Rådmannens forslag 4.15.1 Tjenestebeskrivelse

Hjemmebaserte tjenester skal innenfor rammen av tilgjengelige ressurser utføre bestilte tjenester i hjemmet til avtalt kvalitet, og slik at brukerne mestrer sin hverdag. Hovedmålet er å gi rett hjelp på rett plass til rett tid av rett person. Hjemmebaserte tjenester omfatter bistand i private hjem, i omsorgsboliger og bofellesskap, aktivitetssentre for mennesker med psykiske lidelser og dagsentre for personer med fysisk funksjonshemming.

Økonomi for Hjemmebaserte tjenester, inkl Stavanger hjemmehjelp 2015-20182015201620172018
Opprinnelig vedtatt netto driftsramme 2014143 362143 362143 362143 362
Driftskonsekvenser av investeringer:
35Haugåsveien 26/28, bofellesskap psykisk helse, 7 plasser04 3005 2005 200
38Lassahagen bofellesskap, psykisk helse, 4+6 plasser fra august3 60012 50013 20013 200
39Søra Bråde bofellesskap PUH, 16 plasser11 20011 20011 20011 200
39Søra Bråde Bofelleskap PUH 16 plasser til bestiller-11 200-11 200-11 200-11 200
40Dagsenterplasser, PUK, 15 brukere 35007000
Endringer:
152Økt eksternhusleie og innføring av arbeidstøy HBT2 7504 2504 2504 250
153Samlokalisering av Madla og Tjensvoll hjemmebaserte tjenester250750750750
154Rammereduksjon - hjemmebaserte tjenester-10 000-10 000-10 000-10 000
154Rammereduksjon - hjemmebaserte tjenester, til bestiller10 00010 00010 00010 000
155Avvikle St Svithun bofellesskap0-4 200-4 200-4 200
155Avvikle St Svithun bofellesskap, til bestiller04 2004 2004 200
156Hero, avvikling-300-300-300-300
157Prosjekt "miljøterapeut rus", avvikling av kommunal finansiering-1 400-1 400-1 400-1 400
158Effektiviseringskrav-3 200-3 200-3 200-3 200
Interne budsjettkorrigeringer5 6105 6105 6105 610
Korrigert netto budsjettrammer 2015-2018150 672165 872170 972174 472
Tabell 4.14 Økonomi for Hjemmebaserte tjenester, inkl Stavanger hjemmehjelp 2015-2018. Beløp i 1000 kr. Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2014
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 23. October 2014, 18:08.