Rådmannens forslag 3.3 Lønns-, pris og renteforutsetninger

Lønnsvekst

Rådmannen har innarbeidet full kompensasjon for helårseffekt av lønnsoppgjøret 2014. Dette utgjør kr 211,35 mill. I forslaget til statsbudsjett er det lagt til grunn en lønnsvekst i 2015 på 3,3 % med et overheng på 0,7 %. Dette legges til grunn ved beregning av lønnsreserven for 2015, kr 95 mill. med virkning fra mai 2015.

Prisvekst

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 er laget i faste 2015-kroner. Dette innebærer et underliggende omstillingsbehov som utgjør kr 18 mill. basert på forventet prisvekst lik 2,4 %. Fravær av priskompensasjon medfører at dersom alt annet er likt, vil handlingsrom og kjøpekraft reduseres. Prioriteringer og behovsvurderinger må gjøres innenfor strammere rammer. Generell priskompensasjon er for øvrig ikke gitt siden 2008.

Renteforutsetninger

Norges Bank har holdt styringsrenten uendret på 1,5 % siden mars 2012. Rentebanen i Norges Banks pengepolitiske rapport fra september 2014 (3/14) tilsier at det ventes at styringsrenten vil bli holdt uendret ut 2015, for deretter å bli økt gradvis til 2 % ved utgangen av 2017. Norges Bank venter videre at risikopåslaget i norsk tremåneders pengemarkedsrente (3 mnd. NIBOR) vil holde seg rundt 0,25 prosentenheter framover. På bakgrunn av prognoser fra Norges Bank legger rådmannen til grunn at tremåneders pengemarkedsrente vil ligge på 1,75 % i 2015, 2,0 % i 2016, 2,25 % i 2017 og 2,5 % i 2018.

Låneopptak i form av sertifikat- og obligasjonslån har bidratt til gode rentebetingelser i 2014. I andre tertial 2014 var all netto rentebærende gjeld og om lag halvparten av all bruttogjeld, sikret med fastrente i form av rentebytteavtaler. Rådmannen vil i 2015 foreta en løpende vurdering av fordelingen mellom fast og flytende rente basert på markedssituasjonen. Gjennomsnittlig rente på alle lån i 2015 forventes å bli på 2,2 %. Det legges videre til grunn at gjennomsnittlig rentenivå vil øke årlig med 0,25 prosentenheter i kommende planperiode. Det er beregnet helårseffekt på renter- og avdrag i det året låneopptaket gjennomføres. På grunn av den stramme økonomiske situasjonen foreslår rådmannen at avdragstiden på nye lån økes til inntil 30 år. Rådmannen vil presisere at det er betydelig usikkerhet knyttet til rentenivået i planperioden.

Denne siden ble sist oppdatert 27. October 2014, 18:07.