900-2 638 000-2 668 400
Inntektsutjevning 954 700967 400981 300995 900
Sum rammetilskudd etter inntektsutjevning-1 606 300-1 640 500-1 656 700-1 672 500
Sum frie inntekter (skatt og rammetsilkuddet) avrundet-6 596 100-6 725 300-6 799 700-6 891 300
Sum endring i %2,7 %2,0 %1,1 %1,3 %
Tabell 2.6 Detaljert prognose over frie inntekter
Last ned tabelldata (Excel)


Denne siden ble sist oppdatert 7. October 2018, 12:07.