Rådmannens forslag 4.8.8 Betaling for praktisk bistand i hjemmet

Dette er betaling i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 11.2 «Vederlag for helse- og omsorgstjeneste» og Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 8 «Kommunens adgang til å fastsette betalingssatser for praktisk bistand og opplæring». Det kreves ikke betaling for pleie.

Stavanger kommune krever tilsvarende maksimal betalingssats for husstander med inntekt under 2G, det vil si kr 186 per måned. Satsen er justert i tråd med endring i forskrift.

Timesatsen økes med 3 % fra kr 407 til kr 419 fra 1.1.2015. Dette tilsvarer omtrent kommunens lønnsutgifter til hjemmehjelpen per time tillagt 10 % administrasjon, og er det maksimale som kan kreves i henhold til forskrift.

Helse- og omsorgsdepartementet sendte 13.12.2006 ut rundskriv I-6/2006. Dette inneholder en tolkning som medfører at trygghetsalarm i mange tilfeller er en tjeneste som omfattes av inntektsskjermingsregelen. Dette medfører at husstander med nettoinntekt under 2G ikke skal betale mer enn kr 186 per måned for hjemmehjelp og trygghetsalarm samlet. I Stavanger har vi lagt til grunn en tolkning som betyr at alle husstander med inntekt under 2G betaler kr 186 per måned for hjemmehjelp og/eller trygghetsalarm.

  1. Abonnementsordningen for tjenester i hjemmet omfatter praktisk bistand og opplæring i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.. § 3-2 punkt 6b.
  2. Abonnementsavgiften avhenger av husstandens nettoinntekt før særfradrag ved siste ligning, og av om noen i husstanden mottar hjelpestønad til hjelp i huset. Det tas også hensyn til utenlandsk pensjon som ikke inngår i nettoinntekten. Eventuelt omsorgslønnsbidrag i nettoinntekten trekkes fra.
  3. Timesats for hjemmehjelp: kr 419. Følgende begrensninger gjelder fra 1.1.2015:

Nettoinntekt                                        Maksimal månedssats
Under 2G        ( 0 – 176 740 )                            186
2G – 3G           (176 740 – 265 110 )                  758
3G – 4G           ( 265 110 – 353 480 )               1 453
Over 4G          ( > 353 480 )                               2 906

Med G menes grunnbeløp i folketrygden. Nettoinntekt er inntektsgrunnlag ved siste ligning. For husstander med inntekt under 2G inngår eventuell trygghetsalarm i satsen på kr 186 per måned.

Denne siden ble sist oppdatert 15. January 2015, 18:57.