Rådmannens forslag 4.15.2 Prioriterte oppgaver i planperioden

Tilpasning til redusert ramme

Hjemmebaserte tjenester har i kommende planperiode en stor oppgave med å tilpasse driften til reduserte rammer. Dette vil medføre endringer både i tjenestetilbudet og nivået på bestillingen av tjenestene, og vil gjelde for budsjettfinansierte tjenester og ABI-finansierte tjenester (aktivitetsbaserte inntekter). Rådmannen vil også vurdere organisatoriske endringer innenfor hjemmebaserte tjenester for å effektivisere driften. Reduksjon i antall sykehjemsplasser vil føre til økt press på hjemmebaserte tjenester ved at flere brukere med omfattende behov for tjenester blir boende hjemme. Dette vil kreve økt effektivitet og samhandling med samarbeidspartnere.

Rådmannen vil tidlig i planperioden justere og forenkle nåværende finansieringsmodell av bofellesskap for personer med utviklingshemming. Den nye modellen skal sikre en bedre styring og utnyttelse av de tilgjengelige ressursene. Et viktig mål er å redusere tiden som brukes til å administrere finansieringen av bofellesskapene.

Tjenestetilbud til personer med funksjonsnedsettelse

Stavanger kommune har åpnet flere nye bofellesskap for personer med utviklingshemming de siste to årene. Selv om dette har ført til en styrking av tjenestetilbudet, har ikke alle på ventelistene fått plass. Nye søkere med behov for plass i bofellesskap vil også komme til hvert år. Rådmannen vil fortsette planleggingen av nye bofellesskap.

Brukergruppen med behov for bofellesskap har endret seg de senere årene. Mange som flytter inn i nye bofellesskap for utviklingshemmede har omfattende hjelpebehov, og en atferd som utløser vedtak om bruk av tvang og makt. Det viktigste tiltaket for å møte denne utviklingen er å satse på økt kompetanse. Utvikling av ansattes kompetanse og ferdigheter er derfor et viktig satsingsområde i perioden.

Stavanger kommune vil fortsette arbeidet med å etablere et botilbud der brukerne eier sin egen bolig i samarbeid med brukere og pårørende. Målgruppen er personer med utviklingshemming som kvalifiserer for et tilbud med tilknyttet heldøgnstjenester.

Også brukergruppen med behov for bofellesskap for psykisk syke har endret seg. Antall brukere med ulike typer tilleggsproblematikk som rus, somatiske lidelser, lettere psykisk utviklingshemming og/eller utagerende atferd øker. Stavanger kommune skal i samarbeid med Helse Stavanger etablere tre bofellesskap for psykisk syke ved Lassahagen. Som en konsekvens av kommunens reduserte økonomiske handlingsrom utsettes oppstarten av første fase i prosjektet til høsten 2015. Det foreslås å prioritere oppstart av et bofellesskap for fire personer med alvorlige psykiske lidelser med ulik tilleggsproblematikk.

Rekruttering

Rekrutteringsutfordringen er fremdeles stor, spesielt for helgebemanningen. For å stimulere til at ansatte frivillig påtar seg flere helgevakter mot kompensasjon, har Stavanger kommune inngått avtale om utvidet helgearbeid for fagutdannet personell for perioden 1.8.2014 til 31.12.2015. Forutsetningen er at virksomhetene holder seg innenfor de til enhver tid gjeldende økonomiske rammer. Rådmannen vil evaluere effekten av ordningen innen avtaleperiodens utløp.

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering har i løpet av 2014 blitt en bydekkende tjeneste. Erfaringene viser at hverdagsrehabilitering styrker brukerne, slik at de klarer seg uten eller med mindre hjelp enn med tradisjonelle pleie- og omsorgstjenester. En større andel av oppgavene til hjemmebaserte tjenester vil i kommende planperiode være knyttet til rehabilitering.

Innføring av arbeidstøy i hjemmesykepleien

I tråd med Arbeidstilsynets retningslinjer vil kommunen innføre bruk av arbeidsuniformer og ordning for vask av arbeidstøy for ansatte i hjemmesykepleien i planperioden. Det vil kreve tilrettelegging av garderober i virksomhetene.

Nytt aktivitetssenter for demente

Høsten 2014 åpnet et nytt aktivitetssenter med ti plasser for personer med demens. Senteret er etablert i eksisterende lokaler ved Sunde sykehjem, men driftes av Madla hjemmebaserte tjenester. Stavanger kommune vil prøve ut nye måter å organisere tjenesten på, både med tanke på nye arbeidsprosesser, aktivitetstilbud, transport og åpningstid.

Denne siden ble sist oppdatert 28. October 2014, 18:46.