Rådmannens forslag 4.13.1 Tjenestebeskrivelse

Helsehuset Stavanger inneholder et forebyggingssenter, et rehabiliteringssenter og et kunnskapssenter. Helsehuset Stavanger samler aktiviteter som støtter innbyggerne til å øke kontrollen over egen helse for å kunne delta aktivt i samfunnet. Frisklivssentralen og sykepleieklinikken er samlokalisert med eksisterende tilbud: alkoholrådgiver, psykologtjeneste, prosjektledelse for Leve HELE LIVET og forebyggende hjemmebesøk. Samlokalisering i et helsehus skal bidra til å gi brukerne helhetlige tjenester, ved å legge til rette for samhandling mellom fagområder og på tvers av behandlingsnivåer.

Økonomi for Helsehuset i Stavanger 2015-20182015201620172018
Opprinnelig vedtatt netto driftsramme 201411 81411 81411 81411 814
Endringer:
182Stavanger lokalmedisinske senter-500-500-500-500
183Leve HELE LIVET1 0002 0003 0003 000
Korrigert netto budsjettrammer 2015-201812 31413 31414 31414 314
Tabell 4.12 Økonomi for Helsehuset Stavanger 2015-2018. Beløp i 1000 kr. Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2014
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 23. October 2014, 18:07.