Rådmannens forslag 4.5 Egenbetalingssatser for barns opphold i barnehager

4.5.1 Foreldrebetaling

Foreldrebetaling per A?r

Maksimalsatsen for barns opphold i barnehage ble fastsatt i Stortingets budsjettvedtak i desember 2014. A?kning av maksimalpris trer i kraft fra 1. mai 2015, og makspris for en heltidsplass i 2015 blir kr 27Ai??980. Alle typer moderasjon gjelder i kommunale og ikke-kommunale barnehager. Reduserte plasstyper har et prispA?slag pA? 10 %. Dette belA?pet blir utregnet etter en plasstype pA? 100 %, hvor betalingen er kr 2Ai??580 per mA?ned. Makspris per A?r blir da:

Plasstype
Inntil
100 %
45 timer
80 %
36 timer
60 %
27 timer
50 %
22,5 timer
40 %
18 timer
20 %
9 timer
Barnepark
Betaling totalt 01.01. – 30.04.20159 9208 9286 9445 9524 9602 9762 135
Betaling totalt 01.05. – 31.12.201518 06016 25412 64210 8369 0305 4183 735
Betaling per år27 98025 18219 58616 78813 9908 3945 870
Tabell 4.8 Foreldrebetaling per A?r. Kostpenger og eventuelt bleiepenger kommer i tillegg.
Last ned tabelldata (Excel)

Foreldrebetaling per mA?ned

Betalingen i kommunale barnehager fordeles over 11 betalingsterminer. Disse betales forskuddsvis hver mA?ned. August er betalingsfri. Ikke-kommunale barnehager fordeler betalingen pA? 11 eller 12 terminer. Stavanger kommune anbefaler alle A? nytte betalingsform avtalegiro eller e-faktura.

Plasstype100 %80 %60 %50 %40 %20 %Barnepark
Maksimal månedspris 01.01.-30.04.20152 4802 2321 7361 4881 240744534
Maksimal månedspris 01.05.-31.12.20152 5802 3221 8061 5481 290774534
Tabell 4.9 Foreldrebetaling perAi??mA?ned.
Last ned tabelldata (Excel)



4.5.2 Moderasjonsordninger

SA?skenmoderasjon

SA?skenmoderasjon gis for barnehageplassen med lavest plasstA?rrelse. SA?skenmoderasjon belastes den kommunale barnehagen nA?r sA?sken samtidig gA?r i privat barnehage. Det gis 50 %Ai??moderasjon for fjerde og femte barn.

Mod. %100 %80 %60 %50 %40 %20 %
Pris for det første barnet0 %2 580 2 322 1 806 1 548 1 290 774
Pris for det andre barnet30 %1 806 1 625 1 264 1 084 903542
Pris for ev. tredje barn50 %1 290 1 161 903774645387
Pris for ev. fjerde barn50 %1 290 1 161 903774645387
Pris for ev. femte barn50 %1 290 1 161 903774645387
Tabell 4.10 SA?skenmoderasjon
Last ned tabelldata (Excel)

Moderasjon pA? A?konomisk grunnlag

Bystyret har vedtatt at fra 2015 bortfaller friplass.

Familier med inntekt under 441 850 = 5G (G= folketrygdens grunnbelA?p) kan sA?ke om moderasjon pA? A?konomisk grunnlag. Moderasjon innvilges slik:

Par/gifte/samboere/delt omsorg:

  • For inntekt inntil 5G1 kan det sA?kes om 50 % moderasjon.
  • For inntekt inntil 3,5G det sA?kes om 75 % moderasjon.

Enslige forsA?rgere:

  • For inntekt inntil 6G har ikke enslige forsA?rgere krav pA? moderasjon fra Stavanger kommune. De kan sA?ke NAV om 64 % moderasjon.

SA?kere som fA?r dekket deler av foreldrebetalingen av andre, fA?r denne stA?naden til fradrag i reduksjonen fra kommune. SA?kere med inntekt over 5G kan ikke sA?ke om moderasjon.



4.5.3 Funksjonshemmede

Barn som mottar spesialpedagogisk hjelp etter Ai?? 5-7 har rett til A? fA? denne hjelpen gratis.

  • Foreldrebetalingen reduseres ut fra antall innvilgende spesialpedagogiske timer i ordinAi??r barnehager.
  • Barn med vedtak om plass i spesielt tilrettelagt avdeling defineres som 30 timer spesialpedagogisk hjelp nA?r oppholdstiden til sammen er 45 timer.
  • Foreldrene fA?r enkeltvedtak om fratrekk i foreldrebetaling etter Ai?? 5-7.
  • Vedtaket kan omgjA?res dersom det skjer endringer i barnet sine behov for spesialpedagogisk hjelp i lA?pet av A?ret.



4.5.4 Varighet



4.5.5 Prosedyre ved sA?knad om moderasjon

Foresatte har selv ansvar for A? sA?ke om moderasjon. Det mA? sA?kes pA? ny for hvert A?r.Ai??Frist: 1.mai. SA?knadsskjema fA?s i barnehagen. Dokumenterte opplysninger om familiens samlede inntekter mA? fA?lge med sA?knaden. Eventuell moderasjon innvilges nA?r barnehagen har mottatt fullstendig sA?knad, dvs. nA?r alle inntekter og utgifter er dokumentert. HA?yeste sats vil bli krevd inntil vedtak om moderasjon foreligger. Reduksjon i betaling med tilbakevirkende kraft innvilges ikke.



4.5.6 Refusjonsordningen for ikke-kommunale barnehager

Ikke-kommunale barnehager er saksbehandlere pA? sA?knadene fra foreldrene nA?r det gjelder sA?knad om sA?skenmoderasjon, pkt. 5.2.1, pA? sA?knad om moderasjon pA? A?konomisk grunnlag, punkt 5.2.2, og moderasjon for barn som mottar spesialpedagogisk hjelp etter Ai?? 5-7, punkt 5.3.

Barnehagene sA?ker Stavanger kommune om refusjon for det belA?p barnehagen har innvilget som moderasjon til foreldre. To ganger per A?r sender Stavanger kommune ut et felles skjema som barnehagene fyller ut.

Ved krav om refusjon pA? moderasjon pA? A?konomisk grunnlag kreves inntektsdokumentasjon. Oppfyller sA?knaden refusjonskravene, fA?r den ikke-kommunale barnehagen dekket moderasjonsbelA?pet av Stavanger kommune.



Denne siden ble sist oppdatert 7. October 2018, 12:08.