Rådmannens forslag 4.1 Vann og avlA?psgebyr



4.1.1 Generelt om gebyrgrunnlaget

Gebyrene baseres pA? at inntektene for vann- og avlA?psverket ikke skal overskride gebyrgrunnlaget sett over en periode pA? fire til fem A?r. I 2015 ligger gebyrinntektene for avlA?psverket litt over gebyrgrunnlaget for A? tilbakebetale opparbeidede underskudd. For vannverket ligger gebyrinntektene under gebyrgrunnlaget i 2015-16 for A? bruke opparbeidet selvkostfond.

Gebyrgrunnlaget bestA?r av utgifter til:

  • Administrasjon, etc.
  • Drift og vedlikehold
  • Betjening av investert kapital
  • Betaling til IVAR for vann- og avlA?pstjenester

Selvkostberegningene gjA?res etter reglene i kommunaldepartementets rundskriv om selvkostberegninger i kommunene.

For stA?rstedelene av VA- anleggene legges det til grunn en avskrivningstid pA? 40 A?r. Avskrivning er lineAi??r.



4.1.2 Beregning av gebyrgrunnlaget

Gebyrgrunnlaget fremgA?r av budsjettet:

Vannverket ai??i?? ansvar 602

  • Funksjon 340: produksjon av vann. Det vil si kjA?p av vann fra IVAR
  • Funksjon 345: Distribusjon av vann

AvlA?psverket ai??i?? ansvar 603

  • Funksjon 350: avlA?psrensing. Det vil si leveranse av avlA?psvann til IVAR.
  • Funksjon 353: avlA?psanlegg, innsamling av avlA?psvann

Funksjon 345 og 353 vises med fA?lgende oppdeling: LA?nn for VA- verkets egen administrasjon, drift og vedlikehold samt overfA?ringer til administrasjonen og kapitalkostnader.

Beregning av gebyrgrunnlag A?r 2015

Vannverket2015201620172018
Fastledd, IVAR17 370 19 608 24 844 31 695
Mengdevariabelt ledd, IVAR26 110 28 028 34 258 42 175
Bemanningsøkning iht Hovedplan700 1 050 1 400 1 750
Driftsutgifter/generell prisstigning33 750 34 425 35 114 35 816
Avskrivninger 17 876 18 939 19 839 20 739
Renter restkapital13 787 14 348 14 790 15 208
Gebyrgrunnlag109 593 116 398 130 245 147 383
Foreslåtte inntekter-99 330 -108 398 -130 245 -147 383
Dekningsgrad90,6 %93,1 %100,0 %100,0 %
Tabell 4.1 Beregning av gebyrgrunnlag A?r 2015 ai??i?? Vannverket.
Last ned tabelldata (Excel)
Avløpsverket2015201620172018
Avløpsrensing IVAR81 732 87 940 88 951 90 990
Bemanningsøkning iht Hovedplan700 1 050 1 400 1 750
Driftsutgifter/generell prisstigning37 326 38 073 38 834 39 611
Avskrivninger 37 190 38 635 39 973 41 311
Renter restkapital27 212 27 244 27 621 27 963
Gebyrgrunnlag184 160 192 942 196 779 201 625
Foreslåtte inntekter-193 841 -202 137 -205 974 -210 820
Dekningsgrad105,3 %104,8 %104,7 %104,6 %
Tabell 4.2 Beregning av gebyrgrunnlag A?r 2015 ai??i?? AvlA?psverket.
Last ned tabelldata (Excel)



4.1.3 Ai??rsgebyrer

Vann

a) UBEBYGDE EIENDOMMER
Inntil bystyret bestemmer noe annet settes gebyret for disse til kr 0 per A?r.

b) FASTLEDDET
Alle eiendommer skal betale kr 4,15 per m2 brutto gulvareal per A?r.

c) DET MENGDEVARIABLE LEDDET
Prisen er kr 3,20 per m3 mA?lt forbruk. Eiendommer som ikke har installert vannmA?ler betaler for et stipulert forbruk tilsvarende 1,5 m3 per m2.

AvlA?p

a) UBEBYGDE EIENDOMMER
Inntil bystyret bestemmer noe annet settes gebyret for disse til kr 0 per A?r.

b) FASTLEDDET
Alle eiendommer skal betale kr 8,24 per m2 brutto gulvareal per A?r.

c) DET MENGDEVARIABLE LEDDET


4.1.4 VannmA?lerleie

Alle abonnenter med vannmA?ler skal betale en A?rlig leie. Prisen for leie er:

VannmålerleieHorisontalVertikal
For 20 mm (3/4”) vannmåler per stk.kr 163190 mm105 mm
25 mm (1”)kr 196260 mm150 mm
40 mm (1 1/2”)kr 259300 mm200 mm
50 mm (2”)kr 431200 mm200 mm
50 mm Woltmannmålerkr 966270 mm
80 mmkr 1213300 mm
100 mmkr 1435360 mm
150 mmkr 1610500 mm
200 mmkr 2418350 mm350 mm
Tabell 4.3 VannmA?lerleie
Last ned tabelldata (Excel)


4.1.5 Tilknytningsgebyrer

Vann

Gebyret for tilknytning er kr 2418,00 + kr 2,25 per m2 brutto gulvareal.

AvlA?p

Gruppe I kr 41,12 per m2 brutto gulvareal. Gjelder for eiendommer hvor tomtene som er gjort byggeklare, allerede har betalt full refusjon for opparbeidelse av hele feltet, vei, vann, avlA?p samt ledninger til feltet.

Gruppe II kr 101,50 per m2 brutto gulvareal. Gjelder for eiendommer hvor tomtene som er gjort byggeklare, bare delvis har betalt og/eller dekket noen av kostnadene til forsterkning av eksisterende offentlig ledningsnett.

Gruppe III kr 200,80 per m2 brutto gulvareal

  1. Gjelder for eksisterende bebyggelse som ved fremfA?ring av offentlig avlA?p gis tilknytningsmuligheter til denne.
  2. Gjelder for bebyggelse som kan tilknyttes eksisterende offentlig avlA?p, og som ikke er pA?lagt refusjon for dette.



4.1.6 OppmA?te



4.1.7 Slamgebyr

Eiendommer som er tilknyttet kommunalt avlA?p, betaler et utlignet gebyr for slam kr 29,46.



Denne siden ble sist oppdatert 7. October 2018, 12:08.