Rådmannens forslag 4.18 Tekniske hjemmetjenester

4.18.1 Tjenestebeskrivelse

Tekniske hjemmetjenester tilbyr tekniske hjelpemidler og løsninger for trygghet og mestring i dagliglivet i samarbeid med helse- og sosialkontorene, hjemmebaserte tjenester og fysio- og ergoterapitjenesten. Hjelpemidlene skal også bidra til bedre arbeidsforhold i brukers hjem for hjemmebaserte tjenester. Virksomheten leverer og henter hjelpemidler tilhørende Nav Hjelpemiddelsentral Rogaland, i tillegg til å foreta vedlikehold og enkle reparasjoner. Tekniske tjenester har også ansvar for kommunens nøkkelbokser og trygghetsalarmsystem.

4.18.1 Økonomi for Tekniske hjemmetjenester 2015-20182015201620172018
Opprinnelig vedtatt netto driftsramme 20141 3121 3121 3121 312
Korrigert netto budsjettrammer 2015-20181 3121 3121 3121 312
Tabell 4.16 Økonomi for Tekniske hjemmetjenester 2015-2018. Beløp i 1000 kr. Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2014
Last ned tabelldata (Excel)

4.18.2 Prioriterte oppgaver i planperioden

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er et satsingsområde i årene framover. Dette vil få konsekvenser på flere områder for Tekniske hjemmetjenester. Hjelpemidlene vil bli mer kompliserte og kreve kompetanseheving hos de ansatte. Det blir behov for personell med mer spisset kompetanse mot velferdsteknologi og trygghetsalarmløsninger.

Overgang til digital trygghetsalarm og sentral

Dagens trygghetsalarmsentral er mer enn 12 år gammel og har kun mulighet for å håndtere analoge oppkallinger. Det analoge telefonnettet skal fases ut i hele landet ved utgangen av 2017. Innen den tid må en ny løsning være på plass. En utskiftning av både mottakssentralen og trygghetsalarmene er derfor påkrevd. Midler er satt av i handlings- og økonomiplanen og utskiftning bør skje i løpet av 2015 og 2016.

Bemanning

Tekniske hjemmetjenester har over flere år hatt den samme bemanningen selv om arbeidsmengden har økt. En større del av hjelpemidlene som nå leveres ut er komplekse, og montering og reparasjoner tar mer tid. Dette har resultert i at virksomheten ikke har vært i stand til å opprettholde vedtatte responstider på arbeidsoppdrag. Aktiviteten knyttet til tekniske hjelpemidler vil øke i tiden som kommer, blant annet som følge av satsingen på velferdsteknologi. En mindre styrking er tilført virksomheten fra statlige prosjektmidler til velferdsteknologi. Tekniske hjemmetjenester inngår som et viktig ledd i kommunens satsing på velferdsteknologi, og rådmannen vil følge kapasitetsutviklingen.

Denne siden ble sist oppdatert 23. October 2014, 18:19.