Rådmannens forslag 2.4.4 Styringsindikatorer

Verdibevaring
Mål / strategiIndikatorRetning
Stanse verdiforringelse og ta inn vedlikeholdsetterslepetUtvikling i registrert tilstand: · Kommunale formålsbygg · Kommunale boliger · UtearealerForbedring på sikt
Fornye ledningsnettet (VAR)Fornyelsestakt vann- og avløpsnett Vannlekkasjer1 % per år Maks 20 % innen 2022
Tabell 2.5 Styringsindikatorer, verdibevaring
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 7. October 2014, 14:39.