Rådmannens forslag 4.14.2 Prioriterte oppgaver i planperioden

Tilpasning til reduserte rammer

Som en del av tilpasningen til reduserte rammer vil rådmannen prioritere å redusere antall plasser i sykehjem, framfor å redusere kvaliteten i sykehjemstilbudet. En reduksjon i antall sykehjemsplasser vil også underbygge Stavanger kommunes ønske om å forebygge mer og behandle mindre gjennom satsingen på Leve HELE LIVET. Rådmannen foreslår å legge ned Mosheim sykehjem og Vålandstunet sykehjem i 2015. Dekningsgraden for heldøgnsomsorg til de over 80 år vil da bli 23 prosent, og vil stige til 25 prosent igjen når nytt sykehjem i Lervig står ferdig. Reduksjonen i antall sykehjemsplasser kan føre til at betalingen for utskrivningsklare pasienter i sykehuset vil øke, og at nye brukere som får vedtak om langtidsplass må vente betydelig lenger.

Trygghetsavdelingen ved Vålandstunet sykehjem, som er et lavterskeltilbud der brukerne selv skriver seg inn, blir benyttet av relativt få personer. Rådmannen forventer at avvikling av trygghetsavdelingen vil medføre små konsekvenser. Det kan imidlertid føre til en liten økning i antall søknader om korttidsplass eller tjenester i hjemmet.

Rådmannen foreslår også å avslutte kjøp av rehabiliteringsplasser i Altea, Spania. Brukere med behov for rehabilitering kan få tilbud om rehabilitering i Stavanger, enten som hverdagsrehabilitering, eller i en av rehabiliteringsavdelingene på Bergåstjern eller Øyane sykehjem.

Bruk av plassene i sykehjem

En avvikling av Mosheim og Vålandstunet sykehjem vil innebære 72 færre korttidsplasser. Det vil være hensiktsmessig samtidig vurdere å omgjøre noen langtidsplasser til korttidsplasser for å nå målet om at flere brukere kan bo hjemme lenger. Målrettet opptrening, og tidlig innsats fra fysio- og ergoterapitjenesten, vil fortsatt være en prioritert oppgave for å øke sirkulasjonen i korttidsplassene.

Terskelen for å få plass på sykehjem vil heves, og innsatsen i hjemmebaserte tjenester må økes. Brukere som får vedtak om langtidsplass må i større grad regne med å vente hjemme. Flere brukere vil måtte få tilbud om hverdagsrehabilitering direkte etter oppholdet på sykehuset, uten å gå veien om en overgangsplass/korttidsplass.

Plasser til øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Fra 2016 vil kommunene ha plikt til å tilby døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Stavanger kommune har i dag seks øyeblikkelig hjelp-plasser, to på legevakten og fire på Stokka sykehjem. Antallet øyeblikkelig hjelp-plasser ved Stokka sykehjem skal gradvis utvides i takt med økningen i belegget. I tillegg er Stavanger kommune vertskommune for Sola og Randaberg kommuner, som disponerer ytterligere tre plasser.

Ny ABI-modell i sykehjem

Ny og forenklet ABI-modell (aktivitetsbaserte inntekter) behandles i kommunalstyret for levekår i oktober 2014 og trer i kraft 1. januar 2015 både for kommunale og private ideelle sykehjem. Konsekvenser av endringene i modellen vil bli fulgt tett i 2015, og ytterligere tilpasninger vil bli gjort ved behov.

Aktivisering

Rådmannen vil i planperioden videreføre arbeidet med å implementere aktivitetsdosetten ved alle alders- og sykehjemmene. Aktivitetsdosetten er en modell som gir beboerne et systematisk tilbud om aktiviteter med bakgrunn i individuelle interesser og behov.

Denne siden ble sist oppdatert 28. October 2014, 18:46.