Rådmannens forslag 4.14 Alders- og sykehjem

4.14.1 Tjenestebeskrivelse

Alders- og sykehjemmene skal gi helhetlig pleie, medisinsk behandling og rehabilitering på et forsvarlig etisk og faglig nivå i tråd med brukerens behov. Aldershjemmene tilbyr langtidsopphold. Sykehjemmene tilbyr langtids-, korttids- og vekselsopphold. Sykehjemmene har spesialplasser i forsterket skjermet enhet for demente, for yngre personer med demens, lindrende omsorg, eldre rusmisbrukere, rehabilitering, korttidsplass i intermediær avdeling og øyeblikkelig hjelp.

Økonomi for Alders- og sykehjem 2015-20182015201620172018
Opprinnelig vedtatt netto driftsramme 201497 98697 98697 98697 986
Driftskonsekvenser av investeringer:
34Lervig sykehjem, drift fra 201703 00065 00065 000
Endringer:
159Husleieavtale, private ideelle sykehjem300600600600
160Alders Hvile, driftsavtale1 5001 5001 5001 500
161Boganes sykehjem, prisjustering3 2003 3503 3503 350
161Boganes sykehjem, prisjustering, til bestiller-3 200-3 350-3 350-3 350
162Tilskudd til studie av alternativ til sykehjemsdrift - Domkirken50505050
163Vålandstunet sykehjem, avvikle trygghetsavdeling-1 800-2 700-2 700-2 700
164Mosheim sykehjem, avvikling-13 000-26 000-26 000-26 000
164Mosheim sykehjem til bestiller, avvikling 11 20022 40022 40022 400
165Boganes sykehjem, reversere planlagte dagsenterplasser-1 500-1 500-1 500-1 500
165Boganes sykehjem, reversere planlagte dagsenterplasser1 5001 5001 5001 500
166Øke antall øyeblikkelig hjelpssenger og redusere overgangsplasser, jf Tertial 30.04-4 500-4 500-4 500-4 500
167Rehabiliteringsplassene i Spania, avvikling00-6 000-6 000
168Vålandstunet sykehjem, avvikling -10 000-21 000-21 000-21 000
168Vålandstunet sykehjem til bestiller, avvikling 8 55018 10018 10018 100
169Effektiviseringskrav-3 050-3 050-3 050-3 050
Interne budsjettkorrigeringer-10 000-9950-9950-9950
Korrigert netto budsjettrammer 2015-201877 23676 436132 436132 436
Tabell 4.13 Økonomi for Alders- og sykehjem 2015-2018. Beløp i 1000 kr. Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2014
Last ned tabelldata (Excel)

4.14.2 Prioriterte oppgaver i planperioden

Tilpasning til reduserte rammer

Som en del av tilpasningen til reduserte rammer vil rådmannen prioritere å redusere antall plasser i sykehjem, framfor å redusere kvaliteten i sykehjemstilbudet. En reduksjon i antall sykehjemsplasser vil også underbygge Stavanger kommunes ønske om å forebygge mer og behandle mindre gjennom satsingen på Leve HELE LIVET. Rådmannen foreslår å legge ned Mosheim sykehjem og Vålandstunet sykehjem i 2015. Dekningsgraden for heldøgnsomsorg til de over 80 år vil da bli 23 prosent, og vil stige til 25 prosent igjen når nytt sykehjem i Lervig står ferdig. Reduksjonen i antall sykehjemsplasser kan føre til at betalingen for utskrivningsklare pasienter i sykehuset vil øke, og at nye brukere som får vedtak om langtidsplass må vente betydelig lenger.

Trygghetsavdelingen ved Vålandstunet sykehjem, som er et lavterskeltilbud der brukerne selv skriver seg inn, blir benyttet av relativt få personer. Rådmannen forventer at avvikling av trygghetsavdelingen vil medføre små konsekvenser. Det kan imidlertid føre til en liten økning i antall søknader om korttidsplass eller tjenester i hjemmet.

Rådmannen foreslår også å avslutte kjøp av rehabiliteringsplasser i Altea, Spania. Brukere med behov for rehabilitering kan få tilbud om rehabilitering i Stavanger, enten som hverdagsrehabilitering, eller i en av rehabiliteringsavdelingene på Bergåstjern eller Øyane sykehjem.

Bruk av plassene i sykehjem

En avvikling av Mosheim og Vålandstunet sykehjem vil innebære 72 færre korttidsplasser. Det vil være hensiktsmessig samtidig vurdere å omgjøre noen langtidsplasser til korttidsplasser for å nå målet om at flere brukere kan bo hjemme lenger. Målrettet opptrening, og tidlig innsats fra fysio- og ergoterapitjenesten, vil fortsatt være en prioritert oppgave for å øke sirkulasjonen i korttidsplassene.

Terskelen for å få plass på sykehjem vil heves, og innsatsen i hjemmebaserte tjenester må økes. Brukere som får vedtak om langtidsplass må i større grad regne med å vente hjemme. Flere brukere vil måtte få tilbud om hverdagsrehabilitering direkte etter oppholdet på sykehuset, uten å gå veien om en overgangsplass/korttidsplass.

Plasser til øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Fra 2016 vil kommunene ha plikt til å tilby døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Stavanger kommune har i dag seks øyeblikkelig hjelp-plasser, to på legevakten og fire på Stokka sykehjem. Antallet øyeblikkelig hjelp-plasser ved Stokka sykehjem skal gradvis utvides i takt med økningen i belegget. I tillegg er Stavanger kommune vertskommune for Sola og Randaberg kommuner, som disponerer ytterligere tre plasser.

Ny ABI-modell i sykehjem

Ny og forenklet ABI-modell (aktivitetsbaserte inntekter) behandles i kommunalstyret for levekår i oktober 2014 og trer i kraft 1. januar 2015 både for kommunale og private ideelle sykehjem. Konsekvenser av endringene i modellen vil bli fulgt tett i 2015, og ytterligere tilpasninger vil bli gjort ved behov.

Aktivisering

Rådmannen vil i planperioden videreføre arbeidet med å implementere aktivitetsdosetten ved alle alders- og sykehjemmene. Aktivitetsdosetten er en modell som gir beboerne et systematisk tilbud om aktiviteter med bakgrunn i individuelle interesser og behov.

Denne siden ble sist oppdatert 28. October 2014, 18:46.