Rådmannens forslag 2.4 Verdibevaring

2.4.1 Vedlikeholdsetterslepet

• VerdibevaringVedlikeholdsstrategi for kommunens bygningsmasse og aktuelle uteområder ble vedtatt av bystyret i september 2013. Strategien bygger på en omfattende registrering og analyse av den tekniske tilstanden til kommunens bygningsmasse og uteområder i tilknytning til skoler, barnehager og sykehjem. Ut i fra registreringen og analysene er det estimert et samlet etterslep for bygg, og dette er korrigert for bygg der det allerede er satt i gang tiltak for å komme opp på brukbar eller bra standard. Videre er det redegjort for de økonomiske ressurser som kreves for å stoppe og redusere forfallet.

Kategorisering av standard for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse (FDV) tar utgangspunkt i Holte-modellen. Holte-modellen har tre satser[1] for løpende FDV.

Nåværende FDV-budsjett er på 89 % av Holte-modellen lav sats. Dette betyr at forfallet på den kommunale bygningsmassen øker hvert år.

 

 • 1 Lav sats som kun innebærer forefallende vedlikehold, og gradvis vil redusere standarden på de kommunale byggene. Middels sats som medfører verdibevarende vedlikehold, og høy sats som gir mulighet for utvikling av byggene basert på standardheving og forskriftskrav.

2.4.2 Mål og strategier

Kommunens langsiktige mål er, i henhold til den vedtatte vedlikeholdsstrategien, å bringe bygningsmassen opp til god teknisk standard. Strategier for å nå målet er:

 • Foreta en overgang fra et kortsiktig investeringsfokus til et langsiktig forvaltningsfokus. Vedlikehold må gjennomføres på et verdibevarende nivå.
 • Etablere krav ved nybygg og nye uteområder som bidrar til å redusere vedlikeholdsbehovet mest mulig
 • Vurdere avhending eller rivning av de dårligste byggene
 • Dokumentasjon av tilstand og nøye oppfølging av byggene og aktuelle uteområder gjennom vedlikeholdsbefaringer, -rapportering og en komplett tilstandsvurdering hvert fjerde år
 • Øke kapasitet og kompetanse for å ivareta det økte ambisjonsnivå

Gjennomføringstempo og finansiering besluttes i handlings- og økonomiplanene.

2.4.3 Prioriterte innsatsområder

Den krevende økonomiske situasjonen fører til at vedlikehold i stor grad må forskyves til slutten av planperioden. Samtidig som vedlikeholdsstrategien skal legges til grunn for arbeidet med verdibevaring og tilrettelegging for langvarig bruk av bygningsmassen, må kostnadene tilpasses gjeldende økonomiske rammer. Middels Holthe-sats ble lagt til grunn for kommunens nye bygg fra og med HØP 2014-2017. Middels Holthe-sats bør etter hvert legges til grunn for alle bygg.

Vedlikeholdet skal innrettes slik at omfanget på strakstiltak minimaliseres. Formålsbygg må være funksjonelle, fleksible og fremtidsrettede med program for funksjons- og kapasitetsendring. Fremtidig arealbehov må kartlegges og ses i sammenheng med resultatene av kartleggingen av vedlikeholdsetterslepet. Bygg kan eksempelvis brukes på nytt til andre formål. Bygg som skal rehabiliteres kan få nye bruksområder der dette er hensiktsmessig og effektivt.

Deler av kommunens investeringer går til rehabilitering/oppgradering av slitte bygg. Noen av disse tiltakene vil bidra til å redusere vedlikeholdsetterslepet og kommer i tillegg til den foreslåtte økningen av vedlikeholdsbudsjettet. Samtidig vil den foreslåtte økte satsingen på boligkjøp gjøre det mulig å erstatte en del gamle boliger med dårlig teknisk tilstand med nye boliger, i tillegg til økningen av antall kommunale boliger.

Kommunen har også betydelige anleggsmidler ut over bygningsmassen som er prioritert i vedlikeholdsstrategien. På et tidspunkt må også disse inkluderes i vedlikeholdsplanene.

Rådmannen skal som oppfølging av vedlikeholdsstrategien, påse at det gjennomføres årlige vedlikeholdsbefaringer og en detaljert tilstandsvurdering av alle bygg hvert fjerde år. Videre skal kommunalstyret for bymiljø og utbygging få faste rapporter som redegjør for planlagte vedlikeholdstiltak og faste driftsutgifter per bygningsgruppe.

Finansiering av verdibevarende vedlikehold for hele bygningsmassen må skje over flere perioder.

Særlig aktuelle planer

 • Vedlikeholdsstrategi for kommunens bygningsmasse og aktuelle uteområder 2013
 • Utbyggingsplanen 2011–2015
 • Områdeløftet innen levekår og kommunale boliger
 • Plan for skolestruktur 2012
 • Barnehagebruksplan 2013

2.4.4 Styringsindikatorer

Verdibevaring
Mål / strategiIndikatorRetning
Stanse verdiforringelse og ta inn vedlikeholdsetterslepetUtvikling i registrert tilstand: · Kommunale formålsbygg · Kommunale boliger · UtearealerForbedring på sikt
Fornye ledningsnettet (VAR)Fornyelsestakt vann- og avløpsnett Vannlekkasjer1 % per år Maks 20 % innen 2022
Tabell 2.5 Styringsindikatorer, verdibevaring
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 29. October 2014, 14:06.