Rådmannens forslag 4.12.1 Tjenestebeskrivelse

Helse- og sosialkontorene forvalter hovedtyngden av kommunens helse-, sosial- og omsorgstjenester, og er koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering for brukere med langvarige og sammensatte behov. Kontorene skal gi råd og veiledning, sørge for forsvarlig utredning av søknader og tildele tjenester. Brukere med rett på individuell plan skal få tilbud om dette. Helse- og sosialkontorene har tverrfaglig kompetanse og fatter vedtak om tildeling av hjemmesykepleie, hjemmehjelp, omsorgsbolig og plass i alders- og sykehjem. Videre tildeles avlastningstjenester, praktisk bistand og opplæring i bolig, (re) habilitering, omsorgsboliger i bofellesskap, boliger til vanskeligstilte og andre tjenester til brukere med psykiske lidelser, ruslidelser, utviklingshemming, fysisk funksjonsnedsettelse og sosialt vanskeligstilte.

Økonomi for Helse- og sosialkontor 2015-20182015201620172018
Opprinnelig vedtatt netto driftsramme 20141 561 8141 561 8141 561 8141 561 814
Driftskonsekvenser av investeringer:
39Søra Bråde Bofellesskap PUH, 16 plasser11 20011 20011 20011 200
Endringer:
146Omfattende pleiebehov3 0003 0003 0003 000
147TAFU, prosjektmidler utgår -550-550-550-550
148Redusert bemanning og effektiviseringskrav-3 050-3 050-3 050-3 050
154Rammereduksjon - hjemmebaserte tjenester, til bestiller-10 000-10 000-10 000-10 000
155St Svithun bofellesskap, avvikling0-4 200-4 200-4 200
161Boganes sykehjem, prisjustering3 2003 3503 3503 350
164Mosheim sykehjem, avvikling-11 200-22 400-22 400-22 400
165Reversere planlagte dagsenterplasser,Boganes Sykehjem, jf. Tertial 30.04-1 500-1 500-1 500-1 500
168Vålandstunet sykehjem, avvikle-8 550-18 100-18 100-18 100
176Redusere antall plasser i avlastningsboligene-4 500-7 500-7 500-7 500
Interne budsjettkorrigeringer-1 025-1 075-1 125-1 175
Korrigert netto budsjettrammer 2015-20181 538 8391 510 9891 510 9391 510 889
Tabell 4.11 Økonomi for Helse- og sosialkontorene 2015-2018. Beløp i 1000 kr. Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2014
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 23. October 2014, 18:06.