Rådmannens forslag 4.14.1 Tjenestebeskrivelse

Alders- og sykehjemmene skal gi helhetlig pleie, medisinsk behandling og rehabilitering på et forsvarlig etisk og faglig nivå i tråd med brukerens behov. Aldershjemmene tilbyr langtidsopphold. Sykehjemmene tilbyr langtids-, korttids- og vekselsopphold. Sykehjemmene har spesialplasser i forsterket skjermet enhet for demente, for yngre personer med demens, lindrende omsorg, eldre rusmisbrukere, rehabilitering, korttidsplass i intermediær avdeling og øyeblikkelig hjelp.

Økonomi for Alders- og sykehjem 2015-20182015201620172018
Opprinnelig vedtatt netto driftsramme 201497 98697 98697 98697 986
Driftskonsekvenser av investeringer:
34Lervig sykehjem, drift fra 201703 00065 00065 000
Endringer:
159Husleieavtale, private ideelle sykehjem300600600600
160Alders Hvile, driftsavtale1 5001 5001 5001 500
161Boganes sykehjem, prisjustering3 2003 3503 3503 350
161Boganes sykehjem, prisjustering, til bestiller-3 200-3 350-3 350-3 350
162Tilskudd til studie av alternativ til sykehjemsdrift - Domkirken50505050
163Vålandstunet sykehjem, avvikle trygghetsavdeling-1 800-2 700-2 700-2 700
164Mosheim sykehjem, avvikling-13 000-26 000-26 000-26 000
164Mosheim sykehjem til bestiller, avvikling 11 20022 40022 40022 400
165Boganes sykehjem, reversere planlagte dagsenterplasser-1 500-1 500-1 500-1 500
165Boganes sykehjem, reversere planlagte dagsenterplasser1 5001 5001 5001 500
166Øke antall øyeblikkelig hjelpssenger og redusere overgangsplasser, jf Tertial 30.04-4 500-4 500-4 500-4 500
167Rehabiliteringsplassene i Spania, avvikling00-6 000-6 000
168Vålandstunet sykehjem, avvikling -10 000-21 000-21 000-21 000
168Vålandstunet sykehjem til bestiller, avvikling 8 55018 10018 10018 100
169Effektiviseringskrav-3 050-3 050-3 050-3 050
Interne budsjettkorrigeringer-10 000-9950-9950-9950
Korrigert netto budsjettrammer 2015-201877 23676 436132 436132 436
Tabell 4.13 Økonomi for Alders- og sykehjem 2015-2018. Beløp i 1000 kr. Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2014
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 23. October 2014, 18:07.