Rådmannens forslag 4.11 Gebyrregulativ for byggesaksbehandling 2015

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Gebyrer foreslått med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1 og med virkning fra 1.1.2015.

Gebyrregulativet tar utgangspunkt i de bygningstyper som er basert på NS (Norsk standard) 3457. Regulativet gjenspeiler det faktiske saksbehandlingsarbeidet de forskjellige sakstypene medfører. Gebyret er bygget opp av to elementer, et basisgebyr som avspeiler hovedtyngden av arbeidet innenfor hver sakskategori avhengig av tiltaksklasse, og et arealgebyr som fanger opp merarbeid som følge av størrelsen på bygget. I tillegg kommer gebyr for godkjenning av ansvarlige samt gebyr for behandling av eventuelle dispensasjoner.

I spesielle tilfeller kan kommunen også belaste tiltaket med utgifter til nødvendig sakkyndig bistand i forbindelse med tilsyn.

§1 Gebyret innbefatter
Saksbehandling, godkjenning av ansvarlige, dokumentkontroll, fastsetting av høydeplassering i marken, samt tilsyn av prosjektering, utførelse og kontroll. Gebyret utstedes til tiltakshaver.

Eventuell påvisning av bygget rekvireres av oppmålingsvesenet og betales etter gjeldende regulativ.

§2 Betalingsplikt
Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Etter forfall beregnes renter etter Lov om forsinkelsesrenter. Ved purring påløper purregebyr etter gjeldende satser.

§3 Gebyrberegningstidspunkt/avregning
Gebyret beregnes på det tidspunkt det fattes et vedtak, f.eks. rammetillatelse, igangsettingstillatelse eller tillatelse til tiltak.

§4 Fakturerings- og betalingstidspunkt
Når vedtak som innebærer godkjenning av søknaden blir gitt, herunder også rammetillatelse, faktureres fullt gebyr. Ved behandling av igangsetting betales gebyr for ansvarlige foretak som er kommet til.

Dersom tiltakshaver trekker prosjektet etter at rammetillatelse er gitt kan det innen 1 år søkes om å få refundert inntil 50 % av innbetalt gebyr. Etter 2 år kan det søkes om refusjon av 25 % av innbetalt gebyr.

§5 Kombinerte bygg
Består bygningen av flere funksjoner beregnes gebyret etter de enkelte delene.

§6 Midlertidige bygninger
Ved midlertidige bygninger betales fullt gebyr i den kategori bygget omfattes av.

§7 Prosjekter som kommer inn under flere tiltaksklasser
Ved prosjekter som kommer inn under flere tiltaksklasser beregnes gebyret etter byggets samlete tiltaksklasse.

§8 Avslag
Ved vedtak som medfører avslag på ramme/igangsettingstillatelse blir tiltakshaver belastet med 25 % i forhold til opprinnelig fullt gebyr. Gebyr under 200 kr. faktureres ikke.

§8a Gebyr for allerede utført byggearbeid
Allerede utført byggearbeid som det søkes om tillatelse for i ettertid, blir belastet med

50 % høyere gebyr enn normalsatsen for tilsvarende tiltak.

§8b Utgifter til bruk av sakkyndig bistand
Dersom kommunen i forbindelse med tilsyn har behov for å innhente sakkyndig bistand i spesielle saker der kommunen selv ikke har nødvendig fagkompetanse for å kunne vurdere tiltaket/dokumentasjonen, kan utgiftene til dette helt eller delvis belastes tiltakshaver.

§9 Urimelig gebyr
Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader byggesaksavdelingen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan kommunaldirektøren fastsette passende gebyr.

§10 Klageadgang
Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages. Kommunaldirektørens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

Tiltak som behandles etter søknad.

I tillegg til basisgebyr betales et arealgebyr på 17 kr per m2 bruksareal.

>10.000 m2 halveres arealgebyret til kr.8.50 pr m2
Tiltaksklasse 1Tiltaksklasse 2Tiltaksklasse 3
01. BOLIGER
(Bygningstyper i parentes)
Basisgebyr:
a. Enebolig (111-113)13 95020 700
b. Tomannsbolig (121 – 124)13 95020 700
c. Rekkehus, kjedehus, andre småhus (131-136)18 05023 250
d. Fritidsbolig (161- 163)10 60018 050
e. Tilbygg punkt a-d00
< 50 m22 0503 250
> 50 m23 2505 300
f. Påbygg punkt a-d00
< 50 m22 0503 250
> 50 m23 2505 300
g. Ombygging < 50 % av totalt areal2 050
h. Ombygging > 50 % av totalt areal12 050
a Ny boenhet12 050
Hovedombygging = nybygg0
i. Stort boligbygg 2 et. ( 141-144)44 45066 00087 000
j. Stort boligbygg 3 og 4 et. (142-145)087 000145 650
k. Stort boligbygg 5 et. el. mer (143-146)0113 400169 600
l. Bygg med bofellesskap (151-159)44 45066 00086 900
m. Tilbygg punkt i-l.
Ved små til/påbygg/ ombygginger betales et minimumsgebyr på 4550 kr
< 1000 m222 90032 700
> 1000 m232 70043 400
n. Påbygg punkt i-l00
< 1000 m222 57032 700
> 1000 m232 70043 400
o. Ombygging < 50 % av totalt areal (j, k)038 25063 450
p. Ombygging > 50 % av totalt areal (j, k)069 850117 150
q. Ombygging < 50% av total areal (i,l)17 85028 30034 900
r. Ombygging >50% av total areal (i,l)28 30049 85065 280
Hovedombygging = nybygg
s. Boligbrakker8 000150 000
Andre tiltak på boligeiendom
Fasadeendring/vinduskift (per fasade)750
Støttemur3 250
Innhengning/gjerde/støyskjerm750
Brygge3 2505 300
Graving/fylling/sprenging2 050
Brønn/dam1 350
Basseng3 800
02. ANDRE NYBYGG
(Bygningstyper i parentes)
Basisgebyr:
a. Garasje og uthus til bolig, naust (181-183)2 050
b. Tilbygg a1 100
c. Påbygg a1 100
03. INDUSTRI OG LAGERBYGNING
(Bygningstyper i NS 3457 i parentes)
Basisgebyr:
a. Industribygg (211-218)44 06066 00087 050
b. Annet industribygg og lignende(219)20 20037 45058 900
c. Energiforsyningsbygg (221-229)45 00066 00087 050
d. Lagerbygg (231-239)20 30037 45058 900
e. Fiskeri og landbruksbygg (241-249)20 30037 45058 900
f. Tilbygg a-e ved mindre til/påbygg ombygginger betales et minimumsgebyr på 7150 kr
< 1 000 m211 90023 15044 550
> 1 000 m223 10044 60066 000
g. Påbygg a-e
< 1 000 m211 90023 15044 550
> 1 000 m223 15044 60066 000
h. Omb-./bruksendring < 50 % av totalt areal (a,c)17 30032 90049 400
i. Omb-/bruksendring > 50 % av totalt areal (a,c)32 90044 55066 000
j. Omb.-/bruksendring <50% av totalt areal (b,d,e)8 15015 00029 300
k. Bruksendring uten ombygging 7150kr
l. Ombygging >50% av totalt areal (b,d,e)17 30032 90044 550
m. Trafo, pumpestasjon, kjølekontainer (små)4 400
Hovedombygging = nybygg
04 KONTOR-FORRETNING
(Bygningstyper i parentes)
Basisgebyr:
a. Kontorbygg (311-319)55 70089 650154 100
b. Varehus og andre butikkbygg (321-330)55 700110 350172 700
c. Bensinstasjon (323)22 95044 550
Samferdsel og kommunikasjon
d. Ekspedisjonsbygg, terminal, telekommunikasjonsbygg (411-429)55 70089 650154 100
e. Garasje- og hangarbygg, veg- og trafikktilsynsbygg (431-449)22 60044 55066 100
f. Tilbygg a-e ved mindre til/påbygg ombygginger betales et minimumsgebyr på 7150 kr
< 1 000 m223 10044 600
> 1 000 m244 60066 00077 900
Påbygg a-e
< 1 000 m223 10044 600
> 1 000 m244 60066 00077 900
g. Omb-/bruksendring < 50 % av totalt areal (a,b,d)23 10032 70066 000
i. Omb-/bruksendring > 50 % av totalt areal (a,b,d)44 60066 00086 900
j. Omb-/bruksendring < 50 % av totalt areal (c,e)8 90017 85026 700
k. Omb-/bruksendring > 50 % av totalt areal c,e)17 85032 64049 400
k. Bruksendring uten ombygging kr 7 150
05. HOTELL OG RESTAURANTBYGG
(Bygningstyper i parentes)
Basisgebyr:
a. Hotellbygg (511-519)66 650109 000172 700
b. Bygg for overnatting (521-529)54 70082 300117 900
c. Restaurantbygg (531-539)54 70082 300117 900
d. Tilbygg a-c Ved mindre til/påbygg/ombygginger betales et minimumsgebyr på 7150 kr
< 1 000 m223 10044 60066 000
> 1 000 m244 60066 000113 700
Påbygg a-c
< 1 000 m223 10044 60066 000
> 1 000 m244 60066 000113 700
e. Omb-/bruksendring < 50 % av bygning32 70044 60066 000
f. Omb-/bruksendring > 50 % av bygning44 60066 00089 350
g. Bruksendring uten ombygging kr 7 150
Hovedombygging = nybygg
06. KULTUR OG FORSKNING
(Bygningstyper i parentes)
Basisgebyr:
a. Lekepark, barnehage (611-612)20 30033 300
b. Skolebygg (613-619)53 60089 350155 000
c. Universitets- og høgskolebygg, museums- og biblioteksbygg (621-649)89 350155 000
d. Idrettsbygg (651-659)66 000113 700
e. Kulturhus (661-669)5360089 350155 000
f. Bygg for religiøse aktiviteter (671-679)89 350155 000
Helsebygg
g. Sykehus, sykehjem (719-729)113 700168 500
h. Primærhelsebygg (731-739)44 60066 000113 700
Fengsel, beredskapsbygg
i. fengselsbygg, beredskapsbygg (819-829)53 60089 350155 000
j. Tilbygg a-i. Ved mindre til/påbygg eller ombygginger betales et minimumsgebyr på 7150kr
< 1 000 m223 154
> 1 000 m244 60089 350
Påbygg a-i
< 1 000 m222 60056 600
> 1 000 m244 60089 350
k. Omb-/bruksendring < 50 % av totalt areal (unntatt lekepark/barnehage)22 60032 640
l. Omb-/bruksendring > 50 % av totalt areal (unntatt lekepark/barnehage)66 000113 700
m. Omb-/bruksendring < 50% av totalt areal (lekepark/barnehage)8 05015 000
n. Omb-/bruksendring > 50% av totalt areal (lekepark/barnehage)15 00032 700
o. Bruksendring uten ombygging 7150kr
Hovedombygging = nybygg
07. DISPENSASJONSSØKNADER
Det skal beregnes gebyr for hver av disse forhold
a. Formål5 0008 00010 000
b. Utnyttelse5 0008 00010 000
c. Plassering (reg.byggelinje/byggegrense)5 0008 00010 000
d. Etasjetall5 0008 00010 000
e. Høyde (gesimshøyde o.l.)5 0008 00010 000
f. Andre forhold i reg. best.5 0008 00010 000
g. Avstandskrav § 29-4 i pbl5 0008 00010 000
h. Veiopparbeidelse5 0008 00010 000
i. Byggteknisk forskrift5 0008 00010 000
08. REVIDERTE TEGNINGER/TILLEGGSSØKNADER
(mindre endringer)
Ved økt areal beregnes det basisgebyr, samt 17 kr per m2 bruksareal. Ved større endringer beregnes gebyr som ved ombygging.1 5002 250
09. RIVING
Gebyr per bygning
< 400 m21 100
> 400 m24 200
10. TEKNISKE INSTALLASJONER
PBL § 20. f.
Installasjon/sikkerhetskontroll av heis. Gebyr per heis.2 950
Ventilasjonsanlegg
oppføring/endring/reparasjon
4 200
VVS-planer nyanlegg/større endringer og reparasjoner/ledningsnett4 200
Kjølemaskiner/Trykkøkingsmaskin4 200
Basestasjon for mobil/kommunikasjon4 200
11. ANDRE TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE
Fasadeendring/vindusskift (per fasade)1 400
Skilt/reklame1 400
Større skiltplan3 000
Støttemur3 300
Innhegning/gjerde/støyskjerm3 000
Fylling > 1000 m214 000
12. GODKJENNING AV ANSVARLIG SØKER, PROSJEKTERENDE, UTFØRENDE OG KONTROLLERENDE
Gebyr beregnes for hvert tiltak det søkes om.
a. Ved lokal godkjenning (per foretak)1 785
c. Personlig ansvarsrett (selvbygger)600
13. UTENDØRSPLANER/OPPARBEIDELSESPLAN
< 5000 m²4 400
> 5000 m²8 700
Ny avkjørsel fra eiendom1 950
14. FRIKJØP PARKERING87 500
Beløpet fastsettes etter parkeringsnorm for Stavanger
15. FRIKJØP TILFLUKTSROM
Beløp fastsettes av sivilforsvaret
16. TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG SOM KAN FORESTÅS AV TILTAKSHAVER PBL§ 20-2
a) mindre tiltak på bebygd eiendom.
(ved små tiltak og komplett søknad ved innsending kan gebyret reduseres til kr 1 050 )
2 050
b) alminnelige driftsbygninger i landbruket4 300
c) midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år4 300
d) andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver2 050
17. DELT IGANGSETTING
Det tas et gebyr på 3 250 kr for igangsetting nr. 2, 3, 4 osv.
18. FERDIGATTEST ELDRE BYGG
For bygg over 5 år tas et gebyr på kr 2 750
Tabell 4.28 Tiltak som behandles etter søknad
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 13. January 2015, 09:54.