Rådmannens forslag 4.10.2 Prioriterte oppgaver i planperioden

Arbeidet med å redusere fosterhjemsutgiftene vil ha høy prioritet i perioden.

Kvalitet

Rådmannen vil i 2015 ha særlig oppmerksomhet på å:

  • Sikre at barnevernlovens kvalitetskrav overholdes i forhold til undersøkelser, iverksetting og evaluering av hjelpetiltak.
  • Utrede hvordan forsvarlig veiledning av kommunale fosterhjem kan videreføres innenfor strammere økonomiske forutsetninger.
  • Utrede og iverksette mulige tiltak for å begrense de siste årenes kraftige kostnadsvekst til fosterhjem.

Internrevisjon og arbeidet med å etablere gode rutiner for systemkontroll, samt mer pålitelige produksjonstall vil også bli prioritert i kommende periode.

Medvirkning

Barneverntjenesten har ansvar for å sikre at barn og unge får innflytelse og blir aktive samarbeidspartnere i sin egen sak. Tiltak i dette arbeidet er å videreføre deltakelse i det nasjonale Mitt Liv-prosjektet. Ved avslutning av prosjektet i 2015 vil rådmannen lage en plan for videreføring og opprettholdelse av en aktiv dialog med «egne» barn og unge. Gjennom Praxis Sydvest (kommuner på Nord-Jæren og UIS) videreføre tilbudet med at erfaringskonsulenter, som er foreldre og unge voksne som tidligere har mottatt tiltak fra barnevernet, gir råd til tjenesten. Gruppetilbudet til foreldre som har barn under barnevernets omsorg skal videreføres.

Organisasjon

Arbeidsdeling og grensesnitt i organisasjonsplanen fra 2011 er under revidering. Det er behov for å stabilisere og tydeliggjøre ledelse i flere avdelinger, herunder å tydeliggjøre fagkonsulentenes rolle.

Å arbeide i barneverntjenesten er krevende, og det stilles store krav til kompetanse. Barneverntjenesten har over tid hatt store utfordringer både med hensyn til rekruttering og ikke minst med å beholde kvalifiserte medarbeidere. Tjenesten vil sammen med personalavdelingen se på behov for tiltak for å rekruttere og beholde arbeidskraft.

Samarbeidet mellom kommunene på Nord-Jæren om å bygge opp og utvikle kompetanse samt å videreutvikle tiltaksapparatet videreføres.

Denne siden ble sist oppdatert 28. October 2014, 18:39.