Rådmannens forslag 2.2.4 Styringsindikatorer

Livskvalitet, velferd og folkehelse
Mål / strategiIndikatorRetning
Utsette funksjonssvikt og behov for helse- og omsorgstjenester Tidlig innsats RehabiliteringSnittalder innskriving til sykehjem langtidsopphold Andel uten hjemmetjenester og institusjonstjenester etter alder Antall/andel rehabilitertØke snitt alder ved innskrivning
Sikre mestring og god helse tidlig i livsløpet Tidlig innsats i barnehage og skoleUtvikling i spesialtiltak etter alder Andel elever etter klassetrinn som er over kritisk grense/mestringsnivåSnu trend
Sikre bo og dagtilbud for særlig vanskeligstilte Skaffe bolig, beholde bolig og følge opp i bolig Opprette tilstrekkelig kapasitet for bofellesskap og dagaktivitetstilbudNetto tilgang på kommunale boliger for vanskeligstilte Venteliste kommunale boliger for vanskeligstilte Venteliste bofellesskap PU og dagaktivitet PUFlere boliger Reduserte ventelister
Tabell 2.3 Styringsindikatorer livskvalitet, velferd og folkehelse
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 7. October 2014, 15:05.