Rådmannens forslag 2.2.1 Hovedoversikt investering

Hovedoversikt - investeringRegnskap 2013Budsjett 2014Budsjett 2015Budsjett 2016Budsjett 2017Budsjett 2018
Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom147 644139 400341 60052 5002 80059 000
Andre salgsinntekter1 995- - - 00
Overføringer med krav til motytelse−5 671145 248153 600140 40090 70094 400
Statlige overføringer10 15052 56038 40034 500284 30032 900
Andre overføringer3 97572 000- - 00
Renteinntekter og utbytte75 000- - - 00
Sum inntekter233 093409 208533 600227 400377 800 186 300
Utgifter
Lønnsutgifter29 11031 168- - 00
Sosiale utgifter6 660 7 172- - 00
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon1 139 138 1 254 7771 272 7491 155 400737 100765 900
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon31 050 - - - 00
Overføringer143 425 377−500−5002 1002 800
Renteutgifter og omkostninger36 - - - 00
Fordelte utgifter-167 674 -85 462 - - 00
Sum utgifter1 181 747 1 208 032 1 272 249 1 154 900 739 200 768 700
Finanstransaksjoner
Avdrag på lån158 721 96 571 95 000 95 000 95 00095 000
Utlån354 256 357 600 364 850 350 000 350 000350 000
Kjøp av aksjer og andeler14 706 13 600 15 100 16 100 17 10018 100
Dekning av tidligere års udekket42 372 76 625 - - 00
Avsatt til ubundne investeringsfond- 101 585 - - 00
Avsatt til bundne investeringsfond36 260 36 000 - - 00
Avsatt til likviditetsreserve- - - - 00
Sum finansieringstransaksjoner606 316 681 981 474 950 461 100 462 100 463 100
Finansieringsbehov1 554 969 1 480 805 1 213 599 1 388 600 823 500 1 045 500
Dekket slik:
Bruk av lån1 017 623 1 223 752 945 529 1 048 412 427 393560 078
Salg av aksjer og andeler23 285 - - - 00
Mottatte avdrag på utlån212 216 140 171 138 600 138 600 138 600138 600
Overført fra driftsbudsjettet143 418 1 197 119 420 200 688 257 507346 822
Bruk av tidligere års udisponert- - - - 00
Bruk av disposisjonsfond33 766 - - - 00
Bruk av bundne driftsfond- - - - 00
Bruk av ubundne investeringsfond- 79 685 10 050 900 00
Bruk av bundne investeringsfond48 037 36 000 - - 00
Bruk av likviditetsreserve- - - - 00
Sum finansiering1 478 3441 480 8051 213 599 1 388 600 823 500 1 045 500
Udekket/udisponert-76 625 - - - - -
Tabell 2.7 Hovedoversikt investering
Last ned tabelldata (Excel)


Denne siden ble sist oppdatert 7. October 2018, 12:07.