Rådmannens forslag 4.10.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Viser til 10.1.1, 10.1.2, 10.1.4 og 10.1.5. I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning – kr 1 600.

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for berammede saker som blir trukket før fullføring eller som ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 gebyr av satsene etter 10.1 og 10.2.

Denne siden ble sist oppdatert 12. January 2015, 09:52.