Rådmannens forslag 4.17.1 Tjenestebeskrivelse

Fysio- og ergoterapitjenesten skal utrede, behandle og veilede i hjem, helsestasjon, barnehage, skole og sykehjem. Tidlig innsats og rehabilitering er et satsingsområde i Stavanger kommune, og fysioterapi og ergoterapi inngår i dette arbeidet i samarbeid med andre virksomheter. Tjenesten skal også drive helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid. Det leveres tiltak i grupper og individuelt.

Økonomi for Fysio- og ergoterapitjenesten 2015-20182015201620172018
Opprinnelig vedtatt netto driftsramme 201457 10657 10657 10657 106
Endringer:
179Redusere aktiviteten ved fysio- og ergoterapitjenesten-1 400-1 400-1 400-1 400
180Effektiviseringskrav-200-200-200-200
Interne budsjettkorrigeringer-780-780-780-780
Korrigert netto budsjettrammer 2015-201854 72654 72654 72654 726
Tabell 4.15 Økonomi for Fysio- og ergoterapitjenesten 2015-2018. Beløp i 1000 kr. Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2014
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 23. October 2014, 18:13.