Vedtatt budsjett 2.1.1 Hovedoversikt ai??i?? drift

Tall i hele tusen

Hovedoversikt – driftRegnskap 2013Budsjett 2014Budsjett 2015Budsjett 2016Budsjett 2017Budsjett 2018
Driftsinntekter
Brukerbetalinger420 401429 980449 051448 751448 751448 751
Andre salgs- og leieinntekter780 808765 243787 056813 303843 062869 021
Overføringer med krav til motytelse896 455700 904647 174647 174647 174647 174
Rammetilskudd1 495 4531 659 9911 606 3001 640 5001 656 7001 672 500
Andre statlige overføringer134 134142 592126 983125 933124 033124 033
Andre overføringer21 47350 00516 04416 04416 04416 044
Skatt på inntekt og formue4 753 0614 771 9004 989 8005 084 8005 143 0005 218 800
Eiendomsskatt159 315160 000275 000288 000302 800302 800
Sum driftsinntekter8 661 1018 680 6158 897 4089 064 5059 181 5649 299 123
Driftsutgifter
Lønnsutgifter3 712 2583 804 6943 666 2513 674 4293 694 6123 698 126
Sosiale utgifter974 0091 095 1701 077 0331 086 1551 091 5721 092 258
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon1 028 8181 393 1691 399 2161 439 6401 496 1581 500 026
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon1 766 005 1 753 546 1 731 303 1 755 627 1 769 8221 790 509
Overføringer896 967 940 608 1 123 678 1 108 478 1 079 4881 079 258
Avskrivninger435 134 440 775 447 648 450 569 453 434456 247
Fordelte utgifter-79 171 -441 933 -442 459 -442 459 −442 459−442 459
Sum driftsutgifter8 734 020 8 986 029 9 002 670 9 072 439 9 142 6279 173 965
Brutto driftsresultat-72 919 -305 414 -105 262 -7 934 38 937 125 158
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte394 953 385 785 387 988 427 579 427 879 461 420
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)23 257 - - - - -
Mottatte avdrag på utlån1 280 1 361 1 361 1 361 1 361 1 361
Sum eksterne finansinntekter419 490 387 146 389 349 428 940 429 240 462 781
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger264 870 295 856 303 042 337 223 327 235 354 905
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)1 992 - - - - -
Avdrag på lån353 032 376 410 323 699 345 276 340 860 346 129
Utlån1 370 1 230 1 230 1 230 1 230 1 230
Sum eksterne finansutgifter621 264 673 496 627 971 683 729 669 325 702 264
Resultat eksterne finanstransaksjoner-201 774 -286 350 -238 622 -254 789 -240 085 -239 483
Motpost avskrivninger435 134 440 775 447 648 450 569 453 434 456 247
Netto driftsresultat160 441 -150 989 103 764 187 846 252 286 341 922
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk15 506 7 763 - - - -
Bruk av disposisjonsfond77 015 92 201 - - - -
Bruk av bundne fond85 091 87 228 15 656 12 842 5 221 4 900
Sum bruk av avsetninger177 613 187 19215 65612 8425 2214 900
Overført til investeringsregnskapet143 418 1 197 119 420 200 688 257 507 346 822
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk- - - - - -
Avsatt til disposisjonsfond106 336 35 006 - - - -
Avsatt til bundne fond80 537 - - - - -
Sum avsetninger330 291 36 203 119 420 200 688 257 507 346 822
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk7 763 - - - - -
Tabell 2.1 Hovedoversikt ai??i?? drift
Last ned tabelldata (Excel)


Denne siden ble sist oppdatert 7. October 2018, 12:07.