Rådmannens forslag 4.2 Renovasjonsgebyr i 2015

Finansiering av husholdningsrenovasjon underligger det sA?kalte selvkostprinsippet. Utgiftene til renovasjon skal dekkes via gebyr, og regnskapene skal ai??i?? sett over en fireA?rsperiode ai??i?? gA? i balanse.

RenovasjonsgebyretAi??opprettholdes pA? samme nivA? som i 2014.

Fra 2013 til 2014 var det en A?kning i renovasjonsgebyret pA? 1%. Driftskostnadene for renovasjonen i 2015 forventes A? A?ke moderat. En del av de forventede merutgiftene i 2015 dekkes med midler fra renovasjonsfondet.



4.2.1 Beregning av gebyrgrunnlag A?r 2015

Alle tall er i hele 1000 kroner.

Beregning av gebyrgrunnlag2015201620172018
Kapitalkostnader
Avskrivninger3 972 0003 772 0003 570 0003 375 000
Renter restkapital842 000862 000872 000882 000
Sum kapitalkostnader4 814 0004 634 0004 442 0004 257 000
Drift og vedlikehold
Kjøp fra IVAR IKS54 500 00055 862 00057 258 00058 690 000
Egenregiavtale med Renovasjonen Egenregi AS50 260 00052 158 30054 130 30056 128 100
Hovedpost 0 (lønn)5 762 0005 924 5006 092 5006 265 900
Drift/vedlikehold (fratrukket internkjøp)23 452 00024 092 00024 602 00023 987 000
Internkjøp990 000990 000990 000990 000
Kapitalkostnad4 814 0004 442 0004 442 0004 257 000
Gebyrgrunnlag139 778 000147 514 800147 514 800150 318 000
Tabell 4.4 Beregning av gebyrgrunnlag A?r 2015
Last ned tabelldata (Excel)

Beregning av dekningsgrad (DG: forhold mellom inntekter og gebyrgrunnlag):

ForeslA?tte inntekter 2015: kr 136 785



4.2.2 Gebyrstruktur

Renovasjonsgebyrene i Stavanger kommune er splittet opp i et grunngebyr og en volum- avhengig (variabel) del basert pA? restavfallsbeholderens stA?rrelse.

Gebyrsammensetningen for 2015 blir derved slik for fA?lgende typiske abonnement (ekskludert merverdiavgift, kronebelA?p per husholdning):

Gebyrstruktur20142015
AbonnementstypeBeholderFastVariabelSUMFastVariabelSUM
Liten80-l9001 0111 9119001 0111 911
Standard120-l9001 3242 2249001 3242 224
Dobbel240-l9002 0942 9949002 0942 994
Storhusholdning660-l9005 1486 0489005 1486 048
Nedgrave container5 m39001 3002 2009001 3002 200
Tabell 4.5 Gebyrsammensetningen for 2015
Last ned tabelldata (Excel)

Gebyrsystemet er i samsvar med renovasjonsforskriftens Ai?? 11.

I henhold til ovenstA?ende redegjA?relse foreslA?r rA?dmannen fA?lgende:

  • Satsene for renovasjonsgebyr opprettholdes pA? samme nivA? som i 2014.
  • Renovasjonsgebyrene differensieres i samsvar med gjeldende renovasjonsforskrift slik:

Alle belA?p eksklusive merverdiavgift

Pkt. Gebyrdel 80-l beholder 120-l beholder 240-l beholder 660-l beholder
A Fast gebyrdel 900 900 900 900
B Variabel gebyrdel (restavfall) 1 011 1 324 2 094 5 148
C Fellesabonnement Ved fellesabonnement ilegges hver husholdning en fast gebyrdel etter pkt. A, samt variabel gebyrdel i forhold til hver husholdnings andel av antall og stA?rrelse pA? beholdere i henhold til punkt B.
D Hjemmekompostering 1) For abonnenter som hjemmekomposterer i henhold til Ai?? 6 i renovasjonsAi??forskriften, innrA?mmes en gebyrreduksjon pA? 20% av samlet gebyr (fast og variabel del) i individuelt eller fellesabonnement. Brun dunk mA? da vAi??re inndratt.
2) Det gis dessuten en rabatt pA? kommunens kompostbeholder og tilbud om gratis tilkjA?ring av beholderen. Prisen pA? beholderen settes til kr 1 700.
E Dobbel tA?mmefrekvens Abonnenter som A?nsker dobbel hyppighet for tA?mming av beholdere som fast ordning, betaler dobbelt belA?p for den variable gebyrdelen samt et gebyr pA? kr 100 per oppmA?te i «mellomukene»
F Henteordning for glass-/ metall- og
plastemballasje
Borettslag, sameier og lignende som A?nsker egen henteordning for plast og glass/metall, tilbys en egen tA?mmeordning. Prisen per tA?mming per beholder er for plastemballasje fA?lgende:
80 liters beholder: kr 14
120 liters beholder: kr 20
240 liters beholder: kr 30
660 liters beholder: kr 50
Sekk med plast: kr 12
TA?mming av beholdere for glass-/metallemballasje er gratis.
G TA?mming av nedgravde containere Kr 400 per tA?mming, uansett avfallsfraksjon. I omrA?der der Stavanger kommune har investert i nedgravde containere, betaler husholdningsabonnenten en variabel gebyrdel pA? kr 1 200. Tilknyttede nAi??ringsdrivende i samme omrA?de betaler en A?rspris pA? henholdsvis kr 1 950, kr 3 680 og kr 8 150, avhengig av bedriftens stA?rrelse.
H Bruk av kompaktor Hver kompaktor-beholder (600 liter) for restavfall prises lik to vanlige restavfallsbeholdere pA? 660 liter.
I Bytte av avfallsbeholder Kr 175 per byttet beholder. Bytte av A?delagte beholdere er gratis.
J KjA?p av ekstra sekker Sekk for papir: kr 24
Sekk for bioavfall: kr 28
Sekk for restavfall: kr 36
Sekkeprisen inkluderer kostnadene for henting og behandling av avfall.
K Trilletjenester for spann For borettslag og sameier tilbys en tjeneste der abonnenten slipper A? sette beholderne fram for tA?mming ved nAi??rmeste kjA?rbare vei. Trillingen av spann utfA?res av renovatA?rene. Prisene er oppgitt per beholder og tA?mmedag.
Avstand til kjA?rbar vei i meter: kr 1,80 per meter
Ulempetillegg terskel: kr 1,80 per terskel
Ulempetillegg ramper: kr 3,20 per meter hA?ydeforskjell
Ulempetillegg trapper: kr 3,20 per trinn
NA?kkelservice (lA?ste dA?rer/porter): kr 15 per dA?r og tA?mmedag
L LA?sbare spann Tillegg pA? kr 90 per beholder per A?r. Dette gjelder ogsA? brannsikre spann med lA?s.
M Gebyrregulativ for kommunal behandling av forurenset-grunn-saker (iht. bystyrevedtak 6.12.2004) For behandling av saker om graving i forurenset grunn er det et differensiert gebyrsystem:
a) Mindre saker av enkel karakter: kr 12 000
b) Mellomstore saker: kr 18 500
c) Store, kompliserte saker: kr 25 000
Tabell 4.6Ai??Renovasjonsgebyrene differensieres i samsvar med gjeldende renovasjonsforskrift



Denne siden ble sist oppdatert 7. October 2018, 12:08.