Rådmannens forslag 2.4.3 Prioriterte innsatsområder

Den krevende økonomiske situasjonen fører til at vedlikehold i stor grad må forskyves til slutten av planperioden. Samtidig som vedlikeholdsstrategien skal legges til grunn for arbeidet med verdibevaring og tilrettelegging for langvarig bruk av bygningsmassen, må kostnadene tilpasses gjeldende økonomiske rammer. Middels Holthe-sats ble lagt til grunn for kommunens nye bygg fra og med HØP 2014-2017. Middels Holthe-sats bør etter hvert legges til grunn for alle bygg.

Vedlikeholdet skal innrettes slik at omfanget på strakstiltak minimaliseres. Formålsbygg må være funksjonelle, fleksible og fremtidsrettede med program for funksjons- og kapasitetsendring. Fremtidig arealbehov må kartlegges og ses i sammenheng med resultatene av kartleggingen av vedlikeholdsetterslepet. Bygg kan eksempelvis brukes på nytt til andre formål. Bygg som skal rehabiliteres kan få nye bruksområder der dette er hensiktsmessig og effektivt.

Deler av kommunens investeringer går til rehabilitering/oppgradering av slitte bygg. Noen av disse tiltakene vil bidra til å redusere vedlikeholdsetterslepet og kommer i tillegg til den foreslåtte økningen av vedlikeholdsbudsjettet. Samtidig vil den foreslåtte økte satsingen på boligkjøp gjøre det mulig å erstatte en del gamle boliger med dårlig teknisk tilstand med nye boliger, i tillegg til økningen av antall kommunale boliger.

Kommunen har også betydelige anleggsmidler ut over bygningsmassen som er prioritert i vedlikeholdsstrategien. På et tidspunkt må også disse inkluderes i vedlikeholdsplanene.

Rådmannen skal som oppfølging av vedlikeholdsstrategien, påse at det gjennomføres årlige vedlikeholdsbefaringer og en detaljert tilstandsvurdering av alle bygg hvert fjerde år. Videre skal kommunalstyret for bymiljø og utbygging få faste rapporter som redegjør for planlagte vedlikeholdstiltak og faste driftsutgifter per bygningsgruppe.

Finansiering av verdibevarende vedlikehold for hele bygningsmassen må skje over flere perioder.

Særlig aktuelle planer

  • Vedlikeholdsstrategi for kommunens bygningsmasse og aktuelle uteområder 2013
  • Utbyggingsplanen 2011–2015
  • Områdeløftet innen levekår og kommunale boliger
  • Plan for skolestruktur 2012
  • Barnehagebruksplan 2013

Denne siden ble sist oppdatert 29. October 2014, 14:06.