Rådmannens forslag 3.7.2 Hovedprioriteringer investeringer

Hovedprioriteringene i investeringsbudsjettet er bygging og rehabilitering av skoler, barnehager, sykehjem/bofellesskap samt park og idrettsanlegg. Av en totalramme på kr 4,0 mrd. utgjør nybygg og rehabilitering av skoler og barnehager nær kr 1 mrd. i perioden.

Figur 3.5 Brutto investeringer fordelt etter formålsbygg
Figur 3.5 Brutto investeringer fordelt etter formålsbygg

Flere av de planlagte byggeprosjektene strekker seg utover handlingsplanperioden 2015-2018. Dersom man viderefører samme nivå på de øvrige investeringene (kjøp av boliger, eiendommer, VAR, parker, veier samt sekkeposter og utstyr som i foreslått planperiode 2015–2018), vil investeringsnivået i neste periode 2019–2022 utgjøre kr 2,8 mrd. Rådmannen anbefaler at årlig investeringsnivå holdes på om lag kr 1 mrd., og dette gir begrenset handlingsrom til nye prosjekter og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse i perioden 2015–2022.

Rådmannen vil av den grunn fraråde at investeringsnivået økes ytterligere i handlingsplanperioden 2015–2018. Økning av gjeld og kapitalutgifter, og ikke minst økning i driftsutgiftene på grunn av utvidet tjenestetilbud, vil redusere det økonomiske handlingsrommet i årene framover. En økning i investeringsnivået vil også måtte vurderes ut fra kapasitetsmessige hensyn. Et høyere samlet investeringsnivå enn foreliggende forslag vil bety redusert økonomisk bærekraft.

Tabellen under viser hvordan de samlede investeringene fordeler seg per år i perioden, både beløpsmessig og etter formål. Det påpekes at investeringene er eksklusiv investeringer i interkommunale selskaper, der selskapene selv tar opp lån (Stavanger konserthus IKS, Sørmarka flerbrukshall IKS, Multihallen og Storhallen IKS mv.) Stavanger kommune yter tilskudd til finansiering av låneopptak i IKS-ene via driftsbudsjettet, jf. omtale i pkt 3.8.4 Driftstiltak – tabell og tiltaksbeskrivelser, tiltak 29-31.

Formål2015201620172018Sum
Skoler153 500187 700124 500302 300768 000
Sykehjem/bofellesskap237 400218 900176 50012 000644 800
Utbyggingsområder199 600164 50080 00080 000524 100
Diverse bygg og anlegg174 549198 10088 00045 000505 649
Park, vei og idrett131 700117 90082 70082 700415 000
VAR-sektor101 300102 40092 90085 400382 000
Idrettsbygg131 60075 90034 500116 500358 500
Barnehager96 30066 00017 00013 000192 300
Utstyr,inventar, felles systemer39 60030 10031 10032 100132 900
Kirkelige formål14 8008 50029 10017 80070 200
SUM (hele kr 1000)1 280 3491 170 000756 300786 8003 993 449
Tabell 3.6 Investeringer 2015–2018 etter hovedformål
Last ned tabelldata (Excel)

Rådmannen presiserer at kostnadene ved rehabiliteringsprosjekter bygger på prognoser basert på dagens kostnads- og detaljeringsnivå. Mer sikre tall vil først fremkomme når forprosjekt er utarbeidet. Finansiering tilpasses antatt fremdrift. Kostnader for nybygg er basert på de siste oppdaterte kostnadsanslagene.

De største investeringene innenfor skoleområde er knyttet til utbygging av Eiganes skole, ny skole på Storhaug og Jåtten ny skole. Det er til sammen foreslått avsatt om lag kr 469 mill. til disse prosjektene. Det største enkeltprosjektet innenfor sykehjem er Lervik med foreslått fullfinansiering i planperioden på kr 483 mill. Dette følger av tidligere vedtak.

Fagplan for Idrett 2014-2029 ble vedtatt i bystyret 27.10.2014. Foreslåtte tiltak følger den vedtatte prioritering i planen. Dette gjøres ved at det foreslås avsatt planleggingsmidler til realisering av folkebadet, i tillegg foreslås Hetlandshallen, dobbelthall og to svømmehaller ferdigstilt i planperioden. Resterende investeringer i idrettsanlegg vil bli forsøkt tatt inn i kommende handlings- og økonomiplaner.

Bystyrets målsetting om å utvikle Stavanger Forum-området til et fremtidsrettet konferanse-, utstillings- og idrettsområde er videreført. De store investeringene i Stavanger Forum-området ferdigstilles i planperioden.

Rådmannen påpeker at det i løpet av denne økonomiplanperioden startes opp en rekke større investeringsprosjekter med betydelige driftskonsekvenser, også utover denne planperioden. Dette gjelder særlig bofellesskap og sykehjem. Det vises til hovedtabellen for driftsbudsjettet hvor driftskonsekvensene fremgår konkret. Det må tas hensyn til disse forholdene når driftsnivået i denne planperioden fastsettes, dette for å sikre økonomisk handlingsrom som grunnlag for fortsatt utvikling og opprettholdelse av et godt og tilpasset tjenestetilbud.

Av tabell 3.7 fremgår hvilke nye investeringsprosjekter som er foreslått startet opp/ferdigstilt i perioden 2015–2018 utover vedtak i Handlings- og økonomiplan 2014–2017. Oversikten inneholder prosjekter som er vedtatt i løpet av 2014 og nye prosjekter som foreslås for kommende periode.

Nye investeringer 2015-2018Prosjekt kostnadKostnader innarbeidet i 2015-2018Bevilget i 2014Gjenstår å bevilge etter 2018
Energitiltak i kommunale bygg, sak 95/14 i formannskapet (ferdigstilles i 2017)55 00055 000
Haugåsveien, 20 kommunale boliger og 3 tjenesteboliger (ferdigstilles i 2017)55 00055 000
Oddahagen, 9 boliger, sak 94/14 i bystyret (ferdigstilles i 2016)25 00024 0001 000
Kari Trestakkv. 3, 10 boliger, sak 94/14 i bystyret (ferdigstilles i 2016)25 00023 0002 000
Prestebolig Hafrsfjord menighet, sak 121/14 i kommunalstyret for miljø og utbygging (ferdigstilles i 2015)5 3001 8003 500
Bydelsmusikkskoler, Kvernevik, Hundvåg og Jåtten skole, sak 136/12 i bystyret (ferdigstilles i 2019/2020)42 000- 42 000
Dansesaler Bjergsted, sak 16/14 i formannskapet (ferdigstilles i 2015)26 00020 0006 000
Gatelysarmatur som inneholder kvikksølv, utskifting, sak 36/14 i kommunalstyret for miljø og utbygging (ferdigstilles i 2018)40 00040 000
Domkirken 2025, sak 94/14 i bystyret (ferdigstilles innen 2025)305 00020 0002 500282 500
Kongsgata 47/49, rehabilitering (ferdigstilles i 2016)10 00010 000
Olav Kyrresgate 23, taktekking (ferdigstilles i 2016)5 0005 000
Vaulen skole, ombygging (ferdigstillelse i 2021)150 0002 000148 000
Kvaleberg skole, utbygging (ferdig 2020)57 0002 00055 000
Kannik skole, modulbygg (ferdig 2015)16 00016 000
Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming (ferdigstillelse i 2020)30 0002 00028 000
Omsorgsboliger i bofellesskap til personer med utviklingshemming, 2x8 boliger (ferdigstilles i 2020) 80 0002 00078 000
Dagtilbud for personer med utviklingshemming (ferdigstilles i 2017)3 0003 000
Alarmer/mottakssentraler tekniske hjemmetjenester, utskifting (ferdigstilles i 2016)4 5004 500
Flytting av datasentre (ferdigstilles i 2015)6 5006 500
Kirkeparker/gravlunder, oppgradering (ferdigstilles i 2020)7 0004 0003 000
Gravlunder, utredning av trykk- og avløpsledninger (ferdigstilles i 2018)1 1001 100
Tasta gravlund, prosjektering 800
Sum nye prosjekter i 2015-2018948 400297 70015 000636 500
Tabell 3.7 Nye investeringsprosjekter foreslått i perioden 2015–2018 (tall i 1000 kr) utover vedtak i handlings- og økonomiplanen for 2014–2017
Last ned tabelldata (Excel)

Tabell 3.8 viser hvilke prosjekter som er foreslått utsatt/framskjøvet i forhold til forutsetningene i Handlings- og økonomiplan 2014–2017.

ProsjektUtsettelseFramskyvingHovedårsak til utsettelse/framskyving
Diverse bygg og anlegg
Vålandstårnet, rehabilitering (ferdigstilles i 2015)ca. 1 årDet er hensiktsmessig å realisere prosjektet parallelt med prosjektet Vålandsbassengene
Skoler
Madlamark skole, nybygg (ferdigstilles i 2019)ca. 1 årFerdigstillelse av skolen er tilpasset forventet elevvekst i området
Skeie skole, utvidelse (ferdigstilles i 2022)ca. 3 årFerdigstillelse av skolen er tilpasset forventet elevvekst i området
Storhaug bydel, ny barneskole (ferdigstilles i 2019)ca. 1 årFerdigstillelse av skolen er tilpasset forventet elevvekst i området
Tastaveden skole, rehabilitering (ferdigstilles i 2019)ca. 1 årBudsjettmessige årsaker/prioriteringer
Kvernevik skole, rehabilitering (ferdigstilles i 2019/2020)ca. 1 årBudsjettmessige årsaker/prioriteringer
Hundvåg skole, rehabilitering (ferdigstilles i 2019)ca. 1 årBudsjettmessige årsaker/prioriteringer
Gautesete skole, rehabilitering/funksjonsendring (ferdigstilles i 2018)ca. 1årBudsjettmessige årsaker/prioriteringer
Barnehager
Emmaus barnehage (ferdigstilles i 2016)ca. 1 årBudsjett tilpasses til prosjektets framdrift
Kløvereng barnehage (ferdigstilles i 2015)ca. 1 årBudsjett tilpasses til prosjektets framdrift
Atlanteren, ny barnehage (ferdigstilles i 2019/2020)ca. 1 årFerdigstillelse av barnehagen er tilpasset utbyggingen av området Atlanteren
Tasta barnehageBudsjettmessige årsaker/prioriteringer. Ny vurdering vil bli foretatt i forbindelse med barnehagebruksplan i 1. halvår 2015.
Sykehjem og bofellesskap
Bjørn Farmandsgt. 25, 4 plasser i barnebolig (ferdigstilles i 2016)ca. 1 årBudsjett tilpasses til prosjektets framdrift
Lervig sykehjem (ferdigstilles i 2017)ca. 1 årBudsjett tilpasses til prosjektets framdrift
St. Petri aldershjem (ferdigstilles i 2020)ca. 1 årUtsettes som følge av utsettelse på Lervig
Vålandstunet sykehjem, riving, nytt bofellesskap (ferdigstilles i 2020)ca. 1 årUtsettes som følge av utsettelse på Lervig
Øyane sykehjemBudsjettmessige årsaker/prioriteringer
Park-/ idrettsbygg
Hetlandshallen, dobbelhallca. 2 årBudsjettmessige årsaker/prioriteringer
Stavanger svømmehall, rehabilitering (ferdigstilles i 2018/2019)ca. 1 årBudsjettmessige årsaker/prioriteringer
Gang/sykkelvei Austre Åmøy (ferdigstilles i 2016/2017)ca. 2 årProsjektet kan ikke realiseres før ny reguleringsplan er godkjent. Budsjett tilpasses til prosjektets framdrift.
Park og vei
Tasta skatepark (ferdigstilles i 2016)ca. 1 årBudsjett tilpasses til prosjektets framdrift
Kirkelig fellesråd
Bekkefaret kirkeca. 1 årBudsjettmessige årsaker/prioriteringer
Nye Gamlingenca. 1 årBudsjett tilpasses til prosjektets framdrift
Tabell 3.8 Utsatte investeringsprosjekter i forhold til vedtatt HØP 2014–2017
Last ned tabelldata (Excel)

De samlede innmeldte behovene for investeringer er betydelig høyere enn det rådmannens forslag legger til grunn. Dette gjelder først og fremst et meget stort behov for ytterligere rehabilitering av bestående bygningsmasse og infrastruktur, men også behov for nye investeringer.

Av investeringer som ikke er inkludert i rådmannens forslag, nevnes her enkelte større prosjekt:

Nytt bydelshus i Kvernevik

Formannskapet vedtok i sak 132/14 at det skal bygges et kombinert bydels- og helsehus innenfor områdeplan 2017. I henholdt til vedtaket skal bygget realiseres som offentlig privat samarbeid (OPS) og det skal legges fram en politisk sak i løpet av 2014 som redegjør hvilke helserelaterte funksjoner som bør inngå i prosjektet og hvordan disse skal finansieres. I samme sak ble rådmannen delegert fullmakt til å gjennomføre konkurranse av OPS- prosjektet, når overnevnte elementer er avklart.

Tasta barnehage

Som følge av budsjettmessige årsaker har rådmannen ikke innarbeidet utbygging av barnehagen i handlings- og økonomiplan for 2015-2018. På området til Byfjord skole er det satt opp et modulbygg som en midlertidig løsning og kan brukes i flere år framover. Kommunen har full barnehagedekning for barn med lovfestet rett og rådmannen har i sitt budsjettforslag videreført full barnehagedekning i planperioden. Realisering av ny Tasta barnehage vil bli vurdert i forbindelse med barnehagebruksplan som skal utarbeides i 1. halvår 2015.

Kiellandsenter og litteraturhus i Stavanger

Formannskapet vedtok i sak 43/14 driftsmodell og videre framdrift for Kiellandsenter og litteraturhus i Stavanger. I tillegg vedtok formannskapet at arbeidet med forprosjekt for rehabilitering av Kulturbanken igangsettes, der gjennomføringen vurderes i handlings- og økonomiplanen. Som følge av budsjettmessige årsaker er rehabiliteringsmidler ikke innarbeidet i denne planperioden.

Øyane sykehjem

Ved behandling av handlings- og økonomiplan 2014-2017 ble det vedtatt at Øyane sykehjem skal bygges ut innen 2018. Dekningsgraden for heldøgnsomsorg til eldre utgjør gjennomsnittlig 24 % i perioden 2015-2022 uten realisering av Øyane. Rådmannen har derfor foreslått å skyve bygging av Øyane ut av denne handlingsperioden.

Ny brannstasjonsstruktur

Stavanger bystyre godkjente den 8. september 2014 (sak 121/14) forslag til ny brannstasjonsstruktur i ansvarsområdet til Brannvesenet Sør-Rogaland IKS. Forslaget omfatter blant annet nye stasjoner i Stavanger, Sandnes, Time/Klepp og Gjesdal kommune. I saken ble det lagt til grunn at ny hovedbrannstasjon på Stangeland i Sandnes kommune skal oppføres først, med tentativ ferdigstillelse høsten 2016. Det legges videre til grunn at det skal oppføres to nye brannstasjoner i Stavanger kommune. Kommunen har startet opp planleggingen av de to stasjonene i Stavanger, som vil oppføres etter at hovedbrannstasjonen er ferdigstilt. Dette arbeidet vil danne grunnlaget for en innarbeiding av de nye stasjonene ved neste rullering av handlings- og økonomiplanen.

Denne siden ble sist oppdatert 28. October 2014, 13:06.