Rådmannens forslag 3.7.4 Utvikling av lånegjeld

Det er budsjettert med et låneopptak for bykassen (ekskl. startlån og lån til foretakene) på kr 646,7 mill. i 2015, kr 708,1 mill. i 2016, kr 125,9 mill. i 2017 og kr 262 mill. i 2018. Beregnet brutto lånegjeld (ekskl. startlån) per 31.12.2018 er da på kr 5,67 mrd. En oversikt over utviklingen i ordinære lån i planperioden framkommer av kolonne 3 i tabell 3.10

Startlån har de siste årene vært et viktig virkemiddel i boligpolitikken. Rådmannen foreslår en låneramme for startlån på kr 350 mill. per år i perioden 2015-2018. Rådmannen har i tråd med vedtatt budsjett søkt om utbetaling av kr 350 mill. i startlån i 2014. Husbanken har per oktober 2014 utbetalt kr 231 mill. Innvilget lån sammen med ubrukte lånemidler vil dekke etterspørselen etter startlån i inneværende år. Avdrag og renter på startlån betjenes av de respektive låntakerne og påvirker ikke kommunens resultat. Det er imidlertid alltid en risiko knyttet til mislighold. En oversikt over startlån framkommer i kolonne 2 i tabell 3.10

Staten gir tilskudd til å dekke renter og avdrag i forbindelse med Eldre- og psykiatriplanen og Reform-97 (6-årsreformen), samt tilskudd til å dekke renter i forbindelse med rehabilitering av skole- og kirkebygg. Lån med rente- og avdragskompensasjon framkommer i kolonne 5 i tabell 3.10 Kolonne 6 gir en oversikt over lån som betjenes av gebyrinntektene i VAR-sektoren. Kolonne 7 viser ordinære lån fratrukket lån med tilskuddsordninger og lån knyttet til VAR-sektoren (kolonne 3 minus kolonne 5 og 6).

Tall i mill. kroner Startlån/ formidlingslån Ordinære lån Sum lån Lån med tilskudds-ordninger fra Husbanken Lån VAR-sektor Ordinære lån minus lån med tilskudds-ordninger og
VAR-sektor
1 2 3 4 5 6 7
Beregnet lånegjeld 31.12.14 1 640,6 5 200,3 6 840,9 736,8 1 497,3 2 966,2
+ Låneopptak 2015 350,0 646,7 996,7 0,0 101,3 545,4
– Avdrag 2015 −139,4 −276,6 −416,1 −53,4 −59,0 −164,2
Beregnet lånegjeld 31.12.15 1 851,2 5 570,4 7 421,5 683,4 1 539,5 3 347,5
+ Låneopptak 2016 350,0 708,1 1 058,1 0,0 102,4 605,7
– Avdrag 2016 −150,7 −298,5 −449,2 −51,9 −62,2 −184,4
Beregnet lånegjeld 31.12.16 2 050,4 5 980,0 8 030,4 631,5 1 579,7 3 768,8
+ Låneopptak 2017 350,0 125,9 475,9 0,0 92,9 33,0
– Avdrag 2017 −117,7 −345,0 −462,7 −50,3 −64,8 −229,9
Beregnet lånegjeld 31.12.17 2 282,7 5 760,9 8 043,6 581,1 1 607,9 3 571,9
+ Låneopptak 2018 350,0 262,0 612,0 0,0 85,4 176,6
– Avdrag 2018 −131,7 −352,0 −483,7 −50,3 −67,3 −234,4
Beregnet lånegjeld 31.12.18 2 501,0 5 670,9 8 171,9 530,9 1 625,9 3 514,0
Tabell 3.10 Oversikt over lånetyper med avdragsplan og renter
Figur 3.6 Utvikling for ulike typer lånegjeld
Figur 3.6 Utvikling for ulike typer lånegjeld

Lån som kommunale selskap tar opp selv er ikke inkludert i tallene, da disse kapitalutgiftene budsjetteres som overføringer til selskapene. Dette gjelder blant annet Sørmarka flerbrukshall IKS, Multihallen og Storhallen IKS og Stavanger konserthus IKS som per 2015 vil ha gjennomført et samlet låneopptak på kr 1,04 mrd. (korrigert for mellomfinansiering). For 2015 er det budsjettert med et samlet tilskudd på kr 54,6 mill. som skal dekke Stavanger kommunes andel av kapitalkostnadene til de tre selskapene. Lån tatt opp av kommunale selskap er ikke inkludert i bykassens brutto lånegjeld.

Interkommunale selskaper, lån og tilskuddsgrunnlagOpprinnelig lånesaldoTilleggslånSum lånTilskudd kapital-kostnader 2015Tilskudd drift 2015Sum tilskudd 2015
Stavanger konserthus IKS (100 %)500 000140 000640 00037 2008 00045 200
Multihallen og Storhallen IKS (62,4%)160 000160 0007 8003 40011 200
Sørmarka flerbrukshall IKS (64,02%)200 00037 875237 8759 6003 70013 300
Sum860 000177 8751 037 87554 60015 10069 700
Tabell 3.11 Interkommunale selskaper, lån og tilskuddsgrunnlag
Last ned tabelldata (Excel)

Figur 3.7 viser utviklingen i brutto lånegjeld for Stavanger kommune med og uten startlån i perioden fra 2009-2018. Andelen av brutto lånegjeld som har flytende rente er på om lag 50 %. Rådmannen foretar løpende en vurdering av fordelingen mellom fast og flytende rente basert på markedssituasjonen. Dette for å sikre forutsigbarhet gjennom å gjøre kommunen mindre sårbar for renteendringer.

Figur 3.7 Utvikling av brutto lånegjeld 2009–2018
Figur 3.7 Utvikling av brutto lånegjeld 2009–2018

Det er lagt til grunn en gjennomsnittsrente for alle lån på 2,2 % i 2015, jf. renteprognosen beskrevet under punkt 3.3. Det er budsjettert med kr 471,2 mill. i netto kapitalutgifter i 2015, med en videre økning til kr 514,1 mill. i 2018. Det gis en detaljert oversikt over utviklingen i kapitalutgiftene i avsnitt 3.8.

Når kommunens lånegjeld sammenlignes med andre ASSS-kommuner benyttes blant annet begrepet netto lånegjeld. Netto lånegjeld defineres som langsiktig lånegjeld (ekskl. pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån (startlån og Lyse-lån) og ubrukte lånemidler. Figur 3.8 viser netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter for ASSS-kommunene i perioden 2012–2013 (konserntall). Stavanger kommune har de siste årene hatt en økning i netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter, men nivået ligger likevel fortsatt under gjennomsnittet (utenom Oslo) for ASSS kommunene og resten av landet.

Figur 3.8 Netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter
Figur 3.8 Netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter

Denne siden ble sist oppdatert 29. October 2014, 13:28.