Rådmannens forslag 4.2.1 Tjenestebeskrivelse

Barnehagene gir et pedagogisk tilbud til barn i alderen 1–5 år. Kommunen har plikt til å tilby alle barn med lovfestet rett en barnehageplass, jf. barnehageloven § 12a. Per september 2014 har 7697 barn plass i barnehage, i hovedsak ordinære heldagsplasser. I tillegg har kommunen per i dag tilrettelagte avdelinger for barn med store funksjonsvansker (STA-avdelinger), familiegruppe for foreldre som trenger støtte i foreldrerollen, innføringsbarnehage for nyankomne flyktninger, tospråklige assistenter, åpne barnehager og familiebarnehager. Alle tilbudene er et ledd i tidlig innsats og har et forebyggende perspektiv.

Kommunen har full barnehagedekning etter departementets definisjon. Barnehagebruksplanen, som blant annet viser kommunens samlede kapasitet på barnehageområdet sett opp mot framtidig behov for plasser, er styrende for videre utbygging, rehabilitering og eventuell sanering av uegnede bygg.

Økonomi for Barnehage 2015-20182015201620172018
Opprinnelig vedtatt netto driftsramme 20141 050 3581 050 3581 050 3581 050 358
Driftskonsekvenser av investeringer:
41Helårseffekter av barnehageprosjekter ferdigstillt 20142 0002 0002 0002 000
Endringer:
91Pedagogisk bemanning, tilpasning til barnehagelovens krav6 0006 0006 0006 000
92Kompetanseheving5001 5002 5002 500
93Effekt av ny beregningsmetode, tilskudd ikke-kommunale barnehager05 000-2 000-6 000
94Økt foreldrebetaling, endring i satser-13 000-13 000-13 000-13 000
95Omstilling av området "styrket barnehagetilbud"-4 000-6 900-6 900-6 900
96Barnepark, familiebhg. og åpne bhg. samt drift av kommunale bhg. i leide bygg, avvikling-3 000-5 400-5 400-5 400
97Ledelsesstruktur, administrasjonsressurs, kjøkkenassistentressurs mv-10 000-15 000-15 000-15 000
98Redusere tilskuddet til SBF-ordningen, barnehage, med 50 %-100-100-100-100
99Tospråklige assistenter, språktiltak, helsetjenester for flerspråklige, reduksjon-1 100-2 800-2 800-2 800
100Effektiviseringskrav-3 200-3 200-3 200-3 200
Interne budsjettkorrigeringer533533533533
Korrigert netto budsjettrammer 2015-20181 024 9911 018 9911 012 9911 008 991
Tabell 4.1 Økonomi for Barnehage 2015–2018. Beløp i 1000 kr. Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2014
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 23. October 2014, 15:21.