Rådmannens forslag 2.5.2 Mål og strategier

Ny teknologi og digitale løsninger skal tas i bruk, og løpende styringsinformasjon skal forbedres for å gjøre organisasjonen mer handlekraftig.

Stavanger kommune skal vedta en ny digitaliseringsstrategi. Digitaliseringsstrategien skal være Stavanger kommunes overordnede styringsdokument i det digitale utviklingsarbeidet. Hovedmålene er effektivisering og kvalitetsforbedring. De digitale løsningene skal bidra til økt åpenhet, tilgjengelighet, engasjement, innsyn og brukervennlige selvbetjeningsløsninger. Samtidig skal personvern, taushetsplikt og informasjonssikkerhet ivaretas. Ny revidert IKT-strategi skal bidra til å operasjonalisere målene i digitaliseringsstrategien. Begge strategiene skal være styrende og ligge til grunn for alt IKT-arbeid i kommunen. Se kapittel 7.4 for mer om digital kommune.

Etikk og varsling

Plan for etikk og forebygging av korrupsjon og misligheter er vedtatt i bystyret i april 2014, parallelt med ny etisk standard for ansatte og folkevalgte. Planen følges opp med en rekke tiltak som skal bidra til en åpen og robust organisasjon med høy etisk standard. Retningslinjene for varsling av kritikkverdige forhold er vedtatt av administrasjonsutvalget i september 2014, og følges opp gjennom nye rutiner og kompetansehevende tiltak. Målet er å skape et godt ytringsklima på arbeidsplassen.

Mangfold og likestilling

Stavanger kommune skal være en by preget av åpenhet, inkludering og mangfold – hvor innbyggerne og ansatte føler trygghet for fravær av diskriminering på grunnlag av etnisitet, livssyn, kjønn, funksjonsevne, alder eller seksuell orientering. Handlingsplan for likestilling og mangfold er vedtatt i bystyret våren 2014. Denne gir retning for kommunens rolle som samfunnsutvikler, tjenesteyter og arbeidsgiver på dette området.

Nasjonale og internasjonale prosjekt

Rådmannen legger også vekt på at kommunen utnytter mulighetene for samarbeid og kompetanseutvikling som ligger i Norges tilknytning til nasjonale og internasjonale prosjekter og kompetansemiljøer.

Særlig aktuelle planer

  • Handlings- og økonomiplan 2014–2017
  • Arbeidsgiverstrategi for 2013–2025
  • Strategi for likestilling og mangfold 2013–2020
  • IKT-strategi 2010, under revisjon
  • Digitaliseringsstrategi, under arbeid
  • Strategisk kompetansestyring 2014-2026

Denne siden ble sist oppdatert 4. November 2014, 09:25.