Rådmannens forslag 4.10.1 Tjenestebeskrivelse

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse eller utvikling får rett hjelp til rett tid, og bidra til at barn får en trygg oppvekst. Barnevernets visjon er å verne om barnet og gi støtte til familien.

Barneverntjenesten gir råd og veiledning, undersøker meldinger, og iverksetter og evaluerer individuelle hjelpetiltak i henhold til lov om barneverntjenester. Tjenesten består av administrasjon, mottaksavdeling, familieavdeling, omsorgsavdeling og tiltaksavdeling.

Økonomi for Barnevern 2015-20182015201620172018
Opprinnelig vedtatt netto driftsramme 2014194 868194 868194 868194 868
Endringer:
141Fosterhjemsutgifter, økte satser og økt volum4 0004 0004 0004 000
142Økt kommunal egenandel, barnevernsinstitusjon4 2004 2004 2004 200
143Rammereduksjon barnevern (stab)-1 500-1 500-1 500-1 500
144Effektiviseringskrav-350-350-350-350
Korrigert netto budsjettrammer 2015-2018201 218201 218201 218201 218
Tabell 4.9 Økonomi for Barnevern 2015-2018. Beløp i 1000 kr. Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2014
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 28. October 2014, 18:37.