Rådmannens forslag 2.2.2 Budsjettskjema 2A ai??i?? investering

Budsjettskjema 2A – investeringRegnskap 2013Budsjett 2014Budsjett 2015Budsjett 2016Budsjett 2017Budsjett 2018
Investeringer i anleggsmidler1 181 7471 208 0321 272 2491 154 900739200768700
Utlån og forskutteringer368 962371 200379 950366 100367100368100
Avdrag på lån158 72196 57195 00095 0009500095000
Dekning av tidligere års udekket42 37276 625- - 00
Avsetninger36 260137 585- - 00
Årets finansieringsbehov1 788 0621 890 0131 747 1991 616 0001 201 300 1 231 800
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler1 017 6231 223 752945 5291 048 412427 393 560 078
Inntekter fra salg av anleggsmidler170 929 139 400341 60052 5002 800 59 000
Tilskudd til investeringer14 125 124 56038 40034 500284 300 32 900
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner206 545 285 419292 200279 000229 300 233 000
Andre inntekter76 995 - - - - -
Sum ekstern finansiering1 486 217 1 773 1311 617 7291 414 412943 793 884 978
Overført fra driftsbudsjettet143 418 1 197 119 420 200 688 257 507 346 822
Bruk av avsetninger81 803 115 685 10 050 900 - -
Sum finansiering1 711 438 1 890 013 1 747 199 1 616 000 1 201 300 1 231 800
Udekket/udisponert76 625 - - - - -
Tabell 2.8 Budsjettskjema 2A ai??i?? investering
Last ned tabelldata (Excel)


Denne siden ble sist oppdatert 7. October 2018, 12:07.