Rådmannens forslag 4.11.1 Beskrivelse av tjenestetilbudet

Barneverninstitusjonen EMbo har plass til 29 enslige mindreårige flyktninger i alderen 14–18 (20) år som er bosatt i Stavanger. Ungdommene er under omsorg av barneverntjenesten.

Institusjonen består av seks avdelinger med plass til inntil seks ungdommer. Avdelingene skal være mest mulig lik et hjem og er plassert i vanlige boligfelt i Stavanger.

Økonomi for EMbo 2015-20182015201620172018
Opprinnelig vedtatt netto driftsramme 20149 8009 8009 8009 800
Endringer:
145Redusert bemanning-200-200-200-200
Korrigert netto budsjettrammer 2015-20189 6009 6009 6009 600
Tabell 4.10 Økonomi for EMbo 2015-2018. Beløp i 1000 kr. Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2014
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 28. October 2014, 18:39.