Rådmannens forslag 2.1.2 Mål og strategier

En balansert befolkningssammensetning – uten demografisk, sosioøkonomisk eller etnisk segregering – er et viktig mål når kommunen skal tilrettelegge for befolkningsvekst og økt boligbygging. Tilbudet og prisnivået på boliger må være slik at også barnefamiliene finner det attraktivt å etablere seg og bli i Stavanger. Kommunen må sikre at ulike områder i byen har en hensiktsmessig sammensetning av boligtyper og -størrelser.

For å oppnå målene om en god by å bo i, vil kommunen sørge for at boligfortetningen gjøres planmessig og samordnet – med gode transportløsninger og tilstrekkelige grøntområder. Utvikling i levekårsforskjeller følges og levekårsundersøkelsen gjennomføres hvert annet år.

Kommunen skal legge til rette for boligbygging gjennom effektiv planlegging, ved å være en forutsigbar samarbeids- og avtalepart og ved tilrettelegging for teknisk, grønn og sosial infrastruktur.

I perioden vil en stor del av boligutbyggingen skje som byomforming innenfor den allerede utbygde byen. En sammensatt eiendomsstruktur, eksisterende virksomheter og omfattende rekkefølgekrav kan ofte gjøre det utfordrende å komme i gang med utbygging i slike områder.

Særlig aktuelle planer

 • Gjeldende, Kommuneplan 2010–2025
 • Nytt planforslag på høring 2014, Kommuneplan 2014–2029
 • Felles befolkningsframskrivinger for storbyområdet, under arbeid
 • Felles boligstrategi for storbyområdet, vedtatt
 • Utbyggingsplan (2011-2015)
 • Boligbyggeprogram (2013) og befolkningsframskriving årlig
 • Strategisk næringsplan for Stavangerregionen 2013–2025
 • Kommunedelplan sentrum, planforslag på høring 2014
 • Kommunedelplan for Paradis og Hillevåg: Aktuelt å revidere rekkefølgebestemmelser
 • Ny interkommunal kommunedelplan for Forus igangsettes i 2014
 • Områdeplan for Jåttå nord og Nore Sunde er vedtatt i 2014. Atlanteren skal vedtas. Forus øst, Madla-Revheim, UiS og Dusavik forberedes for høring

Denne siden ble sist oppdatert 27. October 2014, 14:11.