Rådmannens forslag 2.3.4 Styringsindikatorer

Miljø, klima, byutvikling og transport
Mål / strategiIndikatorRetning
Redusere støy og utslipp til luft 0-vekst i personbiltransport SykkelsatsingSykkelbruk ved tellepunkter Bilbruk ved tellepunkter Kollektivandel kollektivreisende «Klimameteret» Vei/transport og byggØke ønsket atferd og redusere uønsket
Redusere energibruk Energieffektive bygg EnergistyringEnergibruk i kommunale bygg per kvmRedusere energibruk
Redusere transportbehovet Samordnet areal- og transportplanleggingAndel boliger og arbeidsplasser lokalisert langs hovedkollektivakseneØke andelen
Tabell 2.4 Styringsindikatorer miljø, klima, byutvikling og transport
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 7. October 2014, 15:08.