Rådmannens forslag 2.3.1 Netto driftsrammer per Kostra art

Netto driftsrammer per kostrafunksjonVedtatt budsj. 2015Vedtatt budsj. 2014% Endr 2014-2015
100 Politisk styring51 95844 45816,9 %
110 Kontroll og revisjon5 3005 2001,9 %
120 Administrasjon330 035347 583-5,1 %
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen22 67521 4755,6 %
130 Administrasjonslokaler50 70445 99210,3 %
170 Årets premieavvik-125 066−179 378-30,3 %
171 Amortisering av tidligere års premieavvik70 17945 67253,7 %
172 Pensjon270 904322 628-16,0 %
173 Premiefond-26 017−14 92274,4 %
180 Diverse fellesutgifter354 331155 862127,3 %
190 Interne serviceenheter048-100,0 %
201 Førskole888 658907 925-2,1 %
202 Grunnskole1 143 0191 169 869-2,3 %
211 Styrket tilbud til førskolebarn139 563134 4133,8 %
213 Voksenopplæring35 97334 1735,3 %
215 Skolefritidstilbud14 34219 242-25,5 %
221 Førskolelokaler og skyss101 887101 2720,6 %
222 Skolelokaler225 097231 944-3,0 %
223 Skoleskyss6 5956 5950,0 %
231 Aktivitetstilbud barn og unge30 22731 927-5,3 %
232 Forebygging, helsest.- og skoleh.Tjeneste68 44268 892-0,7 %
233 Annet forebyggende helsearbeid30 82231 272-1,4 %
234 Aktivisering- og servicetj overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser88 24586 2452,3 %
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering156 629160 079-2,2 %
242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid85 87566 32529,5 %
243 Tilbud til personer med rusproblemer67 22771 777-6,3 %
244 Barneverntjeneste60 54262 392-3,0 %
251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet17 55417 5540,0 %
252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet180 238172 2384,6 %
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon817 118821 218-0,5 %
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende826 959833 224-0,8 %
255 Medfinansiering somatiske tjenester-2 006107 394-101,9 %
256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene00
261 Institusjonslokaler84 71878 1088,5 %
265 Kommunalt disponerte boliger-104 118-91 26814,1 %
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi14 78215 232-3,0 %
275 Introduksjonsordningen34 36629 86615,1 %
276 Kvalifiseringsordningen40 77840 778
281 Økonomisk sosialhjelp116 516116 516
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig17 27814 91015,9 %
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde4 0082 85840,2 %
301 Plansaksbehandling61 08863 188-3,3 %
302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering01 063-100,0 %
303 Kart og oppmåling8 0137 5136,7 %
304 Bygge-og delesaksbehandling, ansvaresrett og utslippstillatelser1110
305 Eierseksjonering575575
320 Kommunal næringsvirksomhet-10 006-10 006
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet-5 999-824628,0 %
329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling792792
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak1 7801 780
332 Kommunale veier88 36192 461-4,4 %
335 Rekreasjon i tettsted53 18457 882-8,1 %
338 Forebygging av branner og andre ulykker26 63023 78412,0 %
339 Beredskap mot branner og andre ulykker76 66277 148-0,6 %
340 Produksjon av vann-1 4640
345 Distribusjon av vann1 4640
350 Avløpsrensing-9 7200
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann39-9 195-100,4 %
354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.L.00
355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall00
360 Naturforvaltning og friluftsliv18 30717 5074,6 %
365 Kulturminneforvaltning497497
370 Bibliotek51 37649 2264,4 %
375 Museer19 45519 455
377 Kunstformidling58 13356 2873,3 %
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg47 16852 993-11,0 %
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg107 35299 5627,8 %
383 Musikk- og kulturskoler29 08831 888-8,8 %
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg70 44558 61120,2 %
386 Kommunale kulturbygg19 87219 872
390 Den norske kirke79 27476 8343,2 %
392 Andre religiøse formål12 00010 30016,5 %
800 Skatt på inntekt og formue-5 214 800-5 281 900-1,3 %
840 Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd-1 610 023-1 474 7919,2 %
850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger mv.-84 424-84 424
860 Motpost avskrivninger-447 440-439 6931,8 %
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)236 453271 129-12,8 %
880 Interne finansieringstransaksjoner119 42072 89863,8 %
Nettosum alle funksjoner00
Tabell 2.10Ai??Netto driftsrammer per Kostra art
Last ned tabelldata (Excel)


Denne siden ble sist oppdatert 7. October 2018, 12:07.