Rådmannens forslag 2.2.2 Mål og strategier

Mål og strategier for å møte utfordringene framgår dels av gjeldende planer, men er også under utvikling gjennom flere enkeltprosjekter og planprosesser. Overordnede mål er:

  • Ruste og utdanne barn og unge til å bli aktive og skapende deltakere i samfunns- og arbeidsliv
  • Mestring og god helse gjennom hele livet
  • Utjevning av sosiale ulikheter i helse
  • God bolig i et godt bomiljø for alle
  • Gode tjenester til personer med behov for bistand og oppfølging

Tidlig innsats er en gjennomgående strategi for å sikre mestring og god helse gjennom hele livsløpet. Strategien er utfordrende både faglig (fordi det det er nødvendig å sette inn de rette tiltakene mot de rette risikofaktorene) og økonomisk (fordi resultatene først blir synliggjort over tid). Det er derfor viktig at omstillingene følges opp med forskningsbaserte evalueringer, og at tiltak baseres både på kunnskap om forebyggende effekt og velferdsgevinst for målgruppene.

Denne siden ble sist oppdatert 7. October 2014, 13:09.